Ledningens och placeringsorganisationens förtroendeuppdrag

I enlighet med lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (10 c §) upprätthåller Elo fr.o.m. den 1 januari 2015 en uppdaterad förteckning av vilken det framgår uppgifter om bolagets styrelseledamöters, verkställande direktörens och vice verkställande direktörens ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd eller motsvarande organ i andra ekonomiskt eller samhälleligt betydelsefulla sammanslutningar eller stiftelser, med undantag för bostadsaktiebolag.

Förteckningen innehåller också uppgifter om övriga personer i Elos högsta ledning och placeringsorganisation, vilka innehar ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd eller motsvarande organ i andra sammanslutningar eller stiftelser som har samband med deras arbetsuppgifter.

Förteckningen uppdateras alltid i samband med ändringar. Förteckningen upprätthålls av och på frågor som berör förteckningen svarar Elos compliance officer Roope Noronen.

Förtroendeuppdrag i ekonomiskt eller samhälleligt betydande samfund eller stiftelser (bara på finska) >
Förtroendeuppdrag i anslutning till arbetsuppgifterna (bara på finska) >