Jumplink

Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2020 >

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2019 > 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2018 >

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2017 >

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2016 >

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2015 >

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2014 >

I Elo utövas högsta beslutanderätt av delägarna på bolagsstämman. På bolagsstämman innehas rösträtten av försäkringstagarna. Rösträtt har också den representant som valts av de försäkrade, vilka omfattas av varje enskild grundförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i bolaget.

Bolagsstämman väljer medlemmarna i förvaltningsrådet och revisorerna samt fattar beslut om fastställandet av bokslutet och disponeringen av den vinst som balansräkningen utvisar. Bolagsstämman fattar beslut om beviljande av ansvarsfrihet till medlemmarna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören. Därtill beslutar bolagsstämman om arvodena till medlemmarna i förvaltningsrådet och revisorerna samt om andra ärenden som anges i möteskallelsen.

Elos ordinarie bolagsstämma

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Esbo den 19 april 2021. Elos delägare har i enlighet med aktiebolagslagen och Elos bolagsordning rätt att få ett ärende som med stöd av lag ankommer på bolagsstämman behandlat på bolagsstämman genom att lämna in ett skriftligt krav till styrelsen i så pass god tid att ärendet kan inkluderas i kallelsen till bolagsstämma. Delägaren ska lämna in sitt eventuella skriftliga krav med motiveringar och beslutsförslag till Elos styrelse senast tisdagen den 2 mars 2021. Kravet kan skickas per e-post till harri.christensen@elo.fi eller per post till Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Harri Christensen, 00041 Elo.