Jumplink

Vad är yrkesinriktad rehabilitering och 7 andra viktiga frågor

De flesta som deltagit i yrkesinriktad rehabilitering kan fortsätta i arbetslivet.

Yrkesinriktad rehabilitering är en effektiv väg tillbaka till arbetslivet. Med hjälp av rehabilitering kan du klara av och fortsätta med ditt arbete när en sjukdom eller skada gör det svårt för dig att sköta ditt nuvarande jobb.

 

Sju av tio deltagare kan fortsätta i arbetslivet.

Arbetspensionsbolaget Elos rehabiliteringschef Riikka Kivirikko-Ekman svarar på åtta vanliga frågor om yrkesinriktad rehabilitering.

1) Vad är yrkesinriktad rehabilitering?

Yrkesinriktad rehabilitering är ett stöd för att du ska orka fortsätta arbeta. Dina arbetsuppgifter eller ditt yrke anpassas så att du kan fortsätta i arbetslivet också i ditt nuvarande hälsotillstånd.

Rehabiliteringen kan till exempel innebära en övergång från tyngre till lättare arbete. Ibland är omskolning ett alternativ.

Yrkesinriktad rehabilitering kan stödja till exempel återgången till arbetet efter en lång sjukledighet. Med hjälp av rehabilitering kan du också återgå till arbetslivet efter tidsbestämd invalidpension.

2) Vem är yrkesinriktad rehabilitering till för?

Yrkesinriktad rehabilitering är ett alternativ för såväl arbetstagare som företagare. Den är avsedd för personer med nedsatt arbetsförmåga som ännu inte uppnått pensionsåldern. Den lägsta pensionsåldern bestäms enligt ditt födelseår.

Med nedsatt arbetsförmåga avses att personen inte längre klarar av sitt arbete på grund av en förändring i hälsotillståndet. Till exempel sjukdomar i rörelseorganen är en vanlig orsak.

En förutsättning för yrkesinriktad rehabilitering är att en läkare konstaterar en risk för arbetsoförmåga, dvs. att din arbetsförmåga är så nedsatt att du utan rehabilitering blir invalidpensionerad inom de närmaste åren.

Elo kan stödja din yrkesinriktade rehabilitering om

  • du inte uppnått din lägsta pensionsålder
  • det finns en risk för att du blir invalidpensionerad inom de närmaste åren
  • du har flerårig yrkes- och arbetserfarenhet
  • du har haft arbetsinkomster på minst 36 342,90 euro (år 2020) under de fem föregående kalenderåren
  • du inte har rätt till yrkesinriktad rehabilitering som beviljas på grund av olycksfall eller trafikskada
  • du arbetar som anställd eller företagare eller det har gått en relativt kort tid sedan arbetet upphörde.

3) Hur vet jag om yrkesinriktad rehabilitering passar mig?

Företagshälsovården spelar en viktig roll när det gäller att hänvisa personer till rehabilitering. Diskutera alltid först yrkesinriktad rehabilitering med företagshälsovården eller någon annan yrkesperson inom hälso- och sjukvården.

Om du inte har tillgång till företagshälsovård eftersom du själv är företagare eller av någon annan anledning lönar det sig att ta upp frågan till exempel med en läkare på hälsovårdscentralen.

Se upp för de här varningssignalerna som tyder på att din arbetsförmåga försämrats:

  • du är ofta sjukledig
  • det har blivit svårt för dig att klara av dina arbetsuppgifter
  • arbetet kräver alla dina krafter – du orkar ingenting efter arbetsdagen.

För dig som är företagare kan nedsatt arbetsförmåga betyda att du tvingas anstränga dig till det yttersta för att hålla igång företagsverksamheten. Ofta kan verksamheten fortsätta om ditt arbete anpassas med hjälp av rehabilitering.

Ta initiativet! Det är bättre ju tidigare du identifierar rehabiliteringsbehovet och reagerar på det.

4) Vilka alternativ finns inom den yrkesinriktade rehabiliteringen?

Det finns fyra former av yrkesinriktad rehabilitering. Lösningen är alltid individuell och beror på ditt hälsotillstånd och din arbetserfarenhet och utbildning. Rehabiliteringsmetoden bedöms också alltid i förhållande till risken för arbetsoförmåga.

Yrkesinriktad rehabilitering kan innebära till exempel att arbetsuppgifterna på din nuvarande arbetsplats anpassas eller att du utbildar dig till ett helt nytt yrke. Alla alternativ passar även företagare.

Du behöver inte själv veta vilket sätt som är lämpligast för dig. Det avgörs när rehabiliteringsplanen upprättas. Elo kan hjälpa dig med planen.

Klicka på bilden för att förstora den.

Yrkesinriktad rehabilitering kan utgöras av arbetsprövning. Med hjälp av arbetsprövning kan dina arbetsuppgifter anpassas bättre till ditt hälsotillstånd. Arbetsprövningen varar i 1–6 månader och tre månader är vanligast.

Arbetsprövningen inleds vanligen med färre timmar, till exempel fyra timmar per dag och 20 timmar i veckan. Antalet timmar höjs stegvis under arbetsprövningen så att du till slut kan uppnå full arbetstid, maximalt 40 timmar i veckan.

Arbetsträning pågår en längre tid, vanligen från sex månader upp till två år. Träningen inkluderar alltid utbildning antingen på arbetsplatsen eller i kursform. Det här är ett alternativ när du till exempel ska återgå till din nuvarande arbetsgivare med helt nya arbetsuppgifter och behöver ny kompetens och yrkeskunskap.

