Jumplink
Innehållsbild

Resultat genom ledning av arbetsförmågan

Ledning av arbetsförmågan är förebyggande, målinriktat och långsiktigt arbete i syfte att främja arbetstagarnas arbetsförmåga och förmännens beredskap att leda detta arbete.

Ledningen av arbetsförmågan syns konkret verkningar i form av minskade kostnader för sjukfrånvaro och arbetsoförmåga samt i form av förbättrad produktivitet.

Elos tjänster underlättar ledningen med information och hjälper ditt företag att vidta effektfulla åtgärder.

Arbetshälsa och resultat med ledning av arbetsförmågan

Tjänster för ledning av arbetsförmågan

Vi erbjuder kartläggningsverktyg, utbildning, yrkesinriktad rehabilitering och expertstöd till företag av alla storlekar och i olika tillväxtskeden.

Verktyg för företagets bruk

Ta i bruk evidensbaserade verktyg för ett gott vardagsledarskap. Med hjälp av våra verktyg kan du leda ditt företags arbetshälsoärenden målinriktat och planenligt. Verktygen hjälper ditt företag att  bedöma risken för arbetsförmåga, utvecklingen av arbetsklimatet, att bygga en modell för stöd i ett tidigt skede, att fastställa utvecklingsbehoven och att bygga och genomföra projektplaner.

Utbildning i ledning av arbetsförmågan

Elos utbud av utbildningar i ledning av arbetsförmågan (på finska) uppdateras hela tiden och bygger på aktuella teman inom arbetslivet och kundernas önskemål. Utbildningarna, som är avgiftsfria för våra kunder, ger information och verktyg för att bland annat hantera krävande situationer i förmansarbetet, för att ge stöd till arbetstagare i ett tidigt skede vid risk för arbetsoförmåga och för coachande ledarskap.


Expertstöd

Våra lokala experter inom tjänsterna för ledningen av arbetsförmågan samarbetar med företagsledningen i utvecklingen av ledningen av arbetsförmågan och hanteringen av personrisker runt om i Finland. Våra kunder betjänas dessutom av en sme-tjänst som specialiserat sig på stödjandet av små och medelstora företag.

Våra experter på ledningen av arbetsförmågan nås enklast per e-post på tyokykyjohtaminen@elo.fi, och vid behov kan du också lämna en begäran om att vi ringer upp.

Nyhetsbrev om ledning av arbetsförmågan

I våra nyhetsbrev (på finska) om ledning av arbetsförmågan delar vi information och praktiska tips om utvecklandet av ledningen av arbetsförmågan. Vi berättar om kundernas erfarenheter samt om våra aktuella tjänster inom ledningen av arbetsförmågan. Nyhetsbrevet ges ut på finska cirka varannan månad.

Yrkesinriktad rehabilitering

Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att stöda arbetstagaren att kunna fortsätta arbeta oberoende av sjukdom. Stödjande av arbetstagarens arbetsförmåga i rätt tid gynnar förutom arbetstagaren också arbetsgivaren och hela arbetspensionssystemet.