Anställningar som ska försäkras

När behöver jag en ArPL-försäkring?

Då du som arbetsgivare anställer en arbetstagare, ska du försäkra honom eller henne med en lagstadgad arbetspensionsförsäkring (ArPL). ArPL-försäkringen garanterar att arbetstagaren får ett arbetspensionsskydd.

Ta en försäkring senast inom den månad som följer på den första löneutbetalningsmånaden.

Arbetsgivaren kan vara ett företag, ett samfund eller ett privathushåll.

Arbetstagaren ska försäkras med en ArPL-försäkring, då arbetstagaren

 • arbetar i en anställning
 • är 17–68 år
 • tjänar minst 59,36 euro i månaden år 2019
 • arbetar vid sidan av pensionen.

Arbetstagaren ska försäkras från ingången av den månad som följer efter fyllda 17 år. Försäkringsskyldigheten fortsätter fram till slutet av den månad under vilken arbetstagaren fyller 68 år. Försäkringsskyldigheten gäller också arbete som utförs vid sidan av pension.

Är du en arbetsgivare med avtal eller en tillfällig arbetsgivare?

Du kan ordna pensionsskyddet med en ArPL-försäkring för din arbetstagare antingen såsom arbetsgivare med försäkringsavtal eller som en tillfällig arbetsgivare.

Teckna en ArPL-försäkring som arbetsgivare med avtal, då

 • du har minst en fast anställd arbetstagare
 • du regelbundet betalar löner eller
 • den uppskattade sammanräknade lönesumman till arbetstagarna under ett halvt år (6 mån.) är minst
  8 502 euro år 2019.

Även ett hushåll kan vara en avtalsarbetsgivare. Som arbetsgivare med avtal anmäler du alltid också tillfälliga anställningar till den gällande ArPL-försäkringen.

Du är en tillfällig arbetsgivare om

 • du avlönar en arbetstagare säsongartat eller sporadiskt,
 • den sammanräknade lönesumman till de tillfälliga arbetstagarna för ett halvt år (6 mån.) är mindre än
  8 502 euro år 2019 och
 • du och ditt företag inte har något gällande ArPL-försäkringsavtal.

En tillfällig arbetsgivare kan vara ett företag, ett samfund eller ett privathushåll. 

Observera att du inte samtidigt kan vara både arbetsgivare med avtal och tillfällig arbetsgivare. Om du är en arbetsgivare med avtal, ska du även anmäla tillfälliga arbetstagare till den gällande ArPL-försäkringen. Som tillfällig arbetsgivare ska du lämna en anmälan om utbetalda löner genast efter lönebetalningen.

Ett förtroendeuppdrag kan försäkras med en frivillig ArPL-försäkring

Förtroendeuppdrag omfattas inte lagstadgat av ArPL, men som arbetsgivare kan du teckna en frivillig ArPL-försäkring för personer i förtroendeuppdrag.

Förtroendeuppdrag är till exempel

 • förtroendeuppdrag i arbetsmarknadsorganisationer och ideella föreningar
 • medlemskap i förvaltningsråd, delegationer och direktioner.

Arbete utomlands

På utlandsuppdrag från Finland:

I regel försäkras en arbetstagare i det land där han eller hon arbetar. Ett undantag till denna regel är situationer där en finländsk arbetsgivare sänder ut en arbetstagare att arbeta i ett annat land under en viss tid. I sådana fall kan man ansöka om ett intyg för utsända arbetstagare från Pensionsskyddscentralen, med hjälp av vilket arbetstagaren omfattas av försäkringen i Finland även under sitt utlandsuppdrag. Intyg kan fås med stöd av EU:s förordningar om social trygghet eller överenskommelser om social trygghet. En arbetstagare som sänts ut till ett land med vilket Finland inte har en överenskommelse om social trygghet måste ofta försäkras i bägge länderna.

Om du sänder ut din arbetstagare utanför Finland för att arbeta under en viss tid, ska du ansöka om ett intyg för utsänd arbetstagare för honom eller henne med Pensionsskyddscentralens elektroniska blankett.

Om ett utlandsuppdrag räcker över sex månader, ska du skriftligen avtala med arbetstagaren om försäkringslönen innan utlandsuppdraget inleds. Försäkringslönen ska motsvara den lön som skulle betalas för motsvarande arbete i Finland. Lagstadgade avgifter och förmåner grundar sig under utlandsuppdraget på den försäkringslön som ni avtalat om. Du ska således i stället för de faktiska inkomsterna meddela försäkringslönen till Elo.

Läs mer om försäkring av arbetstagare som sänds utanför Finland på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Arbetstagare från utlandet till Finland:

Om din arbetstagare kommer från utlandet för att arbeta i Finland, ska han eller hon i regel försäkras här. Utländska arbetsgivare är skyldiga att ta en ArPL-försäkring för sina arbetstagare i Finland. Ett undantag från denna regel utgör arbetstagare från utlandet som sänts ut till Finland. En utsänd arbetstagare har fått ett intyg från sitt hemland, med stöd av vilket han eller hon försäkras i det aktuella landet fastän arbetstagaren arbetar i Finland under en viss tid. Intyg kan fås om arbetstagaren sänts till Finland från ett EU/EES-land, Schweiz eller från ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet. Även arbetstagare som samtidigt arbetar i flera olika länder ska försäkras och de kan beroende på situationen få ett intyg för utsända arbetstagare.

Läs mer om försäkring av arbetstagare som kommer från utlandet till Finland på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Försäkring av utlandsarbete:

Då en arbetstagare rör sig mellan olika länder, är det viktigt att veta i vilket land han eller hon ska försäkras. Hur ett arbete utomlands ska försäkras är framför allt beroende av mellan vilka länder arbetstagaren rör sig med anledning av utlandsuppdraget.

Då det gäller EU- och EES-länder samt Schweiz bestäms försäkringsskyldigheten i EU:s förordningar om social trygghet. Dessutom har Finland ingått bilaterala överenskommelser om social trygghet med många andra länder. Syftet med förordningarna och överenskommelserna är att arbetstagarens försäkringsskydd inte avbryts, men att han eller hon försäkras endast i ett land åt gången.

Arbetsgivarens övriga lagstadgade försäkringar

Som arbetsgivare behöver du förutom en ArPL-försäkring även följande lagstadgade försäkringar som gäller arbetstagaren.

 • en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • en grupplivförsäkring
 • arbetslöshetsförsäkring

En arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring samt en grupplivförsäkring får du via våra försäkringssamarbetspartners:

En arbetslöshetsförsäkring får du från Arbetslöshetsförsäkringsfonden >

Som arbetsgivare betalar du arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter till skattemyndigheterna.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.