Omskolning kan vara ett alternativ om det inte går att anpassa dina arbetsuppgifter till ditt hälsotillstånd. Omskolning kan vara en långvarigare lösning än arbetsprövning och arbetsträning.

Det finns olika utbildningsmöjligheter, till exempel läroavtal, utbildning på andra stadiet eller till och med en yrkeshögskoleexamen. Målet med omskolningen är att utbilda dig till ett yrke som passar ditt nuvarande hälsotillstånd.

Ett alternativ för företagare är näringsstödet som kan beviljas för att utveckla, fortsätta eller inleda företagsverksamhet. Näringsstödet kan till exempel användas för att finansiera hjälpmedel, anordningar eller maskiner som underlättar arbetet eller för att utföra ändringsarbeten som behövs för att kunna fortsätta företagsverksamheten, till exempel kostnader för skälig renovering av lokalerna.

Företagets verksamhetsförutsättningar ska alltid kontrolleras innan näringsstödet beviljas. Målet är att anpassa företagsverksamheten så att företagaren i fortsättningen klarar av den med hälsan i behåll.

5) Hur ansöker jag om yrkesinriktad rehabilitering?

När du identifierat rehabiliteringsbehovet tillsammans med företagshälsovården eller en läkare kan du ansöka om ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering.

Det gör du enklast på adressen www.elo.fi/pensionstjanst.  Bifoga läkarens B-utlåtande där den konstaterade risken för arbetsoförmåga framgår. Du kan också ansöka med en blankett som skickas per post.

Du behöver inte ha någon rehabiliteringsplan när du ansöker om förhandsbeslut. Om du ändå redan har en klar idé om hur du vill gå vidare kan du skriva ner din plan på ansökningsblanketten.

Rehabiliteringsbeslutet påverkas alltid åtminstone av personens hälsotillstånd, utbildning och bakgrund i arbetslivet. Fundera på hur ditt arbete borde förändras för att passa ditt nuvarande hälsotillstånd.

Ett förhandsbeslut ger i sig inte rätt till rehabilitering. Efter förhandsbeslutet har du 9 månader på dig att utarbeta en rehabiliteringsplan. Vi på Elo kan hjälpa dig med det. Vi hjälper dig också med innehållet så att planen kan understödas.

När rehabiliteringsplanen är klar ska du ansöka om ett beslut för att genomföra den på adressen www.elo.fi/pensionstjanst. När du fått beslutet kan rehabiliteringen inledas.

Klicka på bilden för att förstora den.

6) Jag har ansökt om invalidpension men fick ett beslut om yrkesinriktad rehabilitering. Varför?

När beslutet om invalidpension fattas måste man alltid i första hand avgöra om personens arbetsförmåga kan förbättras genom yrkesinriktad rehabilitering. Om försäkringsläkaren bedömer att det är möjligt får du ett beslut om yrkesinriktad rehabilitering även om du själv inte ansökt om det.

Rehabiliteringsbeslutet påverkas alltid av ditt hälsotillstånd men också av din utbildning och arbetserfarenhet.

Yrkesinriktad rehabilitering är alltid ett bättre alternativ än invalidpension, även ekonomiskt sett. På adressen www.elo.fi/pensionstjanst kan du få en uppskattning av beloppet av din rehabiliteringspenning och invalidpension. Skillnaden är betydande.

Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan du fortsätta förvärvsarbeta och tjäna in ålderspension när du hittat ett arbete eller arbetsuppgifter som är lämpliga för ditt hälsotillstånd. Samtidigt kan du utveckla din kompetens och stanna kvar i arbetsgemenskapen.

7) Jag fick ett rehabiliteringsbeslut trots att jag inte ansökt om det. Hur går jag vidare?

Kontakta Elo så hjälper vi dig.

Ett förhandsbeslut i sig ger inte rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Nu har du 9 månader på dig att utarbeta en rehabiliteringsplan. Vi hjälper dig med den.

När rehabiliteringsplanen är klar ska du ansöka om ett beslut för att genomföra den på adressen www.elo.fi/pensionstjanst. När du fått beslutet kan rehabiliteringen inledas.

8) Hur försörjer jag mig under rehabiliteringen?

Under rehabiliteringstiden får du rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg på 33 procent. Rehabiliteringspenningen är det vanligaste alternativet.

Rehabiliteringspenning betalas till en person som inte är invalidpensionerad för viss tid när rehabiliteringsplanen börjar genomföras. Rehabiliteringspenningens belopp baserar sig på din kalkylerade invalidpension höjd med 33 procent. Vanligen motsvarar det cirka 75 procent av din lön.

Om du redan får tidsbestämd invalidpension, dvs. har beviljats rehabiliteringsstöd, när rehabiliteringen inleds får du dessutom rehabiliteringstillägg. Tillägget är 33 procent av din fulla invalidpension.

Rehabiliteringsstödets belopp påverkas av inkomstens storlek och varaktighet, i synnerhet under de sista fem åren före insjuknandet.

Rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg betalas först under den tid då rehabiliteringen genomförs, alltså inte på grundval av förhandsbeslutet.

Dessutom ersätts nödvändiga studie- och resekostnader under rehabiliteringstiden enligt Arbetspensionsförsäkrarna TELAs rekommendationer.

Ansök om rehabilitering på adressen www.elo.fi/pensionstjanst >

Sök efter artiklar och nyheter