Pensions-Fennias bokslut 2012: Utmärkt avkastning på 10,3 procent på placeringarna

5.3.2013

– Den framgångsrika totalavkastningen på våra placeringar hörde till de bästa inom arbetspensionsbranschen. Särskilt stolta kan vi vara över vår utmärkta effektivitet: mätt i euro var omkostnadsöverskottet på 14,3 miljoner euro det bästa i Pensions-Fennias historia. Även vår solvens förbättrades under året, säger Pensions-Fennias verkställande direktör Lasse Heiniö.

Pensions-Fennias placeringsintäkter år 2012 var räknat till verkligt värde 10,3 procent
(-1,6 procent år 2011). Bäst avkastade de noterade aktierna 16,7 procent (-18,4 procent) och de direkta fastighetsplaceringarna 14,8 procent (8,4 procent).

Den genomsnittliga nominella avkastningen på Pensions-Fennias placeringar räknat från år 1999 fram till slutet av år 2012 var 5,0 procent och realavkastningen 3,0 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen för fem år (2008–2012) var 3,0 procent och realavkastningen 0,7 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen för tio år (2003–2012) var 5,3 procent och realavkastningen 3,4 procent.

Solvensen stärktes under år 2012. Verksamhetskapitalet ökade från 975,9 miljoner euro till 1 394,6 miljoner euro. Solvensnivån var i slutet av året 22,3 procent (16,5 procent) av ansvarsskulden och 2,8-faldig (2,6-faldig) i förhållande till solvensgränsen. Utan de tidsbundna solvens¬bestämmelsernas inverkan skulle solvensnivån ha varit 17,4 procent av ansvarsskulden och solvens¬ställningen 2,2-faldig i förhållande till solvensgränsen.

Bästa effektiviteten i Pensions-Fennias historia

Pensions-Fennias effektivitet var utmärkt: omkostnadsöverskottet var 14,3 miljoner euro, vilket motsvarar 25,3 procent av omkostnadsrörelsens resultat. Mätt i euro är resultatet det bästa i Pensions-Fennias historia. Pensions-Fennia överför 18,8 miljoner euro (13,2 miljoner euro) till kundåterbäringar, vilket är 0,4 procent (0,3 procent) av den försäkrade lönesumman.

Pensions-Fennias totala driftskostnader år 2012 var 59,6 miljoner euro (56,6 miljoner euro). År 2012 hade bolaget i genomsnitt 252 (252) anställda.

God avkastning inom alla tillgångsslag

Marknadsvärdet på Pensions-Fennias placeringar uppgick i slutet av år 2012 till
7 495,2 miljoner euro (6 772,8 miljoner euro).

Vid utgången av året uppgick aktieplaceringarna till 21,7 procent (19,2 procent), ränteplaceringarna inklusive masslån samt lånefordringar, övriga finansmarknadsinstrument och insättningar till 51,9 procent (56,3 procent), placeringarna i hedgefonder till 11,0 procent (10,9 procent) och fastighetsplaceringarna till 15,3 procent (13,3 procent).

Avkastningen var på god nivå inom alla tillgångsslag. Bäst avkastade de noterade aktierna 16,7 procent (-18,4 procent) och de direkta fastighetsplaceringarna 14,8 procent (8,4 procent). Ränteplaceringarna avkastade sammanlagt 9,0 procent (3,3 procent) och placeringarna i hedgefonder 8,6 procent (-3,3 procent).

Stark ställning bland företagare och små och medelstora företag

Premieinkomsten uppgick till totalt 1 355,0 miljoner euro. Pensions-Fennia höll sin starka ställning som arbetspensionsbolag bland företagare och små och medelstora företag. Enligt preliminära uppgifter ökade vår marknadsandel med 0,5 procentenheter, även om resultatet av överföringstrafiken i sin helhet var svagt negativ. Nyförsäljningen var på en fortsatt god nivå.

Vid utgången av år 2012 var 228 520 personer försäkrade i Pensions-Fennia. Antalet ArPL-försäkringar minskade med cirka 690 till 22 930 försäkringar, vilka omfattade
188 920 försäkrade personer. Antalet försäkrade anställningar var i slutet av året cirka 3 540 fler än året innan. Antalet FöPL-försäkrade steg under året med cirka 280 företagare och vid utgången av året skötte bolaget 39 600 gällande FöPL-försäkringar.

Under året behandlade Pensions-Fennia sammanlagt 17 600 pensionsärenden, av vilka antalet nya pensionsansökningar var 8 300. Det totala antalet nya ansökningar var på samma nivå som året innan. Ökningen av antalet ansökningar om ålderspension har jämnat ut sig och var nu cirka 4 procent. På grund av en lagändring har ansökningarna om arbetslöshetspension upphört nästan helt och hållet. Antalet pensionstagare var i slutet av året sammanlagt 86 370. Under året utbetalades pension för första gången till ett belopp som överskred en miljard euro, dvs. totalt 1 003 miljoner euro.

Framtidsutsikter

– Världsekonomins tillväxtprognos för år 2013 är försiktig, men något ljusare än året innan. Tillväxtutvecklingen väntas vara gynnsam med Förenta staternas och Kinas ekonomier i täten. Situationen inom euroområdet är fortfarande svår, vilket kan synas som osäkerhet på placeringsmarknaden. Enligt uppskattningar kommer räntenivån att fortsätta att vara på en exceptionellt låg nivå. Placeringsintäkterna uppskattas bli på en lägre nivå än året innan, säger direktör Eeva Grannenfelt med ansvar för Pensions-Fennias placeringar.

I december 2012 beslutade Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennias och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Tapiolas styrelser att ingå ett intentionsavtal för att starta planeringen av en fusion. Målet är att skapa ett nytt arbetspensionsbolag som tillhandahåller tjänster av hög kvalitet för skötseln av arbetspensionsskyddet för sina kunder och som kan erbjuda konkurrenskraftiga kundåterbäringar. Parterna uppgör under vårens lopp en fusionsplan, vilken bolagens styrelser kommer att behandla fram till utgången av juni 2013. Enligt intentionsavtalet kommer det nya bolaget att inleda verksamhet 1.1.2014, förutsatt att den bolagsrättsliga processen och myndighetsbehandlingen har slutförts fram till dess.

– Med tanke på pensionssystemet och det finländska samhället är fusionen mellan Pensions-Fennia och Pensions-Tapiola ett välkommet projekt som utökar effektiviteten och funktionssäkerheten inom hela systemet. Också våra kunder kan se fördelarna med det nya bolaget och förhåller sig positiva till fusionen, berättar Lasse Heiniö.

Pensions-Fennias bokslut 2012 (pdf) >

Närmare information ger:
Verkställande direktör Lasse Heiniö, tfn 010 503 7204
Direktör, placeringar Eeva Grannenfelt, tfn 050 544 6355
Direktör, ekonomi och HR Irmeli Heino, tfn 010 503 7208