Jumplink

Styrelsen

Ann SelinAntti AhoKarlson JariAntti KuljukkaJanne MakkulaJorma Malinen
Susa NikulaSinikka NäätsaariNiklas SonkinMarjo Matikainen-KallströmPenna Urrila
Styrelsen från vänster till höger: Ann Selin, Antti Aho, Jari Karlson, Antti Kuljukka, Janne Makkula, Jorma Malinen,
Susa Nikula, Sinikka Näätsaari, Niklas Sonkin, Marjo Matikainen-Kallström och Penna Urrila.

Enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ska styrelsen tillsammans med verkställande direktören leda bolaget yrkeskunnigt och med iakttagande av sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsens allmänna uppgift är att sköta bolagets administration och att ordna bolagets verksamhet på ett ändamålsenligt sätt samt att se till att övervakningen av bolagets bokföring och finansförvaltning är ändamålsenligt ordnad.

I styrelsens arbetsordning och bolagsordningen uppräknas de uppgifter som i regel ankommer på Elos styrelse.

Styrelsen består av tolv ordinarie medlemmar och fyra suppleanter. Förvaltningsrådet väljer styrelsemedlemmar och suppleanter för en mandatperiod som räcker tre kalenderår.

I styrelsen ska det finnas sådana representanter för försäkringstagarna och de försäkrade, som väljs bland personer som föreslagits av de centrala arbetsgivarcentral- och löntagarcentralorganisationerna. Antalet representanter som valts bland personer som föreslagits av de centrala löntagarcentralorganisationerna ska utgöra minst en tredjedel av antalet ledamöter i styrelsen och antalet representanter som valts bland personer som föreslagits av de centrala arbetsgivarcentralorganisationerna ska utgöra minst en sjättedel av antalet ledamöter i styrelsen.

Styrelsen väljer bland sig ordförande och vice ordförande för ett kalenderår åt gången.

Styrelsen biträds i skötseln av ärendena av ett utnämnings- och belöningsutskott samt av ett revisionsutskott.

Till och med andra normer, tas mångfald också i beaktandet då styrelsen väljs. Målet med styrelsens mångfald är att styrelsen kan sköta sina uppdrag och stöda uppnående av Elos strategiska mål. Då styrelsen som en helhet av ledamöternas kunnande, erfarenhet och personliga egenskaper kan utmana och stöda ledningen på ett proaktivt sätt, förverkligas styrelsens mångfald i sin eftersträvade form.

Elos grundläggande mångfaldsprinciper är ledamöternas kompletterande erfarenhet, ledamöternas personliga egenskaper, geografisk distribution samt ålders-och könsdistribution.

Ett viktigt föremål i Elos mångfaldspolicy är att upprätthålla balanserad könsdistribution i Elos styrelse. För att kunna uppnå det här föremålet, söker valberedningen efter representanter av båda kön. Förverkligandet av föremålet uppföljs och bedömas i valberedningsmöten.

Elos styrelse

Ordförande
Antti Aho 
f. 1969, ekon. mag. 
verkställande direktör, Aava Terveyspalvelut Oy
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2022 

Första vice ordförande
Ann Selin
f. 1960, eMBA
rådgivare till ledningen, Servicefacket PAM rf
Ledamot sedan år 2004*
Mandatperioden utgår 2022

Andra vice ordförande
Susa Nikula
f. 1970, pedagogie magister
HR-direktör, Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK
Ledamot sedan 2017
Mandatperioden utgår 2022

Medlemmar:

Sture Fjäder
f. 1958, ekon. mag.
ordförande, Akava
Ledamot sedan år 2020
Mandatperioden utgår 2022

Minna Helle
f. 1972, juris kandidat
arbetsmarknadschef, Teknologiindustrin rf 
Ledamot sedan år 2019
Mandatperiod utgår 2022

Jari Karlson
f. 1961, ekonomie mag.
ekonomi- och förvaltningsdirektör, Orion Abp
Ledamot sedan år 2010*
Mandatperioden utgår 2022

Juha Koponen
f. 1966, ekon. mag. 
styrelseordförande, LokalTapiola Skadebolag och LokalTapiola Livbolag
Ledamot sedan år 2020
Mandatperioden utgår 2022

Antti Kuljukka

f. 1961, politices magister, eMBA
koncernchef, Fenniakoncernen
Ledamot sedan år 2007*
Mandatperioden utgår 2022

Janne Makkula
f. 1977, juris kandidat, vicehäradshövding
arbetsmarknadsdirektör, Företagarna i Finland rf
Ledamot sedan 2017
Mandatperioden utgår 2022

Jorma Malinen 
f. 1959, automationsplanerare 
ordförande, Fackförbundet Pro
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2022

Sinikka Näätsaari 
f. 1961, SVM 
chef för pensionspolitik, FFC rf 
Ledamot sedan år 2015
Mandatperioden utgår 2022

Niklas Sonkin
f. 1967, diplomingenjör
President och CEO, Accountor Holding Oy
Ledamot från 22.11.2017 
Mandatperioden utgår 2022

Suppleanter: 

Aki Käyhkö
f. 1954, ekonomie magister
vice verkställande direktör, Scandic Hotels
Ledamot sedan år 2020
Mandatperioden utgår 2022

Marjo Matikainen-Kallström
f. 1965, diplomingenjör, eMBA
ordförande, Teknikens Akademikerförbund TEK rf
Ledamot sedan 2017
Mandatperioden utgår 2022

Esa Neuvonen
f. 1967, ekon. mag
direktör, YIT Oyj
Ledamot sedan 2019
Mandatperioden utgår 2022

Penna Urrila
f.1976, politices magister
direktör och chefsekonom, Finlands Näringsliv EK
Ledamot sedan 2017
Står i tur att avgå 2022

Alla styrelseledamöter har valts för en mandatperiod på tre kalenderår, vilken upphör den 31 december 2022.

* Elo uppstod när Pensions-Fennia och LokalTapiola fusionerades den 1 januari 2014. Styrelseledamoten har varit ledamot i föregångarbolagets styrelse före fusionen.