Arbetspensionsrehabilitering för företagare

Då arbetsförmågan försämras finns det flera alternativ för en företagare att få stöd. Den rätta stödformen beror på hur allvarliga symtomen är och i vilken grad arbetsförmågan försämrats.

Om du löper risk för att bli arbetsoförmögen, kan arbetspensionsrehabilitering hjälpa dig att fortsätta arbeta. Arbetspensionsrehabiliteringen för en företagare kan omfatta arbetsprövning eller arbetsträning. Även utbildning för ett helt nytt yrke kan komma i fråga. Därtill kan en företagare få näringsunderstöd som stöd för arbetsförmågan.

Du kan få ett förhandsbeslut om arbetspensionsrehabilitering som är i kraft nio månader, vilket ger dig tid att utarbeta en rehabiliteringsplan och att fundera ut alternativa lösningar för en återgång till arbetet.

Arbetsprövning

Arbetsprövning lämpar sig bland annat för att stöda återgången till arbetet efter sjukledighet. Arbetsprövningen kan vid behov innehålla både en omorganisering av arbetsuppgifterna och arbetstiderna. Med hjälp av arbetsprövning kan rehabiliteringsklienten t.ex. lära sig nya arbetsuppgifter eller pröva vilka arbetsuppgifter som han eller hon klarar av att utföra. Arbetsprövningen räcker i genomsnitt tre månader. Det är bra om företagshälsovården kopplas in redan i planeringsskedet, då man beslutar om arbetstider och arbetsuppgifter. Det är också viktigt att avtala om uppföljningsmöten med företagshälsovården under arbetsprövningen för att kunna bedöma hur rehabiliteringsklienten klarar sig i arbetet.

Arbetsträning

Arbetsträningen består av ett individuellt program i syfte att lära sig arbetet i praktiken. Träningen kan räcka flera månader eller vara en fortsättning på arbetsprövningen. Arbetsträningen kan också bestå av studier utanför arbetsplatsen. Det görs en skriftlig plan om arbetsträningen.

Utbildning

En företagares arbetspensionsrehabilitering kan också bestå av utbildning för ett helt nytt yrke som kan utföras oberoende av sjukdomen. Utbildningen kan t.ex. vara yrkesutbildning, högskoleutbildning eller läroavtalsutbildning.

Näringsunderstöd

Med hjälp av näringsunderstöd stöds grundandet av ett eget företag eller en ändring av företagsverksamheten eller den verksamhet som utövas. Understödet beviljas räntefritt eller i form av lån eller bidrag som understiger den allmänna räntenivån. Innan näringsunderstöd beviljas säkerställer man i regel bl.a. företagets verksamhetsförutsättningar. Företagaren kan t.ex. få stöd i anskaffningen av hjälpmedel och arbetsmaskiner som underlättar arbetet eller för de ändringsarbeten som behövs för att kunna fortsätta företagsverksamheten.

Exempel på arbetspensionsrehabilitering för företagare

Exempel 1

En 43-årig företagare inom byggbranschen är tekniker till sin utbildning. Han har en ryggsjukdom som förhindrar honom att göra tunga byggarbeten. Han ansöker om arbetspensionsrehabilitering från Elo utan en färdig rehabiliteringsplan.

Elo konstaterar att företagaren löper risk för att bli arbetsoförmögen och ger honom ett positivt förhandsbeslut om rehabilitering. Företagaren styrs genom ett uppdrag till en utomstående tjänsteproducent för uppgörandet av en rehabiliteringsplan.

I rehabiliteringsplanen avtalar man om att företagaren utvidgar sin företagsverksamhet till försäljnings-, marknadsförings- och bygginspektionsuppgifter. Han får ersättning för en ettårig företagaryrkesexamen som kostar 1 200 euro. Därtill får han hälften av den fulla rehabiliteringspenningen som partiell rehabiliteringspenning, vilket innebär att han kan fortsätta som företagare på deltid under utbildningen.

Exempel 2

En 44-årig företagare reparerar maskiner som används inom kreaturskötsel, men han blir tvungen att avstå från sin företagsverksamhet på grund av astma. Han ansöker om yrkesinriktad rehabilitering från Elo för att hitta ett nytt yrke. Pensionsbolaget konstaterat att det finns risk för arbetsoförmåga och beviljar honom arbetspensionsrehabilitering.

På rekommendation av arbetskraftsbyråns yrkesvalsvägledning inleder företagaren studier inom databranschen. På grund av dåliga sysselsättningsutsikter funderar han emellertid på att avbryta studierna och att åter bli företagare.

Han avser att grunda en firma som säljer motorfordon och ansöker om näringsunderstöd från Elo för att inleda företagsverksamheten. Han lämnar in en verksamhetsplan och en lönsamhetsberäkning, utifrån vilka han får en ersättning på 7 500 euro för kostnaderna för grundandet av företaget. Därtill utbetalas rehabiliteringspenning för de första sex månaderna av företagsverksamheten.

Exempel 3

En 46-årig sömmerska har arbetat i en möbelfabrik. Hon blir tvungen att avbryta arbetet på grund av besvär i axlar och nacke. Hon ansöker om arbetspensionsrehabilitering från Elo, vilket också beviljas.

Sömmerskan får hjälp med att utarbeta en rehabiliteringsplan av en privat tjänsteproducent, till vilken hon anvisats av Elo. Rehabiliteringsplanen går ut på att grunda en egen klädaffär och lämpligheten för detta arbete säkerställs med arbetsprövning.

Sömmerskan inleder arbetsprövning och söker därtill till arbetskraftsbyråns företagarkurser. Därefter skaffar hon affärslokaler för grundandet av ett företag tillsammans med en annan företagare. Elo betalar rehabiliteringspenning och kostnadsersättning under arbetsprövningen och företagarkursen.


Ta kontakt

Arbetspensionsrehabilitering (vard. klo 8–16.30)

020 694 715

Hur söker jag arbetspensionsrehabilitering?

  1. Du har svårigheter att klara dig i ditt arbete.
  2. Du besöker en läkare och efter diskussioner konstateras det att det finns risk för arbetsoförmåga och du behöver stöd för att orka i arbetet. Under diskussionerna funderar ni hur och med vilka stödåtgärder som du kunde återvända till ditt arbete, eller om det överhuvudtaget är möjligt för dig att återvända till arbetet.
  3. Läkaren skriver ett utlåtande, där risken för arbetsoförmåga konstateras. Därtill tar läkaren ställning till huruvida du skulle ha hjälp av rehabilitering och hurdan form av rehabilitering som kunde komma i fråga.
  4. Efter det tar du kontakt med Elos rehabiliteringsexperter eller så skickar du ansökan direkt till oss, om du tillsammans med läkaren redan har uppgjort en rehabiliteringsplan.
  5. Du får ett beslut om din rätt till arbetspensionsrehabilitering från Elo. Tack vare förhandsbeslutet har du nio månader tid på dig att tillsammans med en expert exempelvis begrunda hurdan form av rehabilitering som skulle vara den bästa för att återställa din arbetsförmåga.

Arbetspensionsrehabilitering för företagare

Arbetspensionsrehabilitering för företagare