Tietoa työkyvyttömyyseläkkeestä

Työkyvyttömyyseläke turvaa toimeentulosi silloin, kun työkykysi on alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi.

Milloin voit hakea työkyvyttömyyseläkettä?

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä, jos:

 • olet täyttänyt 17 vuotta, mutta et vielä ole ikäluokkasi vanhuuseläkeiässä ja
 • työkykysi on alentunut vähintään 40 % sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi yhtäjaksoisesti.

Lähtökohtana hakemiselle on aina lääkärin kirjoittama B-lausunto terveydentilastasi. Työkyvyn alentumisen lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa ikäsi, koulutuksesi, aikaisempi työkokemuksesi, asuinpaikkasi ja se, onko olemassa työtä, jota voit sairaudestasi huolimatta tehdä. 60 vuotta täyttäneiden eläkehakemusta ratkaistaessa painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta.

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä, mikäli työkykysi on alentunut yhdenjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi.

Kirjaudu verkkopankkitunnuksillasi eläkepalveluun ja hae työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustuen jatkoa. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin B-lausunnon.

 

Hoida eläke- ja kuntoutusasiasi verkossa

Eläkepalvelussa voit mm:
 • Katso arvio työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.
 • Hakea työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustuen jatkoa.
 • Toimittaa hakemukseen liitteet.
 • Valita sähköisen asioinnin.

Työkyvyttömyyden perusteella myönnettävät eläkkeet

Terveydentilastasi riippuu, voidaanko työkyvyttömyyseläke myöntää määräaikaisena vai toistaiseksi voimassaolevana. Mikäli työkyvyn palautuminen on mahdollista hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden avulla, eläke myönnetään määräaikaisena.
 
Erilaiset työkyvyttömyyseläkkeet:
 • määräaikaiset: kuntoutustuki ja osakuntoutustuki 
 • toistaiseksi myönnettävät: työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke.
Jos työkyky on alentunut 60 prosentilla, voit saada täyden työkyvyttömyyseläkkeen. Osatyökyvyttömyyseläkkeen saaminen edellyttää työkykysi alentumista 40 prosentilla.

Työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen

Työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä sairausvakuutuspäivärahan ensisijaisuusajan päätyttyä eli noin vuoden kuluttua työkyvyttömyytesi alkamisesta. Sairausvakuutuspäivärahaa haet Kelalta.
Osatyökyvyttömyyseläke voi alkaa, kun ansiosi ovat alentuneet 60 prosenttiin kokoaikatyön ansioista ja työkyvyn on arvioitu alentuneen 40 prosentilla. Työnantajalla ei ole velvollisuutta järjestää osa-aikatyötä, mutta voit saada osatyökyvyttömyyseläkkeen, vaikka työntekosi loppuisi kokonaan.
 
Yrittäjän on osatyökyvyttömyyseläkkeen saamiseksi supistettava yrittäjätoimintaansa 60 prosenttiin kokoaikatyöskentelystä. Osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla harjoitettava yrittäjätoiminta on vakuutettava YEL:n piiriin, jos vakuuttamisen edellytykset muuten täyttyvät.

Työkyvyttömyyseläkkeen päättyminen

Täysi työkyvyttömyyseläke jatkuu aina eläkeikään saakka, jolloin se muuttuu samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi. Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu myös vanhuuseläkkeeksi eläkeiässä, mutta samalla sen määrä kaksinkertaistuu eli muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi.
 
Työkyvyttömyyseläkkeen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen jälkeisen vanhuuseläkkeen eläkeikä riippuu siitä, milloin henkilö on tullut työkyvyttömäksi:
 • Jos työkyvyttömyys on alkanut vuonna 2017 tai sen jälkeen, työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi kunkin ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä.
 • Jos työkyvyttömyys on alkanut vuonna 2016 tai sitä ennen, muuttuu työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläke vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä.
 • Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen vuotta 2006, eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65 vuoden iässä.
Työkyvyttömyyseläke myönnetään määräaikaisena kuntoutustukena, jos työkykysi arvioidaan palautuvan hoidon tai kuntoutuksen avulla. Kuntoutustuki voidaan myöntää uudeksi määräajaksi, jos kuntoutus tai hoito on kesken.

