Pensions-Fennias delårsrapport 1.1–30.9.2013: Placeringarna avkastade 6,3 procent

22.10.2013

Pensions-Fennias placeringsintäkter under perioden 1.1–30.9.2013 var 6,3 procent (1–9/2012: 7,3 procent). Bäst avkastade direkta fastighetsplaceringar, 15,0 procent (6,0 procent) och noterade aktier, 14,7 procent (12,8 procent).

Fusionen mellan Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag 1.1.2014 förutsätter att värderingsprinciperna för placeringar förenhetligas enligt situationen 31.12.2013. Av den anledningen har fastighetsplaceringarna värderats av en utomstående värderade enligt portfölj- och marknadssituationen 30.9. Ändringen av värderingsprinciperna för fastighetsplaceringar höjde fastigheternas värde och detta inverkade på placeringsintäkterna med cirka 0,5 procentenheter. Pensions-Fennias fastighetsplaceringsstrategi fungerar därtill utmärkt i det nuvarande marknadsläget som gynnar objekt som förknippade med låg risk, vilket framför allt syntes i en värdestegring på bostadsfastigheter och affärscentra.

– På aktiemarknaden var årets tredje kvartal mycket gott efter en dyster försommar. Marknaden piggnade till i synnerhet som en följd av att den amerikanska centralbanken meddelade att den fortsätter sitt stimulerande köpprogram för masskuldebrev. I våra prognoser uppskattar vi att avkastningen i slutet av året kommer att vara på samma nivå som vid utgången av september, konstaterar direktör Eeva Grannenfelt som ansvarar för Pensions-Fennias placeringar.

Den nominella medelavkastningen på Pensions-Fennias placeringar räknat från år 1999 var i slutet av september 5,1 procent och realavkastningen 3,2 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna ur ett femårs perspektiv var 5,9 procent och realavkastningen 4,2 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen ur ett tioårs perspektiv var 5,4 procent och realavkastningen 3,5 procent.

Solvenskapitalet uppgick till 1 533 miljoner euro (verksamhetskapitalet inklusive den andel av utjämningsansvaret som jämställs med verksamhetskapitalet 1 273 miljoner euro 30.9.2012). Solvenskapitalet före utjämningsbeloppet var 1 319 miljoner euro (1 017 miljoner euro). Solvensnivån var 23,4 procent (20,7 procent) av ansvarsskulden och den var 2,5-faldig (3,1-faldig) i förhållande till solvensgränsen.

Under de fyra överföringsperioderna för arbetspensionsförsäkringar år 2013 minskade Pensions-Fennias premieinkomst med sammanlagt 42 miljoner euro. Från Pensions-Fennia överfördes sammanlagt 499 ArPL-försäkringar netto och 508 FöPL-försäkringar netto.

Elo inleder sin verksamhet vid ingången av år 2014

Fusionen mellan Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag framskrider enligt planerna. Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag bildar ett nytt arbetspensionsbolag den 1 januari 2014, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. När verksamheten inleds har Elo en marknadsandel på cirka 24 procent och bolagets placeringstillgångar är över 17 miljarder euro.

– Vi bereder en fusion som är betydande med tanke på hela arbetspensionssystemet och som förbättrar systemets effektivitet och funktionssäkerhet. För våra kunder innebär fusionen att vi kan erbjuda mer täckande tjänster och mer konkurrenskraftiga avgiftsnedsättningar än tidigare, eftersom fusionen kommer att medföra betydande synergifördelar efter övergångsperioden, säger Pensions-Fennias verkställande direktör Lasse Heiniö.

Siffrorna har inte genomgått revision och hänför sig till moderbolaget.

Pensions-Fennias delårsrapport 1.1–30.9.2013  >

Närmare information ger:
Verkställande direktör Lasse Heiniö, tfn 010 503 7204
Direktör, placeringar Eeva Grannenfelt, tfn 050 544 6355