Information om FöPL-försäkringen

En försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) utgör grunden för företagarens pension och sociala trygghet. FöPL-försäkringen är lagstadgad och kan inte ersättas med frivilliga pensionsförsäkringar. Försäkring ska tecknas från den tidpunkt, då din företagarverksamhet fyller villkoren för att omfattas av lagen. Försäkring kan också tecknas retroaktivt, dock högst inom sex månader från det att företagarverksamheten inletts.

Vem ska teckna en FöPL-försäkring?

  • Du är en 18–68-årig företagare.
  • Du arbetar i eget företag.
  • Din företagarverksamhet fortsätter minst fyra (4) månader.
  • Din arbetsinkomst är minst 7 799,37 euro år 2019.

FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för försäkringen

FöPL-arbetsinkomsten är en uppskattning av värdet på din arbetsinsats i ditt företag. FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara en sådan lön som skäligen skulle betalas om en annan person med motsvarande yrkesskicklighet avlönas i ditt ställe, eller sådan ersättning som i övrigt kan anses motsvara företagarens arbete.

Avgiftsnedsättning för nyetablerade företagare

Då du som nyetablerad företagare inleder företagarverksamhet första gången får du 22 procent rabatt på försäkringsavgiften under de första 48 månaderna.

Innehållsbild

FöPL ger trygghet åt dig och din familj

Då man grundar ett eget företag kan företagarens egen sociala trygghet ofta glömmas bort bland alla andra uppgifter. Som företagare är det emellertid ytterst viktigt att se till sin egen framtid redan från första början.

FöPL-försäkringen är mycket mer än en pensionsförsäkring, eftersom den utgör företagarens stöd och grund för den sociala tryggheten. Förutom dina pensionsdagar, ger den även trygghet åt dig och din familj, om din företagsverksamhet avbryts av någon orsak.

Hur ska jag handla i följande situationer?

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.