Arbetsgivaren och pensionsreformen

Läs mer om vad det är bra att veta om pensionsreformen som arbetsgivare.

Ändringar som gäller försäkringsskyldigheten

Från ingången av 2017 ska arbetstagare försäkras redan från 17 års ålder. Ännu år 2016 var åldersgränsen 18 år.

De övre gränserna för försäkringsskyldigheten stiger från nuvarande 68 år och är:

  • 68 år för personer som är födda 1957 och tidigare
  • 69 år för personer som är födda 1958–1961
  • 70 år för personer som är födda 1962 och senare.

I framtiden kan en arbetstagare således arbeta allt längre i sådant arbete som arbetsgivaren ska försäkra med en ArPL-försäkring.

Avsikten är att också fastställa avgångsåldern enligt arbetsavtalslagen så att den motsvarar den övre åldersgränsen för ålderspension.

Ändringar i arbetstagarens avgiftsdel

Arbetstagarens avgiftsdel indelas i tre olika klasser, enligt vilka arbetsgivaren tar ut arbetstagarens avgiftsdel av lönen:

  • 17–52-åringar betalar grundavgift
  • 53–62-åringar betalar grundavgift + 1,5 procentenheter
  • personer över 63 år betalar grundavgift

53–62-åringar har en avgift som är 1,5 procentenheter större än de övrigas avgifter, eftersom de även har en större pensionstillväxt under övergångstiden åren 2007–2025. År 2026 övergår man till en enda grundavgift efter att övergångstiden upphört. 

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för varje år, inklusive arbetstagarens grundavgiftsandel, fastställs alltid i slutet av föregående år.

Pensionsålder stiger – när kan en arbetstagare gå i pension?

En arbetstagare kan gå i pension vid önskad tidpunkt mellan den lägsta och den högsta ålderspensionsåldern.

För dem som är födda 1954 och tidigare är den lägsta åldern för ålderspension fortfarande nuvarande 63 år. För dem som är födda 1955–1962 höjs den lägsta åldern för ålderspension med tre månader för varje födelseårskull, tills den lägsta åldern för ålderspension är 65 år.

I broschyren finns en tabell om pensionsåldern i olika åldersklasser >Den lägsta åldern för ålderspension för dem som är födda 1965 och senare binds till finländarnas livslängd och den fastställs slutligen närmare pensionsåldern. Den lägsta åldern för ålderspension stiger med högst två månader per år.

I och med pensionsreformen fastställs en så kallad målsatt pensionsålder för var och en. Det är den ålder som arbetspensionssystemet sporrar individen att arbeta fram till. I den målsatta pensionsåldern är pensionen lika stor som ålderspensionen vore utan livslängdskoefficientens minskning vid den lägsta ålderspensionsåldern.  

En person kan arbeta även efter att ha uppnått sin övre åldersgräns för ålderspension, men då behöver personen inte försäkras med en ArPL-försäkring och arbetstagaren tjänar inte in mer pension för arbetet. Arbete efter den övre åldersgränsen för ålderspension förutsätter ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Pensionsbelopp

Pension tillväxer i alla åldrar med 1,5 procent av inkomsterna om året, även för arbete som görs vid sidan av pension. Ett undantag utgör emellertid 53–62-åringarna, som under övergångsperioden 2017–2025 tjänar in pension med 1,7 procent av inkomsterna. Även de som får deltidspension eller partiell förtida ålderspension har en högre pensionstillväxt för arbete som görs vid sidan av pensionen under övergångsperioden.

Om en arbetstagare senarelägger sin ålderspension att börja efter den lägsta åldern för ålderspension, höjs beloppet av ålderspensionen. Förhöjningen är 0,4 procent för varje månad som pensionen flyttas fram efter den lägsta åldern för ålderspension. Om en arbetstagare t.ex. skjuter upp sin ålderspension med ett år, får han eller hon en förhöjning på sammanlagt 4,8 procent på den intjänade pensionen. Dessutom intjänas fortfarande pension med 1,5 procent av inkomsterna per år.

I fortsättningen tillväxer pension av hela lönen, dvs. det görs inte längre något avdrag för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från den pensionsgrundande lönen.

Du kan göra en förhandsberäkning av ditt pensionsbelopp på www.elo.fi/elakepalvelu > (på finska)

Vem berörs inte av reformen?

Pensionsreformen berör inte dem som redan får pension när reformen träder i kraft och inte heller pension som intjänats före år 2017.

Nya pensionsslag

Partiell förtida ålderspension

 Med partiell förtida ålderspension kan en arbetstagare ta ut antingen 25 eller 50 procent av sin intjänade pension redan vid 61 års ålder och efter år 2025 vid 62 års ålder. Då pension tas ut redan före den lägsta åldern för ålderspension, minskar ålderspensionen bestående.

Pension förutsätter inte arbete eller att arbetet minskas. Arbetstagaren ska avtala direkt med sin arbetsgivare om huruvida arbetet fortsätter, minskar eller upphör helt och hållet.

Läs mer om partiell ålderspension >

Arbetslivspension

Med hjälp av arbetslivspension kan personer med en lång och tung yrkesbana gå i pension redan vid 63 års ålder, om de arbetat i 38 år och arbetsförmågan är nedsatt. År 2017 beviljas arbetslivspension som ålderspension, eftersom den lägsta åldern för ålderspension är densamma, dvs. 63 år.

Nya deltidspensioner beviljas inte längre

 

Deltidspension slopas som pensionsform, men löpande deltidspensioner fortsätter som hittills.

Känner du till vad pensionsreformen för med sig år 2017?