Vad kommer att ändras?

Den mest konkreta ändringen som inkomstregistret medför för dig som arbetsgivare är att du inte längre anmäler dina arbetstagares löneuppgifter varje månad eller år till Elo, utan direkt till inkomstregistret. Uppgifter om löner som betalats år 2019 och senare ska anmälas till inkomstregistret senast fem dagar efter lönebetalningsdagen. Anmälningstakten blir således snabbare än för närvarande, men anmälningarna fördelar sig jämnare över året. Uppgifterna ska ges för varje enskild arbetstagare per lönebetalning.

Årsavräkningar görs inte längre i fråga om löner 2019. Om uppgifterna i din anmälan är korrekta, är ArPL-avgifterna alltid slutgiltiga. I löneanmälan uträknas alltid direkt den rätta ArPL-avgiften, och därför finns det inget behov av att avstämma avgifterna med en årsavräkning.

Övergången till inkomstregistret kräver inte några åtgärder av dig, utan anmälningssättet för din ArPL-försäkring ändras i vilket fall som helst i enlighet med inkomstregistret. För det ArPL-försäkringsnummer som i Elos försäkringar har formen 54-xxxxxxxx, används i inkomstregistret termen pensionsordningsnummer. Då du gör en anmälan till inkomstregistret ska du på löneanmälan förutom pensionsordnings¬numret även uppge arbetspensionsbolagets bolagskod. Elos bolagskod är 54.

Om du har tillfälliga arbetstagare, ska du anmäla de löner som du utbetalar 2019 till inkomstregistret eller till palkka.fi.

Video på finska

Acceptera video cookies för att titta på videon

Så här förbereder du dig för inkomstregistret

Minska det manuella arbetet och ta i bruk elektronisk fakturering senast nu. Beroende på det tidigare anmälningssättet och samtidigt som anmälningstakten blir snabbare, kan även ArPL-försäkringens faktureringsrytm förändras. I fortsättningen får du en faktura för alla anmälningar under en lönebetalningsmånad.

Säkerställ med leverantören av ditt löneberäkningsprogram att det görs nödvändiga uppdateringar med anledning av inkomstregistret i systemet för att garantera att systemet är kompatibelt med inkomstregistret genast fr.o.m. den 1 januari 2019.

 

Uppdatera firmateckningsrättigheterna med tanke på fullmakterna för inkomstregistret redan på våren 2018.

 

Gör nödvändiga fullmakter för användningen av inkomstregistret i tjänsten Suomi.fi fr.o.m. den 8 augusti 2018, om du t.ex. vill att en annan person eller en redovisningsbyrå anmäler löneuppgifterna till inkomstregistret för din räkning.

Anmälan av löneuppgifterna år 2018

Löneuppgifterna för år 2018 anmäls såsom för närvarande till Elo, likaså korrigeringar av löneuppgifterna, vilka hänför sig till tiden före 2019.

Om du är årsanmälare, lämna in en årsanmälan över arbetstagarnas löneuppgifter på samma sätt som du gjort tidigare. Årsanmälan för år 2018 ska lämnas under tiden 1.12.2018–31.1.2019. Om du är månadsanmälare, gör vi en årsavräkning för år 2018 utifrån de månadsanmälningar som du lämnat. Närmare anvisningar om hur man gör årsanmälan finns på www.elo.fi/arsanmalan.

Anmälan av löneuppgifterna år 2019

Uppgifter om löner som utbetalas genast i början av 2019 och korrigeringar i dessa ska anmälas till inkomstregistret.

Anmäl löner som utbetalats till ArPL-försäkrade arbetstagare till inkomstregistret senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen. FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster anmäls inte till inkomstregistret. Betalningsdagen är den dag då utbetalningen står till mottagarens förfogande, t.ex. den kan lyftas från mottagarens konto, dvs. lönedagen.
De fem kalenderdagarna efter betalningsdagen inkluderar även lördag, söndag och annan helgdag, men om förfallodagen för anmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan uppgifterna anmälas följande vardag.

Exempel 1: Om dina arbetstagares lönedag är torsdagen den 31 januari 2019, uppfylls tidsfristen på fem dagar måndagen den 5 februari 2019, under vilken du senast ska anmäla torsdagens löner till inkomstregistret. Detta innebär att veckoslut eller helgdagar inte förlänger tidsfristen.

Exempel 2: Om du betalar lön till dina arbetstagare tisdagen den 15 januari 2019, skulle tidsfristen på fem dagar uppfyllas söndagen den 20 januari 2019. Eftersom förfallodagen för anmälan inte kan vara en lördag, söndag eller annan helgdag, är den sista dagen för löneanmälan i praktiken följande vardag, dvs. måndagen den 21 januari 2019.

Läs mer om anmälan och korrigering av uppgifter på inkomstregistrets webbplats >

Uppgifter när en arbetstagare går i ålderspension

För att kunna bevilja ålderspension behöver vi löneuppgifterna och en uppgift om när anställningen har slutat. Anmäl löneuppgifterna för 2019 och datumet när anställningen slutar för den arbetstagare som ska gå i pension direkt till inkomstregistret. Om det efter att anställningen slutat betalas en s.k. slutlön, ska anställningens sista dag anmälas samtidigt med slutlönen. Om du anmäler löner flera gånger under den månad när arbetstagarens pension börjar, ska du anteckna anställningens slutdatum i varje anmälan.

Observera att anställningens slutdatum är en frivillig uppgift i inkomstregistret, men för att kunna bevilja ålderspension behöver vi veta när anställningen har slutat.

Video på finska

Acceptera video cookies för att titta på videon

Du kan göra anmälan till inkomstregistret på tre olika sätt:

Via det tekniska gränssnittet

Lönesystemet har en inbyggd elektronisk förbindelse till inkomstregistret, via vilken uppgifterna kan sändas direkt. Anmälan kräver ingen särskild inloggning i inkomstregistret.

Via e-tjänsten

Uppgifterna ges på en webblankett eller genom att ladda upp filen i uppladdningstjänsten på www.tulorekisteri.fi Anmälan av uppgifterna kräver inloggning i tjänsten i fråga.

Av särskild orsak även på pappersblankett

Om man av rimliga skäl inte kan förutsätta att uppgifterna ges elektroniskt; då det t.ex. är fråga om en fysisk person, dödsbo, tillfällig eller utländsk arbetsgivare.

Även löneberäkningsprogrammet Palkka.fi kan fortsättningsvis användas, varifrån uppgifterna går automatiskt till inkomstregistret.

Vad fortsätter oförändrat?

  • Elos webbtjänst är även i fortsättningen ett viktigt verktyg. I tjänsten ser du bl.a. dina betalnings- och pensionsuppgifter och i den kan du betala fakturor och skriva ut intyg.
  • Löneuppgifterna år 2018 och korrigeringar i dem anmäler du till Elo.
  • Fakturorna skickas fortfarande från Elo.
  • Vår indiviudella och sakkunniga service.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.