Jumplink

Elos bolagsstämma valde sex nya ledamöter till förvaltningsrådet

Elos ordinarie bolagsstämma valde sex nya ledamöter till förvaltningsrådet 25.5.2020. Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet, beslutade om vinstdispositionen enligt styrelsens förslag och beviljade ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande direktören.

Till nya ledamöter i förvaltningsrådet valdes:

Martti Ala-Härkönen, ekonomidirektör, Caverion Abp
Pekka Eloholma, verkställande direktör, Sitowise Oy
Leena-Mari Lähteenmaa, verkställande direktör, CGI Suomi Oy
Jussi Niemelä, verkställande direktör, Kotikatu Group Oy
Ville-Veikko Rantamaula, intressebevakningsdirektör, Tradenomförbundet TRAL rf
Olli Sarekoski, verkställande direktör, Veikkaus Ab

Av de ledamöter som står i tur att avgå omvaldes Vesa Aallosvirta, Maria Hanho, Nanna Hietala, Pekka Kampman, Olavi Kaukonen, Mikael Pentikäinen, Terhi Penttilä, Marko Piirainen, Kimmo Simberg, Tommi Sova och Olli Vormisto. Ledamöter i Elos förvaltningsråd fr.o.m. 25.5.2020 >

Bolagsstämman beslutade att förvaltningsrådets arvoden förblir oförändrade. Till förvaltningsrådets ledamöter betalas ett mötesarvode på 800 euro. Till förvaltningsrådets ordförande betalas dessutom ett årsarvode på 5 000 euro och till vice ordförande ett årsarvode på 3 800 euro. Ledamöterna i förvaltningsrådet är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken ArPL-avgift ska betalas för arvodesersättningar.

Information om Elos belöningsprinciper finns i löne- och arvodesutredningen (på finska) >

Bolagsstämman valde revisionssamfundet Ernst & Young Ab till bolagets revisor för räkenskapsperioden 2020.


Article Tile List / Heading