Jumplink

Elos solvens ligger på en god nivå trots coronakrisen

Coronaviruset orsakade en exceptionell nedgång på aktiemarknaden i början av året överallt i världen. Avkastningen och solvensen hos alla finländska pensionsbolag påverkades negativt av situationen. Elos solvens ligger trots krisen på en god och betryggande nivå.

På grund av placeringsmarknadens historiskt kraftiga fall underskred Elos solvensställning 19.3.2020 Finansinspektionens kontrollgräns på 1,0 med en poäng och var 0,99. Solvensställningen beskriver hur stor risken är i förhållande till risktäckningskapaciteten. Elo utarbetade en plan för återställande av en sund finansiell ställning till Finansinspektionen.

Redan följande dag 20.3.2020 steg Elos solvensställning med flera poäng och solvenskapitalet återgick till att ligga ovanför solvensgränsen. Efter detta har Elos solvens mätt med olika relationstal fortsatt bli starkare. Elos solvensnivå har hållits på en god nivå under hela coronakrisen, även 19.3.2020. Elos pensionstillgångar överskred då pensionsansvaren med cirka 14 procent.

− Vår solvens är på en god och betryggande nivå, vilket vi har både Elos egna åtgärder och marknadens allmänna uppgång att tacka för. Solvensnivån var 116,6 procent i slutet av mars och solvenskapitalet var 1,2-faldigt i förhållande till solvensgränsen. Elos solvens har förbättrats betydligt efter slutet av mars, säger Elos verkställande direktör Satu Huber.

− Elo är ett solitt bolag och vår funktionsförmåga har hållits god även under coronakrisen. När arbetspensionsbolagen i månadsskiftet april-maj offentliggjorde sina resultat för det första kvartalet var Elos placeringsavkastning på −9,5 procent 31.3.2020 näst bäst i pensionsbolagens konkurrentjämförelse. Mätt i avkastning på lång sikt är Elos avkastning under 5 år bäst bland arbetspensionsbolagen och under 10 år ligger vi på delad första plats, konstaterar Huber.

Article Tile List / Heading