Jumplink

Ansvarsfullhet ingår i Elos grundläggande uppgift

Ansvarsfullhet ingår i Elos grundläggande uppgift. Vi ser till att kunderna får sina intjänade pensioner. Vi påverkar samhället och våra kunders vardag genom att effektivt sköta vår verkställighetsuppgift inom det lagstadgade arbetspensionsskyddet och genom att ta hand om våra kunder samtidigt som vi utvecklar kundupplevelsen på ett hållbart sätt.

Vi skapar förutsättningar för att stanna kvar i arbetslivet i den ständigt föränderliga världen. Till arbetspensionsbolagets verktyg för detta hör bland annat arbetsmiljöledning och arbetspensionsrehabilitering. En lång och oavbruten yrkesbana ligger i såväl individens som samhällets intresse.

Vår ansvarsfulla placeringsverksamhet tryggar pensionerna och lägger grunden för en hållbar framtid över generationerna.

Vi finns med i våra kunders vardag från yrkesbanans början till livets slut.

Elos års- och ansvarsrapport 2019

År 2019 förnyade vi bland annat våra principer för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, vi startade ett likabehandlings- och mångfaldsprogram samt förnyade vår strategi för elupphandling och övergick till att använda vindkraft.

I rapporteringen om ansvarsfullhet och hållbarhet använde vi nu för tredje gången referensramen Global Reporting Initiative (GRI) i tillämpliga delar. I års- och ansvarsrapporten 2019 ingår en rapport om de risker och möjligheter som rör klimatförändringen enligt TCFD:s rekommendationer. Rapporten innehåller en bedömning av hur klimatfrågor beaktas i Elos styrning, strategi och riskhantering samt mål och mått med anseende på klimatfrågor.

Läs mer i Elos års- och ansvarsrapport >

Våra placeringar följer principerna för ansvarsfull placerings- och ägarstyrning samt vår klimatstrategi. Läs mer om Elos ansvarsfulla placeringsverksamhet >


Elos principer för etisk affärsverksamhet (Code of Conduct) fastställer hur Elo agerar i olika situationer. Principerna grundar sig på hörnstenarna för Elos företagskultur, dvs. Elos värden och verksamhetsmodeller. De beskriver vilken typ av verksamhet Elo och vi som arbetar där förbinder oss till och hur vi agerar på daglig basis.