Arbetsgivarens anmälningar

 

Inkomster som ska anmälas

Som arbetsgivare anmäler du arbetstagarna och deras löner till Elo för uträkning av ArPL-avgiften och arbetstagarnas pensioner.

ArPL-lönen, dvs. den inkomst som ska anmälas

 • är penninglön och naturaförmåner
 • anmäls i euro och cent
 • anmäls i sin helhet utan avdrag för arbetstagares pensionsavgiftsdel
 • är hela den summa som arbetstagaren får i vederlag för arbetet, inklusive semesterersättning och
 • anmäls som lön för det år eller den lönebetalningsmånad, under vilket den utbetalats.

Läs mer om de inkomster som ska anmälas till ArPL-försäkringen >

Anmälningssätt för avtalsarbetsgivare

Som ny avtalsarbetsgivare anmäler du löneuppgifterna år 2018 per arbetstagare till Elo med en ArPL-månadsanmälan varje månad. Anmälningar för ArPL-försäkringar som trätt i kraft tidigare kan göras med en årsanmälan fram till utgången av 2018.

Från och med den 1 januari 2019 ska arbetstagarnas löner anmälas skilt för varje löneutbetalning till det nationella inkomstregistret i huvudsak inom fem dagar från betalningsdagen.

Läs mer om inkomstregistret >

ArPL-månadsanmälan

Månadsanmälare

 • du anmäler dina arbetstagares löneuppgifter varje månad genast efter lönebetalningen. ArPL-avgiften bildas utifrån de anmälda uppgifterna
 • du behöver inte lämna in en skild ArPL-årsanmälan över de försäkrade arbetstagarna i slutet av året
 • du behöver inte lämna en anmälan och således inte heller betala ArPL-avgift för de månader du inte betalar några löner.

Månadsanmälan i Elos webbtjänst

I Elos webbtjänst lämnar du en månadsanmälan enkelt på en elektronisk blankett. Tjänsten räknar ut din försäkringsavgift på basis av de anmälda inkomsterna. Du kan välja önskat betalningssätt: nätbetalning, utskrivning av faktura eller beställning av faktura (nät- eller pappersfaktura). Du kan också göra anmälan i form av en filöverföring, vilket innebär att fakturan på försäkringsavgiften skickas per post eller som nätfaktura. 


Läs närmare i Elos webbtjänst >

ArPL-årsanmälan

Årsanmälare

 • du betalar ArPL-avgifterna för dina arbetstagare som en förskottsavgift. Avgifterna grundar sig på den anmälda förskottslönesumman. Om den lönesumma som utgör grund för förskottsavgiften väsentligt förändras eller du vill ändra antalet betalningsrater, meddela Elo om det. Du kan göra ändringarna i webbtjänsten eller per telefon.
 • du lämnar in ArPL-årsanmälan senast före utgången av januari följande år. Den slutliga ArPL-avgiften räknas utifrån de faktiska inkomstuppgifterna som anmälts i årsanmälan. Arbetstagarens pension räknas också enligt inkomstuppgifterna och således bör uppgifterna vara riktiga och anmälas i rätt tid.

Du kan lämna en elektronisk anmälan

I årsanmälan ska du uppge

 • ArPL-löner som under anmälningsåret betalats till de arbetstagare som omfattas av försäkringen
 • eventuella ändringar i anställningarna, t.ex. anställningar som upphört.

ArPL-löneanmälan och -avgift för tillfälliga arbetsgivare

Allmänt

Arbetspensionsskyddet för arbetstagare som arbetar sporadiskt sköter du med en ArPL-löneanmälan för tillfälliga arbetsgivare och genom att betala den ArPL-avgift som uppstår med anledning av anmälan. Anmäl arbetstagaruppgifterna och utbetalda löner varje månad genast efter lönebetalningen.

ArPL-avgift för tillfällig arbetsgivare
 • Bildas utifrån en tillfällig arbetsgivares ArPL-löneanmälan.
 • Förfaller till betalning den 20:e i den månad som följer på lönebetalningen.
 • Avgiften är alltid av engångsnatur och slutlig.
 • Den utgör 25,30 procent av den bruttolön som betalats till arbetstagaren. Arbetsgivaren betalar hela ArPL-avgiften till Elo.
 • Består av arbetsgivarens och arbetstagarens andelar. Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens andel av bruttolönen.

Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften är

 • 6,35 % av lönen för 17–52-åringar och för dem som fyllt 63 år
 • 7,85 % av lönen för 53–62-åringar
ArPL-löneanmälan och -avgiften i Elos Palkka-apuri
 • En löneanmälan som lämnats via Palkka-apuri bildar ArPL-avgiften och styr dig att betala avgiften omedelbart via webbanken.
 • Läs mer om Palkka-apuri.
Palkka.fi-tjänsten

En företagare eller ett hushåll kan i egenskap av tillfällig arbetsgivare sköta löneräkningen samt anmälnings- och betalningsärendena i anslutning till arbetspensionsförsäkringen och avlöningen i Palkka.fi-tjänsten som upprätthålls av skattemyndigheten. Läs mer om Palkka.fi-tjänsten.

Ändringar i företagsverksamheten

Hur gör man?

Ändringar i företagsverksamheten för en avtalsarbetsgivare, såsom ändringar i innehav eller bolagsform, kan inverka på ArPL-försäkringen. Det lönar sig att kontakta Elo om alla ändringar.

Du har inte längre några arbetstagare eller företagets verksamhet upphör

Meddela om att ArPL-försäkringen upphör till Elo, om

 • du inte längre har anställda som ska försäkras enligt ArPL
 • företagets verksamhet upphör.

Du kan lämna en anmälan i Elos webbtjänst eller kontakta vår kundtjänst.

Om du är årsanmälare, ska du även anmäla uppgifter om de anställningar som upphört och de slutliga lönerna. ArPL-försäkringen avslutas då vi fått nödvändiga uppgifter.

Ändringar i ägarförhållandena

Företagets ägarförhållanden kan ändra t.ex. om affärsverksamheten säljs och bolagsmännen eller delägarna byts ut.

 • Om du i egenskap av privat näringsidkare säljer din affärsverksamhet, ska du meddela om att ArPL-försäkringen upphör till Elo.
 • Anmäl om ändringar som gäller bolagsmännen i ett öppet bolag eller kommanditbolag till Elo. Dylika ändringar inverkar emellertid inte på ArPL-försäkringens giltighet.
 • Ändringar av delägare i aktiebolag kräver ingen anmälan, såvida ändringen inte påverkar koncerntillhörigheten. Om delägaren arbetar i företaget, kan en ändring i ägarförhållandena inverka på huruvida ägarna ska försäkras enligt ArPL eller FöPL. En FöPL-försäkring ska tecknas om delägaren ensam innehar en ägarandel på över 30 procent eller tillsammans med familjemedlemmarna en andel på över 50 procent.
Ändringar i bolagsformen

Det är fråga om en ändring av bolagsformen exempelvis då

 • du ändrar en privat firma till ett aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag
 • ett öppet bolag ändras till kommanditbolag eller aktiebolag
 • ett kommanditbolag ändras till aktiebolag eller öppet bolag

Om ditt FO-nummer ändras

 • meddela Elo om att din gamla ArPL-försäkring avslutas
 • teckna en ny ArPL-försäkring för det nya företaget som fortsätter verksamheten, om en sådan inte finns från tidigare.

Om det inte sker någon ändring i FO-numret, korrigerar vi ditt företags ArPL-försäkring med de nya uppgifterna från registreringsdagen.

Meddela om ändringar med en fritt formulerad anmälan till Elo. Det lönar sig att foga en kopia av handels- eller föreningsregisterutdraget, näringsanmälan eller annan motsvarande handling till anmälan.

Fusion och delning

Då ett aktiebolag fusioneras med ett annat bolag ska du meddela Elo om att det fusionerade bolagets ArPL-försäkring avslutas. Ta en ny ArPL-försäkring för det mottagande bolaget, om en försäkring inte finns från tidigare.

Då ett aktiebolag delas i två eller flera bolag ska du meddela Elo om att det delade bolagets ArPL-försäkring avslutas. Teckna nya ArPL-försäkringar för de nygrundade företagen.

Elo står till din tjänst

Elo står till din tjänst. Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 730 vardagar kl. 8–16.30.