Elos verktyg underlättar arbetshälsoledningen i ditt företag och gör arbetet effektfullt

Satsningar på de anställdas arbetshälsa och arbetsförmåga främjar ditt företags affärsverksamhet och ger betydande inbesparingar. Ta i bruk Elos verktyg för arbetshälsa och gör resultat.


Allmänöversikt av arbetshälsoledningen

Allmänöversikten innehåller viktiga nyckeltal som inverkar på arbetshälsoledningen, bl.a. ett diagram som visar personalens åldersstruktur samt fördelningen av de diagnoser som lett till att invalidpensionsförmåner beviljats i ditt företag och inom din bransch. Du kan också följa upp arbetshälsoledningens årskostnader och investeringar samt bedöma vilken effekt åtgärderna haft. Allmänöversikten finns i Elos webbtjänst.

 Självutvärdering av arbetshälsoledningen

Självutvärderingen ger en allmän bild att de verksamhetssätt som för närvarande inverkar på arbetshälsan i ditt företag och en möjlighet att jämföra uppnått poängtal med situationen i företag av motsvarande storlek. Dessutom hjälper den ditt företag att allokera arbetshälsoprojekten på de ärenden som i främsta hand behöver förbättras och ökar därigenom åtgärdernas slagkraft.

I kartläggningen av arbetshälsoledningens nuläge granskas bl.a. företagets samarbete, roller och ansvarsområden samt de verksamhetsmodeller som används inom arbetshälsoledningen. Målet är att företagets interna förfaranden ska vara systematiska och att alla ska känna till dem, så att personalens arbetsförmåga kan ledas målstyrt. Självutvärderingen finns i Elos webbtjänst.

Projektplan

Projektplanen stöder planeringen av hur arbetshälsoledningen ska utvecklas och uppföljningen av målen. Med hjälp av den riktar sig utvecklingsåtgärderna i ditt företag på de viktigaste utvecklingsbehoven som kartläggningen av arbetshälsoledningen har visat på. Det lönar sig att i projektplanen för valda utvecklingsobjekt anteckna åtgärder, mål och mätare, ansvarspersoner, en noggrannare tidtabell och kostnader.

Med hjälp av frågorna i projektplanen kan man också bedöma hur effektiva de genomförda projekten varit. Anteckna alla viktiga resultat och begrunda samtidigt på vilket sätt de syns i avtalade mätare. Som en egen punkt kan du bedöma på vilket sätt det genomföra projektet inverkar på arbetshälsoledningen och kostnaderna för den. Elos expert på arbetshälsa hjälper dig att begrunda dessa frågor. Projektplanen finns i Elos webbtjänst.

Avsnittet pension och rehabilitering

Viktig information som stöd för arbetshälsoledningen finns också i Elos webbtjänst under Pension och rehabilitering, som bl.a. innehåller information om invalidpensions- och rehabiliteringsfallen i ditt företag, uppskattningen av deras kostnadspåverkan samt information om kommande ålderspensioner.

Handledningar och broschyrer

I handboken om arbetshälsoledning finns en sammanställning av verktygen för vardagsledarskap samt verksamhetsmodeller för mer krävande situationer. Verktygen hjälper förmannen att stöda arbetstagarna i deras arbete och att uppnå målen. 

Den evidensbaserade handboken om hur man stöder personer som insjuknat i depression på arbetsplatsen hjälper olika parter att stöda en insjuknad medarbetare. Handboken innehåller de bästa forskningsbevisen samt även information som grundar sig på yrkesutbildades sakkunskap och erfarenheterna hos personer som insjuknat i depression.

Handböckerna kan laddas ner i Elos webbtjänst på finska, svenska och engelska.

Undersökning av arbetsklimatet

Enkäten om arbetsklimatet – Mätaren av arbetsklimatet har utvecklats i samarbete med våra kunder och är avgiftsfri för kunderna. Enkäten består av fem delområden: det egna arbetet, arbetsgemenskapen, förmannens handlande, kompetens och förnyelse, samt funktionsförmåga och resurser. Enkäten kan besvaras antingen på dator eller i mobilutrustning.

Företaget får en resultatrapport genast efter att den avtalade svarstiden gått ut. Svaren kan behandlas i team eller på företagsnivå och det finns också branschspecifikt jämförelsematerial. Senare, då enkäten har hunnit genomföras flera gånger, kan ditt företag behändigt jämföra resultaten med företagets tidigare resultat. Elos utvecklingschef i arbetshälsoärenden stöder dig att tolka och vidarebehandla svaren antingen virtuellt eller ansikte mot ansikte.

Du får tillgång till enkäten genom att kontakta kontaktchefen eller experten på arbetshälsofrågor i din region.

 

Fiilismätare (mätare av stämningen på arbetsplatsen)

I Elos applikation fiilismätare, som utarbetats för små företag, kan du bedöma utvecklingen av dina arbetstagares arbetshälsa genom att följa deras intryck i realtid. Fiilismätaren kan användas fortlöpande eller t.ex. i perioder på en månad. Med hjälp av mobilapplikationen får arbetsgivaren information om vilka delområden inom arbetshälsan som fungerar bra respektive dåligt i företaget. Välfungerande delområden stärks och saker som inte är i skick åtgärdas. Dessutom får arbetsgivaren och arbetstagarna via applikationen även arbetshälsosparring i form av artiklar och praktiska tipslistor.

Våra kunder får tillgång till mätaren då arbetsgivaren loggar in på www.elo.fi/tyohyvinvointi under Mitt företag och genom att lägga till företagets arbetstagare som användare. Mata in varje persons namn och mobiltelefonnummer i tjänsten. Arbetstagaren får ett sms med anvisningar om hur tjänsten tas i bruk.