LokalTapiola Pensionsbolags bokslut 2013

4.3.2014
  • LokalTapiola Pensionsbolags placeringsintäkter år 2013 uppgick enligt verkligt värde till 5,4 procent. 
  • Solvensnivån var på en stark nivå i slutet av året, 25,1 procent. Solvensställningen var 1,9. 
  • Den genomsnittliga avkastningen på placeringarna under tio år var 5,3 procent (1.1.2004–31.12.2013) och den genomsnittliga avkastningen på placeringarna under fem år 7,0 procent (1.1.2009–31.12.2013).

LokalTapiola Pensionsbolags placeringsintäkter år 2013 enligt verkligt värde var 5,4 procent (9,0 procent 12/2012). Placeringarnas verkliga värde uppgick i slutet av 2013 till 10 443,1 miljoner euro (9 935,8 miljoner euro).

Solvensen var på en fortsatt stark nivå och uppgick i slutet av året till 25,1 procent (27,0 procent). Solvensställningen, dvs. solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen var 1,9 (2,7). Solvensnivån före utjämningsbeloppet skulle ha varit 22,0 procent (utan den temporära lagändringen 21,9 procent 12/2012) och solvensställningen 1,7 (2,2).

Aktierna gav en god avkastning år 2013

Av LokalTapiola Pensionsbolags tillgångsklasser avkastade aktieplaceringarna bäst, 14,1 procent (16,3 procent år 2012). Under det andra halvåret utökades aktieplaceringarnas andel i placeringsallokeringen något.

Avkastningen på ränteplaceringarna var 0,2 procent (7,4 procent). På grund av den succesivt stigande räntenivån blev ränteavkastningen lägre än 2012. LokalTapiola Pensionsbolags ränterisk reducerades under året. Av ränteplaceringarna avkastade företagslånen bäst och avkastningen var i slutet av året 2,6 procent.

Under 2013 utökades andelen alternativa placeringar i LokalTapiola Pensionsbolags placeringsallokering. Via alternativa placeringar sprids risken förknippad till övriga tillgångsklasser. Avkastningen på alternativa placeringar var på en god nivå, 5,5 procent.

Som helhet erhöll LokalTapiola Pensionsbolag en god årsavkastning på sina onoterade aktieplaceringar, 9,8 procent (30,9 procent). LokalTapiola Pensionsbolag fortsatte sin aktiva verksamhet på den inhemska kapitalmarknaden. Ett bevis på detta är deltagandet i anskaffningen av Fortums elöverföringsnät i Finland i december 2013.

En effektiv verksamhet ger konkurrenskraftiga kundåterbäringar

LokalTapiola Pensionsbolags totalresultat uppgick till 70,2 miljoner euro (464,1 miljoner euro). Omkostnadsrörelsens resultat visade ett överskott på 17,0 miljoner euro (17,9 miljoner euro). Driftskostnaderna var 74,9 procent i förhållande till försäkringsavgiftens omkostnadsdel (72,3 procent). De totala driftskostnaderna ökade från året innan med 11 procent närmast på grund av förberedelserna inför fusionen och de uppgick till 68,5 miljoner euro (61,6 miljoner euro). Till kundåterbäringar överförs 29,3 miljoner euro (27,8 miljoner euro), dvs. 0,48 procent av ArPL-lönesumman (0,47 procent).

LokalTapiola Pensionsbolagets premieinkomst ökade med 2,6 procent och uppgick år 2013 till sammanlagt 1 602,7 miljoner euro (1 561,6 miljoner euro). ArPL-premieinkomsten ökade med 2,4 procent till 1 380,5 miljoner euro (1 347,8 miljoner euro) och FöPL-arbetsinkomsten med 3,9 procent till 222,2 miljoner euro (213,7 miljoner euro).

Vid utgången av 2013 var 217 775 personer (210 572 personer) försäkrade med en ArPL-försäkring i LokalTapiola Pensionsbolag. Antalet ArPL-försäkringar ökade med 3,8 procent till 26 265 försäkringar (25 314 st.). Antalet FöPL-försäkringar ökade med cirka 1,9 procent och de uppgick vid årets slut till 51 953 försäkringar (50 997 st.).

Inom nyförsäljningen hade LokalTapiola Pensionsbolag en fortsatt stark andel. Bolagets marknadsandel inom nyförsäljningen av ArPL-försäkringar mätt enligt antalet försäkringar var 27 procent. Den gynnsamma utvecklingen inom försäljningen av FöPL-försäkringar fortsatte och marknadsandelen var 27 procent mätt i antalet försäkringar.

Under år 2013 utfärdade bolaget 12 097 pensionsbeslut (11 566 beslut). Inom LokalTapiola Pensionsbolag behandlades pensions- och rehabiliteringsansökningarna klart snabbare än inom branschen i genomsnitt. Besluten gavs kunderna i genomsnitt cirka 10 dagar snabbare än genomsnittet.

Antalet pensionstagare ökade med över 2 procent och uppgick till 125 266 i slutet av år 2013. Pensioner och ersättningar utbetalades för sammanlagt 1 490,4 miljoner euro (1 384,7 miljoner euro), vilket innebär att pensionsutgiften ökade med cirka 7,6 procent.

Det nya arbetspensionsbolaget Elo inledde sin verksamhet

Fusionen mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia genomfördes framgångsrikt 1.1.2014 och Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo inledde sin verksamhet. Elo är en betydande aktör på arbetspensionsförsäkringsmarknaden. Elos sammanräknade placeringstillgångar uppgår till över 18 miljarder euro. Med en premieinkomst på cirka 3 miljarder euro innehar bolaget cirka en fjärdedel av arbetspensionsförsäkringsmarknaden inom den privata sektorn.

Hörnstenarna i Elos verksamhet är kostnadseffektivitet och tillhandahållande av högklassiga arbetspensionstjänster för kunderna. Elo fortsätter ett nära samarbete med både LokalTapiola och Fennia. Elos tjänster erbjuds nära kunden överallt i Finland via bolagets samarbetsnätverk.

LokalTapiola Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolagets bokslut 2013, pdf >

Mer information:

Satu Huber, LokalTapiola Pensionsbolags verkställande direktör (fram till 31.12.2013), tfn 020 703 5811

Hanna Hiidenpalo, LokalTapiola Pensionsbolags placeringsdirektör (fram till 31.12.2013), tfn 020 703 5668