Det är möjligt att hantera sjukfrånvaron

Sjukfrekvensen bland finländarna är hög och långa sjukledigheter leder lätt till invalidpension.

Som arbetspensionsbolag vill Elo hjälpa sina kundföretag att hantera sjukfrånvaro och att förebygga invalidpensionsfall. 

Hanteringen av sjukfrånvaro innebär inte att man inte längre får vara sjuk. Hanteringen innebär att processen i anslutning till uppföljningen av sjukfrånvaron i företaget är välplanerad och att stödåtgärder sätts in i rätt tid och på ett effektivt sätt.

Modell för tidigt stödjande av arbetsoförmågan

Hanteringen av sjukfrånvaro förutsätter ett nära samarbete mellan företaget och företagets företagshälsovård. Även FPA förutsätter detta. År 2011 ändrades FPA:s ersättningsvillkor i enlighet med ändringarna i sjukförsäkringslagen. De nya ersättningsvillkoren fokuserar på att stöda välbefinnandet i arbetet redan innan det uppstått egentliga problem med arbetsförmågan.

I dessa fall talar man om en modell för tidigt stödjande av arbetsförmågan.  Med modellen för tidigt stödjande av arbetsförmågan avses de gemensamma verksamhetssätt som överenskommits i företaget för att identifiera de utmaningar som utgör en risk för arbetshälsan och med vilka man strävar efter att konkret stöda arbetstagarna att orka i arbetet.

Modellen för tidigt stöd av arbetsförmågan innehåller följande:

 • anmälningspraxisen vid sjukfrånvaro
 • uppföljningen av sjukfrånvarolarmgränser för frånvaron
 • blankett för diskussion om arbetsförmåga mellan arbetstagare och arbetsgivare samt samtalspraxis
 • verksamhetsmodeller för personer som återvänder till arbetet efter en längre sjukledighet för att säkerställa personens arbetshälsa
 • kontakt till en person som varit sjukledig en längre tid
 • i företaget följer man upp sjukfrånvaron och problem med arbetsförmågan tas upp med arbetstagaren senast i det skede då företagets larmgränser för sjukfrånvaro överskrids för en enskild person i fråga.
 • cheferna och personalen är informerade och utbildade för att kunna skötta detta.
   
  På dessa webbsidor får du tillgång till handledningar för att utarbeta en modell för tidigt stöd samt handledningar och blanketter som underlag för att diskutera arbetsförmåga med arbetstagarna.

Då arbetsförmågan är otillräcklig

Då chefen märker att en anställd inte längre kan utföra sitt arbete eller klarar av sitt dagliga arbete, är det dags att vidta åtgärder. Det finns flera åtgärder som kan vidtas på arbetsplatsen för att förbättra och stöda den anställda att orka i arbetet.

Chefen bör begrunda följande möjligheter:

 • kan arbetsuppgifterna minskas och göras lättare under en viss tid
 • kan arbetsbeskrivningen ändras för en viss tid eller permanent
 • kan arbetstiden ändras
 • kan anskaffandet av ett hjälpmedel hjälpa den anställda att klara arbetet bättre
 • om det är fråga om än äldre person, kan man stöda den anställdas orkande med hjälp av deltidspension fram till ålderspensionen

Om man i företaget tillsammans med företagshälsovården har vidtagit alla de åtgärder som är möjliga för att stöda den anställda att orka i arbetet, kan yrkesinriktad rehabilitering eller invalidpension som beviljas av arbetspensionsbolaget komma i fråga.

Läs mer:

Yrkesinriktad rehabilitering >

Invalidpension >

Vad kostar sjukfrånvaro?

De är inte alltid så lätt att räkna kostnaderna för sjukfrånvaro. Sjukfrånvarokostnaderna är beroende av ett flertal faktorer:

 • sjukledighetens längd
 • huruvida det är fråga om ett arbetsolycksfall
 • huruvida det är fråga om ett olycksfall i arbetet och huruvida företaget har en olycksfallsförsäkring för fritid
 • huruvida man anställt en vikarie
 • huruvida den förlorade arbetsinsatsen har ersatts genom att låta andra arbeta övertid
 • huruvida frånvaron orsakat kvalitetsfel i produktionen, effektivitetsförluster, kundreklamationer osv.

I genomsnitt uppskattas sjukfrånvaro medföra en kostnad på cirka 300 euro per dag. Denna kostnad är beroende av de faktorer som beskrivs ovan. Det har konstaterats att kostnaderna kan stiga till närmare 600 euro per dag, om alla kostnader beaktas.

Då man följer upp sjukfrånvaron och bedömer kostnaderna måste man komma ihåg att redan en sjukledighet under en längre tid höjer sjukfrånvaroprocenten betydligt i ett mindre företag. Alltid är det emellertid inte fråga om sådan frånvaro som arbetsgivaren skulle ha kunnat inverka på genom att ändra arbetsförhållandena. Av den anledningen ska sjukfrånvaron i mindre företag följas upp med en viss reservation. Därtill kan de olika branschernas särdrag påverka frånvaron inom olika branscher, t.ex. hälsokraven i anslutning till arbetet.

Läs mer:
Invalidpensionsavgiften för storföretag >