Vem ska ta en FöPL-försäkringen

Som företagare sköter du din arbetspensionsförsäkring själv. Du ska teckna en FöPL-försäkring efter att du inlett din företagarverksamhet. Med FöPL-försäkringen tjänar du in arbetspension för ålderdomen och försäkringen ger också trygghet vid sjukdom, familjetillökning eller arbetslöshet. FöPL-försäkringen är lagstadgad och kan inte ersättas med frivilliga pensionsförsäkringar.

Du bör ta en FöPL-försäkring från den tidpunkt när de ovan nämnda förutsättningarna uppfylls. Försäkring ska tecknas inom sex (6) månader från det att FöPL-verksamheten inletts.

Du ska ta en FöPL-försäkring i följande fall

Du är en 18–68-årig företagare

Försäkringsskyldigheten börjar vid ingången av den kalendermånad som följer efter fyllda 18 år och fortsätter till slutet av den månad under vilken företagaren fyller 68 år. Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten stiger stegvis enligt följande:

  • 68 år för dem som är födda 1957 och tidigare
  • 69 år för dem som är födda 1958–1961
  • 70 år för dem som är födda 1962 och senare.
Din företagarverksamhet pågår minst fyra månader utan avbrott

Din företagarverksamhet ska pågå minst 4 månader för att FöPL-försäkringsskyldigheten ska uppnås. Också säsongbetonad företagarverksamhet ska försäkras enligt FöPL om verksamheten fortsätter från ett år till ett annat, fastän verksamheten skulle vara avbruten i flera månader däremellan. Kioskverksamhet som utövas på somrarna kan i regel betraktas ske fortlöpande från ett år till ett annat.

Din arbetsinkomst är minst 7 799,37 euro år 2019

Din arbetsinkomst är din uppskattning av din arbetsinsats i företaget och ska motsvara en sådan lön som kan anses skälig som ersättning för motsvarande arbete.

Läs närmare om arbetsinkomsten och hur den fastställs >

Du arbetar i ditt företag

Enbart ägande förutsätter inte en FöPL-försäkring, utan du ska även arbeta i företaget. Även företagare i bisyssla ska teckna en FöPL-försäkring, förutsatt att villkoren för försäkringsskyldighet i övrigt uppfylls. Om du samtidigt arbetar som löntagare, betalar även din arbetsgivare avgifter enligt lagen om pension för arbetstagare av din lön.

Din familjemedlem arbetar i företaget

I FöPL avses med familjemedlem

  • företagarens make eller maka och sambo
  • företagarens barn som bor i samma hushåll och föräldrar och deras make eller maka samt partner i ett registrerat parförhållande

Syskon betraktas inte som familjemedlemmar enligt FöPL, fastän de skulle bo i samma hushåll.

Försäkring av företagare i olika bolagsformer

Yrkesutövare och näringsidkare

Yrkesutövare och näringsidkare samt familjemedlemmar som inte får någon lön.

Öppet bolag

Bolagsman som arbetar i företaget.

Kommanditbolag
Ansvarig bolagsman som arbetar i företaget.
Aktiebolag
Innehar ensam över 30 procent eller tillsammans med familjemedlemmarna över 50 procent av aktiekapitalet eller det röstetal som aktierna medför och äger själv minst en aktie.
Andelslag

Person som arbetar i ledande ställning och som ensam innehar över 30 procent eller tillsammans med familjemedlemmarna över 50 procent av det bestämmande inflytandet i en sammanslutning.

Egenanställda (lättföretagare)

Om villkoren för en FöPL-försäkring i övrigt uppfylls, ska även egenanställda ta en FöPL-försäkring.

Allmänt/bra att veta

I ledande ställning: Verkställande direktör, styrelseledamot, verksamhetsledare, person som har namnteckningsrätt i bolaget

I små familjeföretag anses ägande familjemedlemmar som arbetar i bolaget i regel vara i ledande ställning oberoende av deras formella ställning.

När man räknar ut ägarandelarna beaktas också indirekt ägande via andra samfund och sammanslutningar. Som företagare betraktas också en person som i verkligheten bedriver företagsverksamhet, trots att verksamheten formellt sett utövas i en annan persons namn eller i ett sådant samfund eller en sådan sammanslutning där en annan person formellt har bestämmande inflytande.

Frivillig FöPL-försäkring

Om din företagarverksamhet är så pass liten att din FöPL-arbetsinkomst är under minimigränsen, kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring. Även för företagare som får ålderspension enligt arbetspensionslagarna är det frivilligt att teckna en FöPL-försäkring. En frivillig försäkring kan avslutas när som helst, dock inte retroaktivt. En frivillig försäkring kan inte heller börja retroaktivt. Teckna försäkring.