Åtgärder som arbetsgivaren ska vidta när en arbetstagare går i pension

  • Om det är fråga om ålderspension, avtala med arbetstagaren i god tid om när anställningen slutar och pensioneringen börjar.
  • Instruera arbetstagaren (eller dennas anhöriga om det är fråga om familjepension) hur man söker pension från det pensionsbolag där arbetstagaren är försäkrad.
  • Lämna in inkomstuppgifterna för din arbetstagare när så begärs. Handla snabbt, arbetstagaren kan få sitt pensionsbeslut först efter att vi fått dessa uppgifter.

Läs mer om pensionsskyddet >