En arbetstagare går i pension

Det lönar sig att föra en öppen diskussion på arbetsplatsen om att en arbetstagare ska gå i pension. På så sätt undviker man att en nyckelperson överraskande pensionerar sig. Arbetstagaren ansöker alltid själv om pension, men det finns även uppgifter som arbetsgivaren ska sköta i samband med att en arbetstagare går i pension.


Det första skedet när man ansöker om pension:

 

Nummer 1

Arbetstagaren reder ut beloppet av sin framtida pension och ansöker om pension.
Ärendena kan enkelt skötas i Elos pensionstjänst på www.elo.fi/pensionstjanst. Tipsa din arbetstagare om tjänsten.

 

Nummer 2

Arbetsgivare ska anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret
Arbetsgivaren anmäler löneuppgifterna för 2019 och senare direkt till inkomstregistret, även för arbetstagare som går i pension. Då en arbetstagare ämnar gå i ålderspension, ska arbetsgivaren utöver löneuppgifterna även meddela datumet när anställningen slutar till inkomstregistret. Om det efter att anställningen slutat betalas en s.k. slutlön, ska anställningens sista dag anmälas samtidigt med slutlönen. Om du anmäler löner flera gånger under den månad när arbetstagarens pension börjar, ska du anteckna anställningens slutdatum i varje anmälan. Observera att anställningens slutdatum är en frivillig uppgift i inkomstregistret, men för att kunna bevilja ålderspension behöver vi veta när anställningen har slutat.

Nummer 3

Elo utfärdar ett pensionsbeslut. 
Pensionsbeslutet skickas endast till din arbetstagare. Efter att arbetstagaren fått ett beslut ska han eller hon lämna in ett skattekort för pension till Elo.

Observera även följande:

Innehållsbild
Ålderspension:
  • Din arbetstagare kan få ålderspension då han eller hon uppnått minst sin lägsta pensionsålder och anställningen har slutat. Avtala med din arbetstagare om att anställningen slutar och om tidpunkten för när pensionen börjar. Anställningen ska sägas upp med iakttagande av normala uppsägningstider.
  • Pensionen börjar alltid den 1 dagen i månaden efter att förutsättningarna uppfyllts. Det lönar sig därför att avsluta anställningen i slutet av månaden innan.
Partiell förtida ålderspension:
  • Din arbetstagares partiella förtida ålderspension är inte bunden till arbetet eller avslutandet av arbetet eller till inkomsterna. Partiell förtida ålderspension kan beviljas en 61 år fylld person, som inte får annan egen pension.
  • Om din arbetstagare arbetar vid sidan av pensionen, ska anställningen försäkras.
Pension eller förmån då din arbetstagares arbetsförmåga försvagas:
  • Yrkesinriktad rehabilitering har som syfte att hålla kvar din arbetstagare i arbetet. Då din arbetstagare ansöker om yrkesinriktad rehabilitering, behöver vi arbetsgivarens beskrivning av hur arbetstagaren klarar sig i arbetet.
  • Full invalidpension börjar i huvudsak efter FPA:s sjukdagpenning, dvs. cirka ett år efter insjuknandet. Din arbetstagare kan ansöka om ett förhandsbeslut om delinvalidpension och gå i pension då inkomsterna har sjunkit till 60 procent av den tidigare etablerade inkomstnivån.
  • Arbetslivspension är avsedd för personer som fyllt 63 år, som har nedsatt arbetsförmåga och som under hela sitt liv har arbetat i ett tungt arbete, dvs. minst 38 år.
Familjepension:

Familjepension söks av din arbetstagares anhöriga.

Blanketter för ansökan om pension eller förmån:

Inlämnande av arbetsgivarens beskrivning till Elo

Skicka arbetsgivarens beskrivning med skyddad e-post till elakeasiakirjat@elo.fi. Blanketten kan också inlämnas som bilaga till den ansökan som arbetstagaren fyller i.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.