Elos webbtjänsten för skötseln av ArPL- och FöPL-ärenden, pensionstjänsten, de elektroniska blanketterna för ansökan om försäkring och avtalet om användning av webbtjänsten, som ger dig tillgång till Elos webbtjänst, ur drift på lördagen den 14.9. kl. 08−15 på grund av systemändringar. Vi beklagar eventuella olägenheter som driftavbrottet orsakar.

Vad kommer att ändras?

Den mest konkreta ändringen som inkomstregistret medför är att löneuppgifterna för företagets anställda inte längre anmäls månadsvis eller årsvis till Elo, utan per löneutbetalning direkt till inkomstregistret. Uppgifter om löner som betalats år 2019 och senare ska anmälas till inkomstregistret senast fem dagar efter lönebetalningsdagen. Anmälningstakten blir således snabbare än för närvarande, men anmälningarna fördelar sig jämnare över året. Uppgifterna ska ges för varje enskild arbetstagare per löneutbetalning.

Elo får de löneuppgifter som du anmält till inkomstregistret och skickar en faktura utifrån dem. I löneanmälan uträknas alltid direkt den rätta ArPL-avgiften, och därför finns det inget behov av att avstämma avgifterna med en årsavräkning. ArPL-avgifterna är således alltid slutliga, förutsatt att löneuppgifterna är korrekta.

Övergången till inkomstregistret kräver inte några åtgärder av dig, utan anmälningssättet för din ArPL-försäkring ändras i vilket fall som helst i enlighet med inkomstregistret. För det ArPL-försäkringsnummer som i Elos försäkringar har formen 54-xxxxxxxx, används i inkomstregistret termen pensionsordningsnummer. Då du gör en anmälan till inkomstregistret ska du på löneanmälan förutom pensionsordnings¬numret även uppge arbetspensionsbolagets bolagskod. Elos bolagskod är 54.

Löner som betalats till tillfälliga arbetstagare 2019 ska anmälas till inkomstregistret eller palkka.fi.

Anmälan av löneuppgifterna år 2018

Löneuppgifterna för år 2018 anmäls såsom för närvarande till Elo, likaså korrigeringar av löneuppgifterna, vilka hänför sig till tiden före 2019.

Om du är årsanmälare, lämna in en årsanmälan över arbetstagarnas löneuppgifter på samma sätt som du gjort tidigare. Årsanmälan för år 2018 ska lämnas under tiden 1.12.2018–31.1.2019. Om du är månadsanmälare, gör vi en årsavräkning för år 2018 utifrån de månadsanmälningar som du lämnat. Närmare anvisningar om hur man gör årsanmälan finns på www.elo.fi/arsanmalan.

Anmälan av löneuppgifterna år 2019

Uppgifter om löner som utbetalas genast i början av 2019 och korrigeringar i dessa ska anmälas till inkomstregistret.

Anmäl löner som utbetalats till ArPL-försäkrade arbetstagare till inkomstregistret senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen. FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster anmäls inte till inkomstregistret. Betalningsdagen är den dag då utbetalningen står till mottagarens förfogande, t.ex. den kan lyftas från mottagarens konto, dvs. lönedagen.
De fem kalenderdagarna efter betalningsdagen inkluderar även lördag, söndag och annan helgdag, men om förfallodagen för anmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan uppgifterna anmälas följande vardag.

Exempel 1: Om dina arbetstagares lönedag är torsdagen den 31 januari 2019, uppfylls tidsfristen på fem dagar måndagen den 4 februari 2018, under vilken du senast ska anmäla torsdagens löner till inkomstregistret. Detta innebär att veckoslut eller helgdagar inte förlänger tidsfristen.

Exempel 2: Om du betalar lön till dina arbetstagare tisdagen den 15 januari 2019, skulle tidsfristen på fem dagar uppfyllas söndagen den 20 januari 2019. Eftersom förfallodagen för anmälan inte kan vara en lördag, söndag eller annan helgdag, är den sista dagen för löneanmälan i praktiken följande vardag, dvs. måndagen den 21 januari 2019.

Läs mer om anmälan och korrigering av uppgifter på inkomstregistrets webbplats >

Uppgifter när en arbetstagare går i ålderspension

För att kunna bevilja ålderspension behöver vi löneuppgifterna och en uppgift om när anställningen har slutat. Anmäl löneuppgifterna för 2019 och datumet när anställningen slutar för den arbetstagare som ska gå i pension direkt till inkomstregistret. Om det efter att anställningen slutat betalas en s.k. slutlön, ska anställningens sista dag anmälas samtidigt med slutlönen. Om du anmäler löner flera gånger under den månad när arbetstagarens pension börjar, ska du anteckna anställningens slutdatum i varje anmälan.

Observera att anställningens slutdatum är en frivillig uppgift i inkomstregistret, men för att kunna bevilja ålderspension behöver vi veta när anställningen har slutat.

Video på finska

Acceptera video cookies för att titta på videon

Du kan göra anmälan till inkomstregistret på tre olika sätt:

Via det tekniska gränssnittet

Lönesystemet har en inbyggd elektronisk förbindelse till inkomstregistret, via vilken uppgifterna kan sändas direkt. Anmälan kräver ingen särskild inloggning i inkomstregistret.

 

Via e-tjänsten

Uppgifterna ges på en webblankett eller genom att ladda upp filen i uppladdningstjänsten på www.tulorekisteri.fi Anmälan av uppgifterna kräver inloggning i tjänsten i fråga.

 

Av särskild orsak även på pappersblankett

Om man av rimliga skäl inte kan förutsätta att uppgifterna ges elektroniskt; då det t.ex. är fråga om en fysisk person, dödsbo, tillfällig eller utländsk arbetsgivare.

 

Även löneberäkningsprogrammet Palkka.fi kan fortsättningsvis användas, varifrån uppgifterna går automatiskt till inkomstregistret.

Vilka uppgifter ska anmälas till inkomstregistret?

Datainnehållet om de löner som ska anmälas har byggts tillsammans med uppgiftsanvändarna och producenterna. I inkomstregistret kallas arbetsgivare eller redovisningsbyråer som gör löneanmälan för producenter. Användare av löneinformationen är bl.a. Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, FPA och Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Elo är således en av användarna av löneinformationen.

Varje uppgift i inkomstregistret är nödvändig för någon användare, dvs. registret innehåller inte s.k. onödiga uppgifter. Användarna får endast de uppgifter de behöver från inkomstregistret, dvs. inkomstregistret ge inte användarna nya rättigheter. Löner och andra arbetsgivarspecifika inkomstuppgifter anmäls till inkomstregistret med en skild anmälan för varje arbetstagare. Anmälan om löneuppgifter innehåller både obligatoriska och kompletterande uppgifter beroende på den valda precisionsnivån.

Utöver anmälan om löneuppgifter ska du vid behov även fylla i arbetsgivarens separata anmälan. Den innehåller uppgifter som inte hänför sig till en enskild arbetstagare. En sådan uppgift är t.ex. att du under någon månad inte utbetalat löner över huvud taget.

Läs mer om de uppgifter som ska anmälas i inkomstregistret >

Vad fortsätter oförändrat?

  • Elos webbtjänst är även i fortsättningen ett viktigt verktyg. I tjänsten ser du bl.a. dina betalnings- och pensionsuppgifter och i den kan du betala fakturor och skriva ut intyg.
  • Löneuppgifterna år 2018 och korrigeringar i dem anmäler du till Elo.
  • Fakturorna skickas fortfarande från Elo.
  • Vår indiviudella och sakkunniga service.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.