Arbetspensionsrehabilitering förlänger yrkesbanan

Det lönar sig för arbetsgivaren att stöda arbetstagarnas arbetsförmåga i god tid, eftersom det uppstår kostnader för företaget då de anställda är sjukskrivna. I de företag som omfattas av avgiftsklassmodellen inverkar även de invalidpensioner som beviljats arbetstagarna på företagets ArPL-avgift. Beviljad arbetspensionsrehabilitering inverkar emellertid inte på avgiften.

Stödjandet av arbetsförmågan inleds genom att ta fram en modell för tidigt stöd av arbetsförmågan. Mer information fås bland annat från våra arbetshälsotjänster.

Mer information om våra arbetshälsotjänster >

Är det sannolikt att en arbetstagare ska bli arbetsoförmögen, ska du som arbetsgivare be honom eller henne begrunda de alternativ som arbetspensionsrehabiliteringen erbjuder som stöd för orkandet i arbetet. Ofta är det mer meningsfullt även för arbetstagaren att fortsätta arbeta i stället för att gå i invalidpension.

Vem kan få arbetspensionsrehabilitering?

En arbetstagare eller företagare kan ansöka om arbetspensionsrehabilitering för att förhindra arbetsoförmåga och som stöd för att orka arbeta om han eller hon har:

  • en sjukdom, ett lyte eller en skada på grund av vilken han eller hon sannolikt skulle beviljas invalidpension under de närmaste åren, såvida arbetsförmågan inte stöds med yrkesinriktad rehabilitering
  • flera års arbetserfarenhet och nära kontakt med arbetslivet, dvs. han eller hon arbetar eller har arbetat före insjuknandet
  • arbetsinkomster eller en företagararbetsinkomst som uppgår till sammanlagt minst 34 508,16 euro (år 2016) under de fem kalenderår som föregår rehabiliteringen.

Ta kontakt

Arbetspensionsrehabilitering (vard. klo 8–16.30)

020 694 715

Hurdant är samarbetet mellan arbetsgivaren och Elo då det gäller yrkesinriktad rehabilitering?

Det lönar sig att utreda möjligheterna på den egna arbetsplatsen att ordna t.ex. arbetsprövning redan innan arbetstagaren ansöker om arbetspensionsrehabilitering. Elos rehabiliteringsexperter handleder den sökande och hans eller hennes arbetsgivare i ärenden som berör både arbetsprövning och arbetsträning. Rehabiliteringsärendet kan inledas snabbare om ansökan genast bifogas med arbetsgivarens beskrivning av den sökandes arbetsuppgifter och redan gjorda arbetsarrangemang samt om möjligheterna till nya arrangemang på arbetsplatsen. Om man fört en så kallad trepartsdiskussion om arbetstagarens situation, lönar det sig att lämna in mötesprotokollet till Elo redan vid ansökan om rehabilitering.

Över arbetsprövningen och arbetsträningen görs ett skriftlig avtal, som våra rehabiliteringsexperter kan hjälpa till med att utforma. Därför är det mycket viktigt att arbetstagaren och arbetsgivaren kan föra en konstruktiv dialog genast från det att rehabiliteringen börjar.

Arbetspensionsrehabilitering förlänger yrkesbanan

Arbetspensionsrehabilitering förlänger yrkesbanan