Suurtyönantajan työkyvyttömyysmaksu

  • Työkyvyttömyysmaksu on osa TyEL-vakuutusmaksua.
  • Suurtyönantajalla työkyvyttömyysmaksun suuruuteen vaikuttavat sen työntekijöille myönnetyt uudet pysyvät työkyvyttömyyseläkkeet, yrityksen ikärakenne ja palkkasumma vuosittain määritettävän maksuluokan kautta.

  • Yritys voi vaikuttaa omiin maksuihinsa ennaltaehkäisevällä työkyvyttömyysriskin hallinnalla.

Työkyvyttömyyseläkeosa

Suurtyönantajalla TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosaan vaikuttaa työsuhteittain laskettujen maksujen eli perusluokan maksun lisäksi maksuluokan mukainen maksu. Maksuluokan mukainen maksu saadaan kertomalla työsuhteittain laskettu perusluokan maksu työnantajan maksuluokan mukaisella kertoimella.

Työnantajalle ei lasketa maksuluokkaa, jos sen vuoden 2016 palkkasumma on korkeintaan 2 059 500 €. Maksuluokan mukaisen maksun osuus kasvaa tästä tasaisesti  siten, että työnantajan, jonka palkkasumma on vähintään 32 952 000 €, työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy kokonaan maksuluokan mukaan. Työnantajan palkkasumman kasvaessa perusluokan osuus vastaavasti pienenee.

Palkkasumman vaikutus perusluokan ja maksuluokan osuuteen vuonna 2018

Maksuluokka

Maksuluokkia on yksitoista. Maksuluokka neljä on perusluokka. Se, mihin maksuluokkaan työnantaja kuuluu vuonna 2018, määräytyy työnantajan vuosien 2015 ja 2016 työkyvyttömyysriskisuhteiden perusteella. Kummankin vuoden riskisuhteet lasketaan vertaamalla kyseisenä vuonna työnantajan vakuutukseen myönnettyjen pysyvien työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeiden eläkemenoa kyseiselle vuodelle laskettuun keskimääräiseen menoon. Jos esimerkiksi eläkkeiden aiheuttama meno on keskimääräistä menoa pienempi, on riskisuhde pienempi kuin yksi. Pienestä riskisuhteesta seuraa alhainen maksuluokka ja keskimääräistä matalampi työkyvyttömyyseläkeosa.

Maksuluokat ja maksuluokan kertoimet

Työnantajan vastuu työkyvyttömyyseläkkeen eläkemenosta

Jokaiselle myönnettävälle työkyvyttömyyseläkkeelle määritetään eläketapahtumavuosi ja eläkemeno. Eläketapahtumavuosi on pääsääntöisesti se vuosi, jona eläkkeensaaja on sairastunut. Eläkemeno on raha, jolla varaudutaan työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen vanhuuseläkeikään asti. Sen suuruus riippuu eläkkeensaajan iästä ja ansioista.

Työnantajan vastuu eläkemenosta määräytyy eläketapahtumavuotta edeltävien kahden kalenterivuoden aikana eläkkeensaajalle maksettujen ansioiden perusteella, kun eläketapahtuma on vuonna 2007 tai sen jälkeen. Eläkemenosta vastaavat ne työnantajat, jotka ovat tänä aikana maksaneet eläkkeensaajalle palkkoja, jos maksetut palkat ylittävät laissa määrätyt rajamäärät. Eläkemeno jaetaan työnantajien kesken eläkkeensaajalle tarkasteluaikana maksettujen palkkojen suhteessa. Eläkemenoa ei veloiteta työnantajalta sellaisenaan, vaan se otetaan huomioon määrättäessä työnantajan maksuluokkaa.

Eläketapahtumavuosi ratkaisee, mitkä työnantajat vastaavat eläkemenosta. Eläkkeen myöntövuosi puolestaan ratkaisee, mihin vuosiin työkyvyttömyyseläkkeen kustannusvaikutus eli vaikutus maksuluokkaan kohdistuu.

Työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako ja vaikutus maksuluokkaan

 

Esimerkki maksuluokan määräytymisestä

Maksuluokan laskennan ulkopuolelle jäävät työkyvyttömyyseläkkeet

Maksuluokan laskennassa ei oteta huomioon toistaiseksi myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä, joissa eläketapahtuma on 1.1.2017 tai sen jälkeen

  • jos henkilölle on myönnetty tapaturmaeläke työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen tai muun vastaavan turvan tarjoavan työnantajan ottaman vakuutuksen perusteella ja tapaturmaeläke jatkuu edelleen 1.11. myöntövuosi+1 tai jatkuisi, jos henkilö ei olisi kuollut. Tapaturman tulee olla tapahtunut työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumahetkellä tai enintään 2 vuotta ennen sitä. Tapaturmaeläkkeen työkyvyn heikentymän on oltava vähintään 80 % täyden työkyvyttömyyseläkkeen ja 50 % osatyökyvyttömyyseläkkeen osalta. Työnantajan on ilmoitettava tällaisen henkilön tapaturmavakuutuksen piiriin kuulumisesta.
  • jos työkyvyttömyys on aiheutunut raideliikennevastuulain mukaan korvattavasta vahinkotapahtumasta.
  • jos henkilö on työsuhteen alkaessa ollut merkittynä työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmääntyönhakijaksi, jonka mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssä ovat huomattavasti vähentyneet vamman tai sairauden takia. Tästä merkinnästä saatavan todistuksen antamisesta työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumaan on voinut kulua enintään viisi vuotta. Työnantajan on toimitettava todistus merkinnästä työkyvyttömyyseläkkeen hakemisen yhteydessä. Tämä muutos korvaa aikaisemman menettelyn, jossa nämä työntekijät ovat sisällytetty erilliseen vakuutukseen.

Maksuluokan laskennassa ei myöskään oteta huomioon toistaiseksi myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä, jos työkyvyttömyyseläke on myönnetty entisin perustein ja edellinen pysyvä työkyvyttömyyseläke on myönnetty ennen vuotta 2018.

 


Ota yhteyttä

Suuryrityksen työkyvyttömyysmaksuasiat

020 694 735