Elos delårsrapport 1.1–30.9.2014: Placeringsintäkterna var på god nivå trots det osäkra ekonomiska läget

24.10.2014
  • Intäkterna av Elos placeringsverksamhet för årets första nio månader uppgick till 4,9 procent.
  • Vid utgången av september uppgick värdet på Elos placeringar till 19 440 miljoner euro.
  • Solvensen var fortsättningsvis på betryggande nivå; solvensnivån var 26,4 procent av ansvarsskulden och solvenskapitalet 2,0-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

Beträffande ränte- och aktieplaceringar fortsatte bolaget att göra de ändringar i portföljernas viktning på olika marknader som inleddes i början av året. Då det gäller aktieplaceringar ändrades den geografiska viktningen genom att öka andelen placeringar på den amerikanska marknaden. Ränteplaceringarna på tillväxtmarknaden minskades efter en period med god avkastningsutveckling. ”En av de viktigaste trenderna under de senaste månaderna har varit en kraftig stärkning av dollarn, vilket även hade en positiv inverkan på Elos placeringsintäkter”, berättar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Den positiva utvecklingen fortsatte i fråga om alla tillgångsklasser

Bäst av alla tillgångsklasser från början av året avkastade aktieplaceringarna med en avkastning på upp till 7,3 procent. Speciellt på onoterade aktier och kapitalplaceringar var avkastningen på utmärkt nivå. Onoterade aktier avkastade 9,7 procent och kapitalplaceringarna 15,4 procent.

Elos ränteplaceringar avkastade 3,4 procent och fastighetsplaceringarna 4,0 procent. Av de övriga tillgångsklasserna ökade avkastningen på placeringar i hedgefonder till 5,3 procent.

Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna under fem år var 5,9 procent (1.10.2009–30.9.2014) och den genomsnittliga nominella avkastningen under tio år var 5,3 procent (1.10.2004–30.9.2014). I beräkningen har LokalTapiola Pensionsbolags placeringsintäkter använts för åren 2004–2013.

Elos solvenskapital var fortsättningsvis på betryggande nivå och uppgick i slutet av september till 4 113 miljoner euro och till 26,4 procent i förhållande till ansvarsskulden. Solvensställningen, dvs. solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen var 2,0-faldig.

Korsdraget i världsekonomin har blivit tydligare

Placeringsmiljön var fortfarande tämligen stabil och positiv från juli till utgången av september. Detta grundar sig på en tillräcklig global tillväxt, en mycket god likviditet och antaganden om att centralbankerna fortsätter att stöda marknaden. Under september förändrades emellertid stämningen på marknaden mot en försiktigare linje.

"Korsdraget i världsekonomin har blivit tydligare. I USA är den ekonomiska tillväxten redan god med en årstakt på cirka tre procent. Även i Kina fortsätter den ekonomiska tillväxten, även om tillväxtkulmen redan har passerats. I Europa är tillväxten däremot fortfarande på låg nivå. Under den senaste tiden har framför allt den ekonomiska situationen i Tyskland orsakat huvudbry, då den tillväxt på ett par procent som man ännu på sommaren förväntade sig inte kommer att uppnås innevarande år”, bedömer Hanna Hiidenpalo.

Centralbankerna vidtar fortfarande kraftiga stödåtgärder för att bidra till den ekonomiska återhämtningen. Europeiska centralbanken är orolig för den sjunkande inflationsutvecklingen i Europa, som om den fortsätter börjar inverka på konsumtionsbesluten och minskar efterfrågan på krediter ytterligare.

Utsikterna på placeringsmarknaden för slutet av året är osäkrare än under årets början, och endast i USA verkar ekonomin utvecklas klart gynnsamt. Geopolitiska spänningar och en försvagad ekonomisk tillväxt i Kina ökar marknadsriskerna. Prissättningen av placeringsmarknaden är rätt dyr både på aktie- och räntemarknaden, vilket innebär att man har låga förväntningar på avkastningen under de kommande åren.

Elo är redo för pensionsreformen

Förhandlingsresultatet som uppnåddes i september skapar grunden för en revidering av arbetspensionssystemet. ”Arbetspensionssystemet visade sin styrka genom att kunna enas om ändringarna. Den överenskomna helheten avlägsnar trycket på att höja pensionsavgifterna långt in i framtiden”, konstaterar Elos verkställande direktör Lasse Heiniö. ”Beslutet om att höja pensionsåldern är rättvist, då finländarna lever allt längre och är vid allt godare hälsa. En del av den ökade livstiden används i arbete och en del i pension."

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos delårsrapport 1.1−30.9.2014, diaserie (pdf) >

Mer information:
Verkställande direktör Lasse Heiniö, tfn 020 703 5101
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668