Pensions-Fennias delårsrapport 1.1–30.9.2012: Placeringarna avkastade 7,3 procent

23.10.2012
– Även om osäkerheten kring det globala ekonomiska läget har ökat och tron på en ekonomisk tillväxt allmänt är svag, återspeglas detta ännu inte i Pensions-Fennias placeringsintäkter. En avkastning på drygt sju procent är god med beaktande av förhållandena. Särskilt stolt är jag emellertid över effektiviteten i vår verksamhet. Våra omkostnadsbesparingar kommer enligt uppskattning att uppgå till över 13 miljoner euro för hela året, vilket skulle vara det bästa i Pensions-Fennias historia, berättar Pensions-Fennias verkställande direktör Lasse Heiniö.

Pensions-Fennias placeringsintäkter 1.1–30.9.2012 var 7,3 procent (1–9/2011: -3,5 %). Bäst avkastade de noterade aktierna 12,8 procent (-21,4 %) och masskuldebrevslånen 8,4 procent (2,3 %). Även avkastningen på fastighetsplaceringarna var god 5,2 procent (5,7 %).

– Under årets tredje kvartal lyckades vi väl såväl tidsmässigt som i valet av placeringar med kreditrisk och aktieplaceringar. Avkastningsnivån har varit exceptionellt god i början av året oberoende av den försämrade ekonomiska tillväxten och den låga räntenivån. Enligt våra prognoser kommer avkastningen i slutet av året att vara på samma nivå som vid utgången av september, säger direktör Eeva Grannenfelt som ansvarar för Pensions-Fennias placeringar.

Solvensnivån var 20,7 procent (1–9/2011: 16,1 %) av ansvarsskulden och 3,1-faldig (2,4-faldig) i förhållande till solvensgränsen. Utan de tidsbundna solvensbestämmelsernas inverkan skulle solvensnivån ha varit 15,9 procent (11,5 %) av ansvarsskulden och solvensställningen 2,4-faldig (1,7) i förhållande till solvensgränsen. Verksamhetskapitalet inklusive de poster som jämställs med verksamhetskapitalet uppgick till 1 273 miljoner euro (934 miljoner euro 30.9.2011).

Den nominella medelavkastningen på Pensions-Fennias placeringar räknat från år 1999 var i slutet av september 4,8 procent och realavkastningen 2,8 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen under fem år var 2,1 procent och realavkastningen -0,2 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen under tio år var 5,2 procent och realavkastningen 3,3 procent.

Överföringstrafiken avseende arbetspensionsförsäkringar var år 2012 svagt negativ för Pensions-Fennia. Årets fyra överföringsperioder minskade Pensions-Fennias ArPL-premieinkomst med 8,8 miljoner euro, vilket är drygt 0,8 procent av Pensions-Fennias årliga ArPL-premieinkomst. Antalet ArPL-försäkringar minskade med 165 försäkringar netto och antalet FöPL-försäkringar med 111 försäkringar netto.
Siffrorna har inte genomgått revision och hänför sig till moderbolaget.

Pensions-Fennias delårsrapport 1.1– 30.9.2012 (pdf)

Närmare information ger:
Verkställande direktör Lasse Heiniö, tfn 010 503 7204
Vice verkställande direktör Matti Carpén, tfn 010 503 7290
Direktör, placeringar Eeva Grannenfelt, tfn 050 544 6355