Elo är en del av det offentligt övervakade arbetspensionssystemet

Arbetspensionsförsäkringen är en lagstadgad försäkring. Detta innebär att försäkringsskyldighet, försäkringsförfarandet, pensionsförmåner och rätten till förmåner regleras genom lag och andra myndighetsbestämmelser.

Försäkrandet av arbetstagare och arbetspensionsförmåner regleras i lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Därtill innehåller i synnerhet de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda försäkringsvillkoren för en basförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare bestämmelser om försäkrande.

På motsvarande sätt regleras försäkrandet av och arbetspensionsförmånerna för företagare i lagen om pension för företagare (FöPL) samt i försäkringsvillkoren för en basförsäkring enligt lagen om pension för företagare.

Information om tillämpandet av ovan nämnda bestämmelser fås bl.a. på Pensionsskyddscentralens sidor om arbetspensionslagstiftningen.

Pensionsskyddscentralens sidor om arbetspensionslagstiftningen >

Intresse- och samarbetsorganisationer

Elo är medlem i Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf. Arbetspensionsförsäkrarna TELA är en intresseorganisation för de arbetspensionsförsäkringsanstalter och -bolag som verkar i Finland. TELA:s grunduppgift är att stärka arbetspensionssystemet och att främja den allmänna verksamhetsmiljön inom branschen. Till TELA:s uppgifter hör intressebevakning inom branschen samt samhällelig utbildning och kommunikation.

Arbetspensionsförsäkrarna TELA >

Elo är medlem i Finansbranschens Centralförbund r.f., som är en branschorganisation för banker, försäkringsbolag, finansbolag och arbetsgivare inom finansbranschen, vilka är verksamma i Finland.

Finansbranschens Centralförbund >

Offentliga register

Elo (företags- och organisationsnummer 0201103-7) har införts i följande offentliga register som upprätthålls av patent- och registerstyrelsen och/eller skatteförvaltningen:

Företags- och organisationsdatasystemet >

Handelsregistret
Förskottsuppbördsregistret
Registret över mervärdesskatteskyldiga (som medlem i ansvarsgruppen)
Arbetsgivarregistret

Pensionsskyddscentralen

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet. Den producerar gemensamma tjänster för arbetspensionssystemet. 

Pensionsskyddscentralen är en internationell samarbetsinstans i arbetspensionsärenden. PSC förmedlar pensionsansökningar som lämnats in i Finland till behöriga instanser i utlandet och svarar på förfrågningar. PSC beviljar också försäkringsintyg för utsända arbetstagare.

Pensionsskyddscentralen producerar och publicerar också statistik om arbetspensionerna inom den privata sektorn.

Pensionsskyddscentralen >

Tillsyn

Statsrådet har beviljat Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo koncession.

Elos verksamhet övervakas av:

Finansinspektionen
Besöksadress: Snellmansgatan 6
Postadress: Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors
Puhelin: + 358 10 831 51
kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Finansinspektionen >

Social- och hälsovårdsministeriet
Besöksadress: Sjötullsgatan 8
Postadress: PB 33, 00023 Stadsrådet
Puhelin: 0295 1600
kirjaamo.stm(at)stm.fi
Social- och hälsovårdsministeriet >