Eläke voidaan lakkauttaa tai täysi eläke muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos työkykysi palautuu.

Jos työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetty

Työkyvyttömyyseläkeratkaisut perustuvat työeläkelainsäädäntöön. Lisäksi työkyvyttömyyseläkeratkaisuja ohjaa vakiintunut ratkaisukäytäntö, joka perustuu muutoksenhakuasteiden ratkaisuihin.

 

Oppaassamme työkyvyttömyyseläkkeen hakijalle kerrotaan työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkäämisen yleisimmistä syistä sekä ohjeet mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Tutustu oppaaseen.   

 

Eläkepäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen. Valituksen on oltava perillä viimeistään 30. päivänä siitä, kun hakija sai tiedon eläkepäätöksestä. Eläkepäätöksen katsotaan tulleen hakijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä päätöksen postituspäivästä, jos päätös on lähetetty paperipostilla. Jos olet valinnut sähköisen päätöksen, päätöksen katsotaan tulleen tietoosi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

 

Valituksessasi sinun tulee ilmoittaa, millaista muutosta päätökseemme vaadit ja perustelut vaatimuksellesi. Voit toimittaa lisäselvityksiä terveydentilastasi myös myöhemmin valituksen käsittelyn aikana. Tutkimme kaikki uudet selvitykset ja ilmoitamme kirjallisesti, voidaanko päätöstä muuttaa niiden johdosta.

Esitteet ja lomakkeet

Usein kysyttyjä kysymyksiä työkyvyttömyyseläkkeestä

Kuinka suuri työkyvyttömyyseläkkeeni on?
Työkyvyttömyyseläkettä laskettaessa huomioidaan karttunut eläke sairastumista edeltävän vuoden loppuun. Eläkkeeseen sisältyy lisäksi niin sanottu tulevan ajan eläke. Se lasketaan eläkkeeseen, jos sinulla on työeläkelakien mukaisia työansioita viimeisen 10 kalenterivuoden aikana vähintään 17 807,01 euroa. 

 

Tulevan ajan eläkettä karttuu sairastumisvuoden alusta vanhuuseläkeikään saakka 1,5 prosenttia vuodessa. Eläkettä karttuu ansiosta, joka on keskiarvo työkyvyttömyyden alkamista edeltävien viiden kalenterivuoden ansioista ja YEL-työtuloista. Sairastumisvuoden ansioita tai YEL-työtuloja ei oteta huomioon.

 

Nuorena työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien eläkettä korotetaan ns. kertakorotuksella viiden vuoden kuluttua eläkkeen alkamisesta. Korotuksen määrä riippuu eläkkeensaajan iästä.

 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä. Työeläkkeen lisäksi voit saada kansaneläkettä, jos työeläkkeesi määrä jää pieneksi.
Mistä tiedän mitä työkyvyttömyyseläkettä kuuluu hakea?
Hoitava lääkärisi on ottanut työkykyysi kantaa B-lausunnolla. Tarkista lausunnosta mitä eläkettä varten lääkäri on lausunnon kirjoittanut.
Miten haen eläkettä ja mitä tietoja tarvitsen hakemusta varten?
Pystyt hakemaan eläkettä suoraan sähköisessä eläkepalvelussamme. Hakemusta varten tarvitset ajankohtaisen B-lausunnon sekä tilinumeron IBAN-muodossa.    
Olenko oikeutettu Kansaneläkeosuuteen?
Täyden työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla voit saada kansaneläkettä, jos eläkkeesi määrä ei ylitä 1 157,71 – 1 299,88 euroa kuukaudessa.  Osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla kansaneläkettä ei voi saada.

 

Lisätietoja kansaneläkkeestä saat Kelasta >

Me Elossa olemme apunasi

Annette LiusVoit hoitaa verkossa eläke- ja kuntoutusasiasi aina, kun sinulle sopii. Tavoitat meidät myös numerosta 020 694 726 arkisin klo 8–16.30.