Ändringar i företagarverksamheten

Hur ska jag handla i följande situationer?

Innehållsbild
Hur och när avslutar man en FöPL-försäkring?

En FöPL-försäkring kan avslutas då din företagarverksamhet upphör helt eller när din arbetsinsats är under minimigränsen (7 799,37 euro år 2019).

Du kan också avsluta FöPL-försäkringen under moderskapsledighet, om försäkringsskyldigheten inte uppfylls under ledigheten.

Även en lång sjukledighet som pågått i flera månader ger rätt att avsluta försäkringen.

Vid behov kan försäkringen också avslutas retroaktivt.

Login to services >

Ändring av bolagsform eller omstrukturering
Om du efter en ändring av bolagsformen eller en omstrukturering fortfarande omfattas av FöPL, fortsätter din nuvarande FöPL-försäkring och ändringarna införs i den. Meddela oss så fort som möjligt det nya eller det förändrade företagets officiella namn, FO-nummer, adress samt tidpunkten för ändringen. Meddela också om du vill att FöPL-försäkringen faktureras företaget eller dig personligen. Förändringar kan även inverka på din arbetsinsats, så kom ihåg att vid behov även beakta dem i arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring.
Sjukdom

Du kan inte hålla en paus med betalningarna i FöPL-försäkringen. Du kan emellertid avsluta din FöPL-försäkring under en längre sjukledighet. I sådant fall ska du ansöka om en ny FöPL-försäkring efter att du återgår till arbetet efter sjukledigheten.

Sjukdagpenning söks från FPA. FPA använder den fastställda arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring som grund vid fastställandet av sjukdagpenningen. Grunden för sjukdagpenning som börjar utbetalas 2019 är den genomsnittliga FöPL-arbetsinkomsten 2017. Din dagpenning kan också grunda sig på inkomsterna under 6 månader före du blev sjuk, om de omräknade till årsinkomst är 20 procent större än den fastställda arbetsinkomsten i beskattningen för år 2017, vilken justerats med lönekoefficienten.

Läs närmare på FPA:s webbplats >
Familjeledighet

Om du inte arbetar under familjeledigheten, kan du avsluta din FöPL-försäkring. I sådant fall ska du ansöka om en ny försäkring efter att du återgår till arbetet. Om du arbetar under ledigheten, avslutas FöPL-försäkringen inte. Det kan emellertid vara skäl att justera FöPL-arbetsinkomsten så att den motsvarar din arbetsinsats.

Föräldradagpenning söks från FPA. FPA använder den fastställda arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring som grund vid fastställandet av föräldrapenningen.

Arbetslöshet

Som en företagare som hör till företagarkassan kan du få inkomstrelaterad dagpenning efter ett medlemskap på 15 månader och förutsatt att företagsverksamheten har varit väsentlig på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Detta innebär att FöPL-arbetsinkomsten varit minst gränsen för att omfattas av arbetslöshetsskyddet, 12 816 euro år 2019 och att arbetsvillkoret uppfylls.

Om du inte hör till företagarnas arbetslöshetskassa, men din arbetsinkomst har varit minst gränsen för att omfattas av arbetslöshetsskyddet och arbetsvillkoret uppfylls, kan du ha rätt till FPA:s grunddagpenning.

Om din arbetsinkomst har varit lägre än nämnda gräns, kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.
Övergång till ålderspension
En företagare ska först ansöka om att få ålderspension utbetald tidigast just innan den lägsta pensionsåldern. Det rekommenderas att pensionsansökan ifylls först några veckor före pensioneringstidpunkten. I vår webbtjänst finns uppgifter om din pensionsålder och en förhandsberäkning. På samma ställe kan du även fylla i pensionsansökan.
Företagsverksamhet under tid med pension

Om du får ålderspension enligt arbetspensionslagarna, är det frivilligt att teckna en FöPL-försäkring för företagarverksamheten. En frivillig pensionsförsäkring kan sökas skilt efter att pension beviljats, eftersom FöPL-försäkringen automatiskt avslutas dagen innan pension beviljas.

Företagarverksamhet som bedrivs under tid med partiell förtida ålderspension, invalidpension och delinvalidpension ska försäkras enligt FöPL, om villkoren för försäkringsskyldighet i övrigt uppfylls.