Jumplink

Verktygen på Elos webbtjänst

Satsningar på de anställdas arbetshälsa och arbetsförmåga främjar ditt företags affärsverksamhet och ger betydande inbesparingar. Ta i bruk Elos verktyg för arbetshälsa och gör resultat.


Allmänöversikt av arbetshälsoledningen

Allmänöversikten innehåller viktiga nyckeltal som inverkar på arbetshälsoledningen, bl.a. ett diagram som visar personalens åldersstruktur samt fördelningen av de diagnoser som lett till att invalidpensionsförmåner beviljats i ditt företag och inom din bransch. Du kan också följa upp arbetshälsoledningens årskostnader och investeringar samt bedöma vilken effekt åtgärderna haft. Allmänöversikten finns i Elos webbtjänst.

 Självutvärdering av arbetshälsoledningen

Självutvärderingen ger en allmän bild att de verksamhetssätt som för närvarande inverkar på arbetshälsan i ditt företag och en möjlighet att jämföra uppnått poängtal med situationen i företag av motsvarande storlek. Dessutom hjälper den ditt företag att allokera arbetshälsoprojekten på de ärenden som i främsta hand behöver förbättras och ökar därigenom åtgärdernas slagkraft.

I kartläggningen av arbetshälsoledningens nuläge granskas bl.a. företagets samarbete, roller och ansvarsområden samt de verksamhetsmodeller som används inom arbetshälsoledningen. Målet är att företagets interna förfaranden ska vara systematiska och att alla ska känna till dem, så att personalens arbetsförmåga kan ledas målstyrt. Självutvärderingen finns i Elos webbtjänst.

Projektplan

Projektplanen stöder planeringen av hur arbetshälsoledningen ska utvecklas och uppföljningen av målen. Med hjälp av den riktar sig utvecklingsåtgärderna i ditt företag på de viktigaste utvecklingsbehoven som kartläggningen av arbetshälsoledningen har visat på. Det lönar sig att i projektplanen för valda utvecklingsobjekt anteckna åtgärder, mål och mätare, ansvarspersoner, en noggrannare tidtabell och kostnader.

Med hjälp av frågorna i projektplanen kan man också bedöma hur effektiva de genomförda projekten varit. Anteckna alla viktiga resultat och begrunda samtidigt på vilket sätt de syns i avtalade mätare. Som en egen punkt kan du bedöma på vilket sätt det genomföra projektet inverkar på arbetshälsoledningen och kostnaderna för den. Elos expert på arbetshälsa hjälper dig att begrunda dessa frågor. Projektplanen finns i Elos webbtjänst.

Avsnittet pension och rehabilitering

Viktig information som stöd för arbetshälsoledningen finns också i Elos webbtjänst under Pension och rehabilitering, som bl.a. innehåller information om invalidpensions- och rehabiliteringsfallen i ditt företag, uppskattningen av deras kostnadspåverkan samt information om kommande ålderspensioner.

Handledningar och broschyrer

I handboken om arbetshälsoledning finns en sammanställning av verktygen för vardagsledarskap samt verksamhetsmodeller för mer krävande situationer. Verktygen hjälper förmannen att stöda arbetstagarna i deras arbete och att uppnå målen. 

Den evidensbaserade handboken om hur man stöder personer som insjuknat i depression på arbetsplatsen hjälper olika parter att stöda en insjuknad medarbetare. Handboken innehåller de bästa forskningsbevisen samt även information som grundar sig på yrkesutbildades sakkunskap och erfarenheterna hos personer som insjuknat i depression.

Handböckerna kan laddas ner i Elos webbtjänst på finska, svenska och engelska.