Arbetsgivarens anmälningar

 

Anmälan av löneuppgifter

Som arbetsgivare anmäler du arbetstagarna och deras löner till inkomstregistret. Uppgifterna ska anmälas separat för varje arbetstagare och löneutbetalning. Elo får de uppgifter som behövs för beräkningen av ArPL-avgifter och arbetstagarnas pensioner från inkomstregistret.

De inkomster som ska anmälas till ArPL-försäkringen består i regel av arbetstagarnas skattepliktiga bruttolöner. Läs mer om de inkomster som ska anmälas till ArPL-försäkringen:

Läs om de vanligaste frågorna om anmälan av löneuppgifter till inkomstregistret >

Anmäl inkomster till inkomstregistret

Anmäl löner som betalats ut efter 1.1.2019 och korrigeringar som gäller dem till inkomstregistret. Elo kan inte göra anmälningar eller korrigeringar i inkomstregistret på dina vägnar.

 • Företag ska anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningsdagen.
 • Hushåll ska anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret senast den 5:e dagen i den månad som följer efter löneutbetalningen.

I inkomstregistret finns följande elektroniska anmälningssätt tillgängliga:

 1. I inkomstregistrets e-tjänst på adressen www.inkomstregistret.fi kan du ladda upp en fil från löneräkningsprogrammet eller fylla i inkomstuppgifterna på en elektronisk blankett. Anmälan av uppgifter kräver inloggning i tjänsten. Vid behov ger du användarna fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller Katso. Läs mer om fullmakter.

 2. En automatisk anmälan från ditt eget lönesystem via ett tekniskt gränssnitt. Systemet måste vara kompatibelt med inkomstregistret. För anmälan krävs ingen separat inloggning i inkomstregistret. Förbindelsen mellan systemet och inkomstregistret skapas med hjälp av ett certifikat från inkomstregistret. Läs mer om certifikatet.

Anmälningar till inkomstregistret med pappersblanketter får göras endast av särskilda skäl.

Om du är avtalsarbetsgivare behöver du för anmälningar till inkomstregistret

 • Elos bolagsbeteckning, som är 54, och
 • pensionsordningsnumret, dvs. ditt ArPL-försäkringsnummer som har formen 54-XXXXXXXX. Du kan kontrollera den rätta formen för försäkringsnumret i vår webbtjänst och i våra meddelanden eller fakturor.

Om du är tillfällig arbetsgivare och gör anmälan

 1. som filöverföring i inkomstregistrets e-tjänst, med automatisk anmälan från ditt eget lönesystem eller på papper, behöver du
  • Elos bolagsbeteckning, som är 54, och
  • pensionsordningsnumret för tillfälliga arbetsgivare, som är 54-0000000U.

 2. på en elektronisk anmälningsblankett i inkomstregistrets e-tjänst eller använder tjänsten Palkka.fi för löneräkning behöver du inte fylla i ovannämnda uppgifter. Det räcker att du väljer Elo som arbetspensionsbolag.

Logga in i inkomstregistrets e-tjänst på adressen www.inkomstregistret.fi, där du också hittar detaljerade anvisningar.

Ändringar i företagsverksamheten

Hur gör man?

Ändringar i företagsverksamheten för en avtalsarbetsgivare, såsom ändringar i innehav eller bolagsform, kan inverka på ArPL-försäkringen. Det lönar sig att kontakta Elo om alla ändringar.

Du har inte längre några arbetstagare eller företagets verksamhet upphör

Meddela om att ArPL-försäkringen upphör till Elo, om

 • du inte längre har anställda som ska försäkras enligt ArPL
 • företagets verksamhet upphör.

Du kan lämna en anmälan i Elos webbtjänst eller kontakta vår kundtjänst.

Om du är årsanmälare, ska du även anmäla uppgifter om de anställningar som upphört och de slutliga lönerna. ArPL-försäkringen avslutas då vi fått nödvändiga uppgifter.

Ändringar i ägarförhållandena

Företagets ägarförhållanden kan ändra t.ex. om affärsverksamheten säljs och bolagsmännen eller delägarna byts ut.

 • Om du i egenskap av privat näringsidkare säljer din affärsverksamhet, ska du meddela om att ArPL-försäkringen upphör till Elo.
 • Anmäl om ändringar som gäller bolagsmännen i ett öppet bolag eller kommanditbolag till Elo. Dylika ändringar inverkar emellertid inte på ArPL-försäkringens giltighet.
 • Ändringar av delägare i aktiebolag kräver ingen anmälan, såvida ändringen inte påverkar koncerntillhörigheten. Om delägaren arbetar i företaget, kan en ändring i ägarförhållandena inverka på huruvida ägarna ska försäkras enligt ArPL eller FöPL. En FöPL-försäkring ska tecknas om delägaren ensam innehar en ägarandel på över 30 procent eller tillsammans med familjemedlemmarna en andel på över 50 procent.
Ändringar i bolagsformen

Det är fråga om en ändring av bolagsformen exempelvis då

 • du ändrar en privat firma till ett aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag
 • ett öppet bolag ändras till kommanditbolag eller aktiebolag
 • ett kommanditbolag ändras till aktiebolag eller öppet bolag

Om ditt FO-nummer ändras

 • meddela Elo om att din gamla ArPL-försäkring avslutas
 • teckna en ny ArPL-försäkring för det nya företaget som fortsätter verksamheten, om en sådan inte finns från tidigare.

Om det inte sker någon ändring i FO-numret, korrigerar vi ditt företags ArPL-försäkring med de nya uppgifterna från registreringsdagen.

Meddela om ändringar med en fritt formulerad anmälan till Elo. Det lönar sig att foga en kopia av handels- eller föreningsregisterutdraget, näringsanmälan eller annan motsvarande handling till anmälan.

Fusion och delning

Då ett aktiebolag fusioneras med ett annat bolag ska du meddela Elo om att det fusionerade bolagets ArPL-försäkring avslutas. Ta en ny ArPL-försäkring för det mottagande bolaget, om en försäkring inte finns från tidigare.

Då ett aktiebolag delas i två eller flera bolag ska du meddela Elo om att det delade bolagets ArPL-försäkring avslutas. Teckna nya ArPL-försäkringar för de nygrundade företagen.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.