Jumplink

Ofta fragat om dataskyddet

På vilket sätt inverkar EU:s nya dataskyddsförordning på behandlingen av kunduppgifter i Elo?

Förordningen bidrar bland annat till att Elo mer noggrannare än tidigare redogör för sin dataskyddspraxis. Kunden har också mer omfattande möjligheter än tidigare att inverka på hur de egna uppgifterna behandlas, t.ex. rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas samt att granska, begära rättelse av och få sina personuppgifter raderade.

Kan kunden invända mot att de egna personuppgifterna behandlas?

Kunden kan inte invända mot behandlingen av uppgifter som ansluter sig till den lagstadgade skötseln av pensionsförsäkringen. Direktmarknadsföring kan kunden däremot förbjuda.

Kan kunden granska vilka personuppgifter som registrerats om honom eller henne själv i Elo? Hur gör man en begäran om uppgifter?

Den registrerade har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas eller på att de inte behandlas. Om uppgifterna behandlas, har den registrerade rätt att få en kopia av de uppgifter som behandlas samt nödvändiga uppgifter om behandlingen.

En begäran om granskning ska lämnas in skriftligen och undertecknad till Begäran om granskning, Arbetspensionsbolaget Elo, 00041 ELO. Begäran om granskning ska innehålla kundens namn och personbeteckning. Elo skickar ett skriftligt svar till kundens adress som bekräftats i befolkningsdatasystemet.

Bör ArPL- och FöPL-kunder ingå ett särskilt avtal enligt dataskyddsförordningen om behandlingen av personuppgifter.

Något särskilt avtal behövs inte, eftersom det beträffade de personuppgifter som anmälts i ArPL- och FöPL-försäkringen är fråga om arbetsgivarens lagstadgade skyldighet. Elo är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som anmälts i de ArPL- och FöPL-försäkringar som inlämnas till oss. Arbetsgivaren ska lägga till anteckningar om sin egen dataskyddsbeskrivning och dataflödesbeskrivning i de uppgifter som lämnas till arbetspensionsbolaget.

Behövs ett särskilt avtal om användningen av personuppgifter, om kundföretaget har ett avtal om arbetshälsotjänster med Elo, i anslutning till vilket Elo får personuppgifter av kunden?

Det behövs inget särskilt avtal om behandlingen av personuppgifter. I avtalet är det i regel fråga om en uppgift som ansluter sig till den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen och behandlingen av personuppgifter i anslutning till den.

I vilka fall bör det fogas en bilaga om behandlingen av personuppgifter till ett avtal som ingås med Elo?

En bilaga behövs i regel för alla sådana avtal, inom ramen för vilka personuppgifter behandlas på den personuppgiftsansvariges vägnar av någon annan än den personuppgiftsansvariga själv. Typiskt behövs en bilaga i samband med avtal som ingås med Elos IT-leverantörer och företag som genomför olika enkäter om t.ex. kundtillfredsställelsen.

Var finns det ytterligare information om dataskyddet i Elo?

Närmare information om dataskyddet finns på Elos webbplats på elo.fi/anvandarvillkor/skydd-av-personuppgifter