Jumplink

Ansvarsfullhet ingår i Elos grundläggande uppgift

Ansvarsfullhet ingår i Elos grundläggande uppgift. Vi ser till att kunderna får sina intjänade pensioner. Vi påverkar samhället och våra kunders vardag genom att effektivt sköta vår verkställighetsuppgift inom det lagstadgade arbetspensionsskyddet och genom att ta hand om våra kunder samtidigt som vi utvecklar kundupplevelsen på ett hållbart sätt.

Vi skapar förutsättningar för att stanna kvar i arbetslivet i den ständigt föränderliga världen. Till arbetspensionsbolagets verktyg för detta hör bland annat arbetsmiljöledning och arbetspensionsrehabilitering. En lång och oavbruten yrkesbana ligger i såväl individens som samhällets intresse.

Vår ansvarsfulla placeringsverksamhet tryggar pensionerna och lägger grunden för en hållbar framtid över generationerna.

Vi finns med i våra kunders vardag från yrkesbanans början till livets slut.


Våra placeringar följer principerna för ansvarsfull placerings- och ägarstyrning samt vår klimatstrategi. Läs mer om Elos ansvarsfulla placeringsverksamhet >


Elos principer för etisk affärsverksamhet (Code of Conduct) fastställer hur Elo agerar i olika situationer. Principerna grundar sig på hörnstenarna för Elos företagskultur, dvs. Elos värden och verksamhetsmodeller. De beskriver vilken typ av verksamhet Elo och vi som arbetar där förbinder oss till och hur vi agerar på daglig basis. 
Du kan läsa mer om ansvarsfullheten i till exempel års- och ansvarsrapporten som publiceras årligen.