Elos arbetshälsotjänster stöder arbetstagarna att orka i arbetet

Genom sina arbetshälsotjänster stöder Elo utvecklingen av arbetstagarnas arbetshälsa i kundföretagen och bidrar till att förlänga deras yrkesbanor.

Hanteringen av risken för arbetsoförmåga hjälper företagets ledning att minska kostnaderna för sjukfrånvaro och att strategiskt leda den verksamhet som syftar till att förbättra välbefinnandet i arbetet. Genom att strategiskt leda arbetsförmågan säkerställas det att personalen klarar av att uppnå de mål som företaget ställt.

I arbetshälsotjänsterna ingår:

  • Kartläggning av riskerna för arbetsoförmåga
  • Verktyg för företagets bruk
  • Utbildning i ärenden som berör arbetshälsa.

Målet med Elosarbetshälsötjänster är att skapa ett interaktivt samarbete med kundföretagen. Därför är det viktigt för oss att företagsledningen är engagerad i genomförandet och utvecklandet av hälsofrämjande åtgärder. Vi är företagsledningens samarbetspartner i hanteringen av personrisker.

Vi erbjuder våra kundföretag konkreta handledningar och verktyg som kan användas både i utvecklingsarbetet och i det dagliga lednings- och chefsarbetet. Verktygen finns på dessa sidor eller kan bes om av våra experter på arbetshälsoärenden.

Kartlägg arbetshälsan bland din personal

Personalens välbefinnande och orkande kan kartläggas med hjälp av olika kartläggningsverktyg. De vanligaste kartläggningsverktygen är enkäter om arbetsklimatet eller om belåtenheten i arbetet. Chefernas eller nyckelpersonernas verksamhet kan utvärderas på olika sätt. Genom att exempelvis sammanställa resultaten av utvecklingssamtalen får företagsledningen en bild av hur väl företagets anställda orkar i sitt arbete och av hurdan kompetensnivå de anställda har.

Elos arbetshälsotjänster innehåller olika verktyg vilka kartlägger de risker som kan orsaka arbetsoförmåga i olika stora företag.

Hos stora arbetsgivare gör Elos experter på hanteringen av risken för arbetsoförmåga en riskkartläggning i företaget. Målet med riskkartläggningen är att analysera risken för arbetsoförmåga i företaget och att presentera konkreta åtgärdsförslag för hur man minskar och hanterar denna risk.

Vi erbjuder också undersökningar av arbetsklimatet, vilka hjälper kundföretagens ledning att kartlägga hur väl de anställda orkar i sitt arbete och de utmaningar man möter.

Våra experter på arbetshälsoärenden berättar mera om vad Elos arbetshälsotjänster innehåller.


Ta kontakt

Elos experter på arbetshälsoärenden arbetar med konsultering för företagsledning, utbildning av chefer och med att ta fram olika tjänster och verktyg för våra kundföretags bruk.

Ta kontakt och fråga mer