Verktyg för företagets bruk

Planera utvecklingsåtgärder

I företagen pågår mycket utvecklingsarbete i syfte att stöda de anställda att orka i sitt arbete. Det är emellertid ofta svårt att förankra åtgärderna i det dagliga arbetet eller chefsarbetet eller så har man ingen tid för utvecklingsarbete.

Då man inleder ett utvecklingsarbete lönar det sig att göra upp en realistisk projekttidtabell, utse ansvarspersoner och kartlägga nödvändiga resurser, bl.a. tid och pengar.

Allt utvecklingsarbete ska ha ett mål, dvs. man har gemensamt avtalat om vad man vill förbättra och i vilken grad. För att kunna bedöma effekterna av ett utvecklingsprojekt är det viktigt att veta utgångsläget (kompetens, sjukfrånvaro, ifall det förekommer mobbning på arbetsplatsen osv.).

Ta i bruk utvecklingsplanen i syfte att stöda de anställda att orka i arbetet, vilket hjälper dig att fastställa en tidtabell för utvecklingsprojektet och att följa hur utvecklingsåtgärderna förankras i företaget.

Blankett för utarbetande av en utvecklingsplan >

Byggstenarna i modellen för tidigt stödjande av arbetsförmågan

Med tidigt stödjande av arbetsoförmågan avses de gemensamma verksamhetssätt som man avtalat om i företaget och genom vilka man strävar efter att i ett tidigt skede identifiera de faktorer som äventyrar de anställdas arbetsförmåga och på ett konkret sätt stöda de anställdas orkande.

Vi har sammanställt entydiga handledningar om modellen för tidigt stödjande för företagens bruk. Filerna är i Word/PPT-format för att du enkelt ska kunna använda det framställda materialet.

Stegen till en modell för tidigt stödjande av arbetsförmågan > 
Blankett för samtal om arbetsförmågan >  
Chefshandbok för samtal om arbetsförmågan > 
Samarbete mellan företaget och företagshälsovården >


Annanstans på nätet

Läs mer om aktuella teman och verktyg för utvecklande av arbetslivet.

Projektet Arbetsliv 2020 >
Sykettätyöhön.fi >