Att leda utvecklingen och förutse förändringar

Du har fattat ett gott beslut om att bli företagare! Du får besluta om företagets ärenden, du ser resultatet av ditt arbete och du arbetar för att företaget ska nå framgång. Å andra sidan är det just dessa saker som lätt vänder sig emot dig. Det är svårt att begränsa arbetsmängden och företagets ärenden upptar tankarna även på fritiden.

Företagarens arbetshälsa uppkommer av arbetet. Var således beredd att utveckla och utvecklas. Utmattning är ofta en följd av att företagets omvärld förändras och att företagets sätt att fungera inte längre ger önskat resultat. Att identifiera och förutse förändringar är en av de viktigaste förmågorna som du behöver som företagare.

 • Om ditt arbete blir förändras och du måste kämpa med att klara dig från dag till dag, lönar det sig att ta fram målmedvetna utvecklingsåtgärder.
 • Gör ett sammandrag av de viktigaste förändringarna i omvärlden. Bedöm speciellt förändringen i kundbehovet.
 • Fortsätt med det som fortfarande fungerar bra.
 • Identifiera de delområden som behöver utvecklas. Bilda nätverk vid behov.
 • Sträva efter att identifiera problemen som gäller arbetshälsan i ett så tidigt skede som möjligt. De berättar om behovet av förändringar på samma sätt som företagets försäljningsresultat.

Under företagets livscykel (se bilden nedan) kan dina arbetsuppgifter förändras till och med radialt. Detta kan ske t.ex., om du avlönar arbetstagare och du blir förman. Kom då ihåg att modigt delegera arbete till dina arbetstagare och att skapa dig en ny roll i företaget.

Nedan finns tips för hur du stöder arbetshälsan och kompetensen i olika skeden av företagets livscykel.

Begynnelseskedet: lägg dina ambitioner på en realistisk nivå

I början av företagsverksamheten behöver du kontakter och kompetens för att nå den rätta kundkretsen och för att skapa efterfrågan. I små företag sköts arbetet i allmänhet utan någon formell arbetsindelning och ledning. Om du däremot börjar din verksamhet med ett stort antal arbetstagare, bör du beakta att arbetstagarna är olika och att alla inte har samma företagaranda som du själv.
Du har säkert berett dig för att största delen av din tid går åt till att sköta företagets ärenden i början av verksamheten. Försök emellertid att varje dag hinna också med fritidsaktiviteter och att sova tillräckligt. Lär dig detta redan i början av företagsverksamheten – det är mycket svårare att ändra sina vanor senare. I början av företagsverksamheten ska du säkerställa företagets

 • Försäljningskunnande
 • Marknadsföringskunnande eller samarbetspart
 • Tidsanvändning: du kan tänka dig att arbeta långa dagar under en tid. Produktiviteten sjunker emellertid snabbt och du prutar på din nattsömn.
 • Arbetsgivaransvaret bör axlas oberoende av företagets storlek och bransch
 • Chefsfärdigheterna, om du anställer personal redan i början av verksamheten (Elos utbildning i arbetshälsa kan här vara till hjälp)

Tillväxtskedet: förtydliga dina processer och bilda nätverk

I tillväxtskedet kan du fungera som privatföretagare och hålla tillväxten på en måttlig nivå. Genom att samarbeta med andra företagare, kan ni tillsammans betjäna en större kundkrets.
För privatföretagares arbetshälsa är det viktigaste att kunna prioritera sitt arbete. Gör klart för dig vilken som är företagets viktigaste målgrupp och fokusera på den. Utveckla din befattningsbeskrivning så att du kan arbeta med det du kan bäst och med det som kunderna vill köpa av dig. Sträva efter att lägga ut övriga ärenden på dina samarbetsparter i mån av möjlighet.

Om du eftersträvar tillväxt, bered tid för ett systematiskt utvecklingsarbete, för rekrytering och ordentlig introduktion för nya arbetstagare. Då din roll förändras och du blir förman, behöver du utveckla dina chefsfärdigheter genom utbildning eller med stöd av en mentor. Lita på dina arbetstagare och delegera. Det är viktigt att kunna ge ansvar och att klargöra ansvarsfördelningen i detta skede. Kom ihåg att förtydliga vilka ärenden som du i egenskap av företagare beslutar om och vilka ärenden dina arbetstagare kan besluta om.

I tillväxtskedet bör du säkerställa:

 • Att du axlar ett arbetsgivaransvar som motsvarar företagets storlek
 • Din och/eller företagets kompetens inom försäljning, marknadsföring och ledarskap
 • Dina arbetstagares arbetshälsa och kompetensutveckling. Säkerställa att det finns stöd (t.ex. företagshälsovård) och att arbetet och processerna kontinuerligt utvecklas.
 • Se till att du sover tillräckligt oberoende av den hektiska arbetstakten. Om dina tidtabeller är hopplösa, försök emellertid att äta hälsosamt.

Förnyelse: var öppen för allt nytt

För att företaget ska nå framgång behöver det hela tiden förnya sig. Gör arbetstagarna delaktiga i utvecklingen genast från början. Analysera tillsammans hur arbetssätten och produktionen fungerar och vilka de framtida kundbehoven är. Då man utvecklar verksamheten tillsammans uppstår det hållbara innovationer, som de anställda även är mer villiga att genomföra. Nya idéer och kontakter fås bland annat genom att delta i Elos arbetshälsoutbildning.

Säkerställ:

 • att du skaffar dig nya idéer på seminarier eller med hjälp av en personlig sparrare
 • att du utvecklar företagskulturen och gör din personal delaktig i utvecklingsarbetet
 • Beslutsfattningsförmåga: alla parter vet vad de får besluta om och man söker aktivt lösningar tillsammans
 • du inkluderar fysisk aktivitet i ditt program varje vecka.