Företagarens pension och sociala trygghet

FöPL-avgifterna och den framtida arbetspensionen grundar sig på den anmälda FöPL-arbetsinkomsten, som pensionsanstalten fastställer i din FöPL-försäkring. Vid sidan av pensionen inverkar FöPL-arbetsinkomsten också på nivån på olika förmåner och pensioner, vilket innebär att en rätt dimensionerad arbetsinkomst ger dig trygghet redan under din yrkesbana.

Bild FöPL-räknare

Arbetsinkomstgräns

År 2019

  • Undre gräns 7 799,37 euro.
  • Övre gräns 177 125,00 euro.
  • Den undre gränsen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa är 12 816,00 euro.

Med hjälp av FöPL-räknaren är det lätt att räkna ut hurdant skydd du får i olika situationer med din nuvarande arbetsinkomst. Du kan pröva hur en ändring av arbetsinkomsten inverkar på din pension och din sociala trygghet och på försäkringsavgifterna.

Din FöPL-arbetsinkomst inverkar på följande pensioner och förmåner:

Pension och rehabilitering

Arbetspensionsförsäkringen ger dig trygghet då dina inkomster minskar till följd av ålderdom och arbetsoförmåga eller på grund av att familjeförsörjaren avlider. Företagare intjänar arbetspension enligt den fastställda arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. FöPL-arbetsinkomsten inverkar inte enbart på ålderspensionen utan den utgör grund även för övriga pensioner och förmåner enligt arbetspensionslagarna som du kan vara berättigad till redan före åldern för ålderspension.

Arbetspension tillväxer med 1,5 procent av den årliga FöPL-arbetsinkomst i alla åldrar. Ett undantag utgör 53–62-åringar, för vilka pension tillväxer med 1,7 procent av FöPL-arbetsinkomsten under övergångstiden mellan 2017 och 2025. Läs närmare om pensionstillväxten >

Läs närmare

Sjukdom

Den fastställda arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen används som grund för FPA:s sjukdagpenning. Förmånen räknas till nivån enligt det senast fastställda skatteåret. År 2019 grundar sig t.ex. sjukdagpenningen på arbetsinkomsten år 2017. Om arbetsinkomsten under de sex (6) månaderna som föregår insjuknandet är över 20 procent större än granskningsåret, kan sjukdagpenningen räknas utifrån den högre arbetsinkomsten.

En kort sjukdom ger inte rätt att hålla en paus med betalningarna i FöPL-försäkringen. Under en lång sjukledighet kan FöPL-försäkringen emellertid avslutas. I sådant fall ska du ansöka om en ny FöPL-försäkring efter att du återgår till arbetet efter sjukledigheten.

Läs närmare på FPA:s webbplats >

Olycksfall

Årsarbetsinkomsten i en frivillig olycksfallsförsäkring för företagare binds till arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. Din FöPL-arbetsinkomst inverkar således även på pensioner och ersättningar för inkomstbortfall till följd av olycksfall i arbetet. För att få en olycksfallsförsäkring för företagare bör du ha en gällande FöPL-försäkring.

Närmare information

Fennia >
LokalTapiola >
Turva >

Arbetslöshet

En företagare kan få FPA:s grunddagpenning eller inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från en arbetslöshetskassa, om hans eller hennes FöPL-arbetsinkomst har varit minst gränsen för att omfattas av arbetslöshetsskyddet. År 2019 är gränsen 12 816 euro. 

En förutsättning för att en företagare ska få arbetslöshetsdagpenning är att företagarverksamheten har varit väsentlig på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och att arbetsvillkoret uppfylls. Om din FöPL-arbetsinkomst är mindre än så, står du utanför arbetslöshetsskyddet, men du kan emellertid ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA. Om du är medlem i en arbetslöshetskassa, grundar sig beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning på din FöPL-arbetsinkomst.

Närmare information

Från Arbets- och näringsbyrån >
Från Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT) >
Från Arbetslöshetskassan för yrkesutövare och företagare (AYT) >

Föräldraskap

Den fastställda arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen används som grund för FPA:s moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning samt för partiell föräldrapenning. Förmånen räknas i regel enligt nivån för det senast fastställda beskattningsåret, t.ex. föräldrapenning som börjar 2019 grundar sig på arbetsinkomsten i FöPL år 2017.

Om du inte arbetar under familjeledigheten, kan FöPL-försäkringen avslutas på din sista arbetsdag. I sådant fall ska du ansöka om en ny försäkring efter att du återgår till arbetet. Om du fortsätter att arbeta under familjeledigheten, avslutas FöPL-försäkringen inte. Det kan emellertid vara skäl att justera FöPL-arbetsinkomsten, om din arbetsinsats i företaget minskar under familjeledigheten.

Läs närmare på FPA:s webbplats >

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.