Styrelsen

Ann SelinAntti AhoKarlson JariAntti KuljukkaJanne MakkulaJorma MalinenMarjo Matikainen-Kallström
Erkki MoisanderOlavi NieminenSusa NikulaNiklas SonkinJouko LiimatainenSinikka NäätsaariPenna Urrila
Styrelsen från vänster till höger: Ann Selin, Antti Aho, Jari Karlson, Antti Kuljukka, Janne Makkula, Jorma Malinen, Marjo Matikainen-Kallström,
Erkki Moisander, Olavi Nieminen, Susa Nikula, Niklas Sonkin, Jouko Liimatainen, Sinikka Näätsaari och Penna Urrila.


Enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ska styrelsen tillsammans med verkställande direktören leda bolaget yrkeskunnigt och med iakttagande av sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsens allmänna uppgift är att sköta bolagets administration och att ordna bolagets verksamhet på ett ändamålsenligt sätt samt att se till att övervakningen av bolagets bokföring och finansförvaltning är ändamålsenligt ordnad.

I styrelsens arbetsordning och bolagsordningen uppräknas de uppgifter som i regel ankommer på Elos styrelse.

Styrelsen består av tolv ordinarie medlemmar och fyra suppleanter. Förvaltningsrådet väljer styrelsemedlemmar och suppleanter för en mandatperiod som räcker tre kalenderår. Hälften av styrelsemedlemmarna väljs bland personer som förslagits av arbetsgivarnas och löntagarnas viktigaste centralorganisationer. Antalet valda medlemmar bland de personer som föreslagits av arbetsgivarna respektive löntagarna ska vara lika många.

Styrelsen väljer bland sig ordförande och vice ordförande för ett kalenderår åt gången.

Styrelsen biträds i skötseln av ärendena av ett utnämnings- och belöningsutskott samt av ett revisionsutskott.

Till och med andra normer, tas mångfald också i beaktandet då styrelsen väljs. Målet med styrelsens mångfald är att styrelsen kan sköta sina uppdrag och stöda uppnående av Elos strategiska mål. Då styrelsen som en helhet av ledamöternas kunnande, erfarenhet och personliga egenskaper kan utmana och stöda ledningen på ett proaktivt sätt, förverkligas styrelsens mångfald i sin eftersträvade form.

Elos grundläggande mångfaldsprinciper är ledamöternas kompletterande erfarenhet, ledamöternas personliga egenskaper, geografisk distribution samt ålders-och könsdistribution.

Ett viktigt föremål i Elos mångfaldspolicy är att upprätthålla balanserad könsdistribution i Elos styrelse. För att kunna uppnå det här föremålet, söker valberedningen efter representanter av båda kön. Förverkligandet av föremålet uppföljs och bedömas i valberedningsmöten.

Elos styrelse

Ordförande
Antti Aho 
f. 1969, ekon. mag. 
verkställande direktör, Aava Terveyspalvelut Oy
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2019 


Första vice ordförande
Ann Selin
f. 1960, eMBA
rådgivare till ledningen, Servicefacket PAM rf
Ledamot sedan år 2004*
Mandatperioden utgår 2019

Andra vice ordförande
Susa Nikula
f. 1970, pedagogie magister
HR-direktör, Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK
Ledamot sedan 2017
Mandatperioden utgår 2019

Medlemmar:

Minna Helle
f. 1972, juris kandidat
arbetsmarknadschef, Teknologiindustrin rf 
Ledamot sedan år 2019
Mandatperiod utgår 2019

Jari Karlson
f. 1961, ekonomie mag.
ekonomi- och förvaltningsdirektör, Orion Abp
Ledamot sedan år 2010*
Mandatperioden utgår 2019

Antti Kuljukka

f. 1961, politices magister, eMBA
koncernchef, Fenniakoncernen
Ledamot sedan år 2007*
Mandatperioden utgår 2019

Janne Makkula
f. 1977, juris kandidat, vicehäradshövding
arbetsmarknadsdirektör, Företagarna i Finland rf
Ledamot sedan 2017
Mandatperioden utgår 2019

Jorma Malinen
f. 1959, automationsplanerare
ordförande, Fackförbundet Pro
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2019

Marjo Matikainen-Kallström
f. 1965, diplomingenjör, eMBA
ordförande, Teknikens Akademikerförbund TEK rf
Ledamot sedan 2017
Mandatperioden utgår 2019

Erkki Moisander

f. 1953, ekonom
chefdirektör, LokalTapiola-gruppen
Ledamot sedan år 2013*
Mandatperioden utgår 2019

Olavi Nieminen

f. 1952, optiker, utbildad i hållbar tillväxt
styrelsens ordförande, Piiloset by Finnsusp Oy
Ledamot sedan år 1998*
Mandatperioden utgår 2019

Niklas Sonkin
f. 1967, diplomingenjör
President och CEO, Accountor Holding Oy
Ledamot från 22.11.2017 
Mandatperioden utgår 2019

Suppleanter:

Jouko Liimatainen
f. 1954, ekonomie magister
vice verkställande direktör, Scandic Hotels
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2019

Esa Neuvonen
f. 1967, ekon. mag
direktör, YIT Oyj
Ledamot sedan 2019
Mandatperioden utgår 2019

Sinikka Näätsaari
f. 1961, SVM
chef för pensionspolitik, FFC rf
Ledamot sedan år 2015
Mandatperioden utgår 2019

Penna Urrila
f.1976, politices magister
direktör, Finlands Näringsliv EK
Ledamot sedan 2017
Står i tur att avgå 2019

  

Alla styrelseledamöter har valts för en mandatperiod på tre kalenderår, vilken upphör den 31 december 2019.

* Elo uppstod när Pensions-Fennia och LokalTapiola fusionerades den 1 januari 2014. Styrelseledamoten har varit ledamot i föregångarbolagets styrelse före fusionen.