Jumplink

Stark inledning på året för Elo – placeringsintäkterna 5,2 %

Arbetspensionsbolaget Elos delårsrapport 1.1−31.3.2019: 

Arbetspensionsbolaget Elos placeringar gav i januari–mars en avkastning på 5,2 procent, dvs. 1 160 miljoner euro. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 23,4 miljarder euro. Aktiemarknaden uppnådde en av de bästa avkastningsperioderna sedan hösten 2009, även om osäkerheten om världsekonomins utveckling ökade.

– Inom Elos placeringsverksamhet var det första kvartalet mycket starkt efter det mycket krävande fjolåret. Inkomstregistret kunde införas smidigt. Kundtillfredsställelsen och servicetiderna var på en fortsatt mycket god nivå trots de omfattande ändringarna i ärendeskötseln, berättar Elos verkställande direktör Satu Huber.

Vid utgången av mars uppgick värdet på Elos placeringar till 23,4 (23,3) miljarder euro. Placeringsintäkterna var 5,2 (0,4) procent. Solvensnivån steg till 122,4 procent och solvenskapitalet var 1,6-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

Elo skötte 46 200 ArPL-försäkringar för arbetstagare och 83 000 FöPL-försäkringar för företagare. Under perioden uppgick det sammanlagda antalet försäkrade arbetstagare och företagare i Elo till över en halv miljon personer.

De noterade aktierna avkastade 12,6 procent

Bäst avkastade noterade aktieplaceringar, vilka gav en avkastning på 12,6 procent från början av året. I Elos aktieportfölj var de finländska aktierna mest framgångsrika.

 

– Den kraftiga återhämtningen på aktiemarknaden under det första kvartalet 2019 vände avkastningen på Elos placeringsverksamhet klart på plus. Aktiemarknaden uppnådde en av de bästa avkastningsperioderna sedan hösten 2009, konstaterar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

 

– Avkastningen var positiv på alla huvudsakliga tillgångsslag under rapporteringsperioden. Kvartalet var ett av Elos bästa, fortsätter Hiidenpalo.

 

Avkastningen på obligationer var också på en god nivå på 3,2 procent. Hedgefondernas avkastningsutveckling var 2,7 procent på plus under rapporteringsperioden. Bäst av de onoterade placeringarna avkastade fastighetsplaceringarna. Avkastningen på fastighetsplaceringar var 1,6 procent. Kapitalplaceringarna avkastade 0,4 procent och lånefordringarna 0,7 procent.

 

Den genomsnittliga nominella avkastningen under fem år var 5,3 procent och under tio år 6,4 procent. Den genomsnittliga realavkastningen under fem år var 4,8 procent och under tio år 5,1 procent.

Den ekonomiska tillväxten har försvagats, men måttligt

 

Världsekonomins tillväxt har avmattats, men tillsvidare i relativt måttlig grad. Förväntningarna på den globala ekonomiska tillväxten för innevarande år har försvagats något och är för närvarande 3,4 procent från att ha varit 3,7 procent förra året. Tillväxten inom euroområdet väntas försvagas till 1,2 procent innevarande år. De ekonomiska tillväxtförväntningarna i Finland har försvagats och är nu 1,7 procent.

 

– Det bör också observeras att den långvariga tillväxtcykeln och den goda sysselsättningen som ett resultat av den inte har orsakat någon betydande löneinflation. Förväntningarna på konsumentinflationen är fortsättningsvis måttliga, berättar Hiidenpalo.

 

Centralbankerna har åter reagerat på de försvagade tillväxtutsikterna genom att bedriva en expansiv penningpolitik. Aktiemarknaden reagerade positivt genast efter årsskiftet och i och med centralbankernas åtgärder har även räntorna varit nedåtgående. På så sätt har även alla andra huvudsakliga tillgångsslag gett en god avkastning under årets första kvartal.

Framtidsutsikterna visar stor osäkerhet – hinner den ekonomiska politiken reagera tillräckligt och i tid?

 

Tillsvidare har den ekonomiska tillväxten försvagats relativt lite. Den huvudsakliga oron inom världsekonomin har varit kopplad till handelstvisterna, utsläppsregleringen inom bilindustrin i Europa, Brexit och de försvagade utsikterna inom den globala ekonomin. Sysselsättningen har emellertid förbättrats, vilket har stött en central del av ekonomierna, dvs. konsumtionsefterfrågan.

 

– Förväntningarna på en fortsatt global ekonomisk tillväxt stöds av en mildare penningpolitik. En väsentlig fråga är huruvida den ekonomiska politiken i tillräcklig grad och i tid hinner reagera och inverka, så att tillväxten ska kunna fortsätta, konstaterar Hiidenpalo.

Ett ökat antal pensionsbeslut jämfört med året innan

I januari–mars utfärdare Elo sammanlagt 7 240 (6 478) stycken pensionsbeslut. Under januari–mars utfärdades 2 274 (1 743) beslut om ålderspension, vilket är cirka 30 procent mer än under motsvarande tidpunkt året innan. Ökningen kan förklaras med den gradvisa höjningen av pensionsåldern, vilket innebär att det under motsvarande period förra året inte fanns någon åldersklass som skulle ha uppnått sin lägsta pensionsålder.

 

Antalet beslut om partiell förtida ålderspension har stabiliserat sig och under början av 2019 utfärdades 701 (593) stycken beslut om partiell förtida ålderspension. Antalet ansökningar om invalidpension ökade med cirka 5 procent från motsvarande period året innan. Antalet ansökningar om yrkesinriktad rehabilitering är på samma nivå som året innan.  

Inkomstregistret kunde framgångsrikt föras i mål

Elo genomförde nödvändiga systemändringar på grund av inkomstregistret inom tidtabellen och på ett kvalitetsmässigt utmärkt sätt. Elo lyckades väl med sin kommunikation om ändringarna i anslutning till inkomstregistret och till exempel antalet felmeddelanden och kundsamtal har förblivit lågt. Kundservicen har fungerat utmärkt under hela början av året, och som ett bevis på detta har t.ex. svarstiden i försäkringstjänsternas telefontjänst varit cirka 98 procent under början av året och NPS, som mäter kundtillfredsställelsen med försäkringstjänsten, har varit mycket god, cirka 85 under början av året.

Serviceupplevelserna kunde även inom pensionstjänsten hållas på utmärkt nivå trots de stora ändringarna i pensionshandläggningsprocessen som inkomstregistret medförde. NPS för telefontjänsten var 72 och för webbtjänsten i pensions- och rehabiliteringsärenden 58. I början av 2019 utfärdade Elo pensionsbesluten i genomsnitt cirka 26 procent snabbare än i de övriga arbetspensionsbolagen i medeltal. Kunden fick t.ex. i genomsnitt ett beslut om partiell förtida ålderspension inom fem dagar.

Elos delårsrapport 31.3.2019 >

Elos delårsrapport presentation 31.3.2019 >

Närmare information:

Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Article Tile List / Heading