Pensions-Fennias bokslut 2013: Utmärkt placeringsavkastning på 9,4 procent

4.3.2014

Avkastningen på Pensions-Fennias placeringar enligt verkligt värde 2013 var 9,4 procent (10,3 procent år 2012). Placeringarnas marknadsvärde ökade fram till slutet av året till
8 152 miljoner euro (7 495 miljoner euro).

Den genomsnittliga nominella avkastningen på Pensions-Fennias placeringar räknat från år 1999 fram till slutet av år 2013 var 5,2 procent och realavkastningen 3,3 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen för fem år (2009–2013) var 7,6 procent och realavkastningen 5,6 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen för tio år (2004–2013) var 5,5 procent och realavkastningen 3,6 procent.

Solvensen stärktes under år 2013. Solvenskapitalet ökade från att ha varit 1 360 miljoner euro i början av året till 1 667 miljoner euro. Solvensnivån var i slutet av året 25,1 procent (21,7 procent 1.1.2013) av ansvarsskulden och 2,4-faldig (2,7-faldig 1.1.2013) i förhållande till solvensgränsen. Nyckeltalet som beskriver solvensen ändrades i och med den lagstiftning som trädde i kraft 1.1.2013. Fram till 31.12.2012 användes verksamhetskapitalet som nyckeltal för att beskriva solvensen.

Gott år för aktieplacerare

Pensions-Fennias placeringsintäkter var på en god nivå inom alla tillgångsklasser år 2013. Året var emellertid speciellt gott med tanke på aktieplaceringarna: Pensions-Fennia ökade aktievikten framgångsrikt och kunde sålunda utnyttja den gynnsamma utvecklingen på marknaden. Bäst avkastade de noterade aktierna, 22,1 procent (16,7 procent). Även direkta fastighetsplaceringar, 16,2 procent (14,8 procent) och kapitalplaceringar, 10,7 procent (10,8 procent) gav en god avkastning. Ränteplaceringarna avkastade sammanlagt 1,6 procent (9,0 procent) och placeringarna i hedgefonder 9,0 procent (8,6 procent).

I slutet av året bestod Pensions-Fennias placeringar till 31,6 procent (21,7 procent) av aktieplaceringar, till 40,7 procent (51,9 procent) av ränteplaceringarna inklusive masslån samt lånefordringar, övriga finansmarknadsinstrument och insättningar, till 16,5 procent (15,3 procent) av fastighetsplaceringarna och till 11,2 procent (11,1 procent) av övriga placeringar inkluderande bl.a. placeringar i hedgefonder.

Verksamhetens effektivitet var fortsatt god

År 2013 var Pensions-Fennias sista verksamhetsår innan bolaget fusionerades med LokalTapiola Pensionsbolag. Pensions-Fennias effektivitet var på en fortsatt god nivå, även om bolaget beredde sig för den kommande fusionen under året. Bolaget redovisar ett omkostnadsöverskott på 11,1 miljoner euro, vilket motsvarar 19,3 procent av omkostnadsrörelsens resultat. Pensions-Fennias totala driftskostnader år 2013 inklusive kostnaderna för beredningen av fusionen var 65,7 miljoner euro (59,6 miljoner euro).

Pensions-Fennia överför 21,8 miljoner euro (18,8 miljoner euro) till kundåterbäringar, vilket är 0,4 procent (0,4 procent) av den försäkrade lönesumman.

Antalet ansökningar om ålderspension ökade

Premieinkomsten för 2013 uppgick sammanlagt till 1 326 miljoner euro. Pensions-Fennia bevarade sin starka ställning som arbetspensionsbolag bland företagare och små och medelstora företag. Nyförsäljningen var fortsatt god: bolaget fick 1 800 nya ArPL-försäkringar och 2 800 nya FöPL-försäkringar genom nyförsäljning.

Vid utgången av 2013 var 214 420 personer försäkrade i Pensions-Fennia. Antalet ArPL-försäkringar minskade med cirka 1 220 till 21 700 försäkringar, vilka omfattade 177 020 försäkrade personer. Antalet FöPL-försäkrade minskade under året med cirka 2 200 företagare och vid utgången av året skötte bolaget 37 400 gällande FöPL-försäkringar.

Under året behandlade Pensions-Fennia sammanlagt 18 000 pensionsärenden, av vilka antalet nya pensionsansökningar var 8 700. Antalet ansökningar om ålderspension ökade med nästan 10 procent från året innan. De försäkrade i Pensions-Fennia pensionerades från en anställning i genomsnitt vid 63,5 års ålder. Vid utgången av året uppgick antalet pensionstagare till totalt 88 500 och under året utbetalades pensioner för sammanlagt
1 082 miljoner euro.

Elo inledde sin verksamhet vid ingången av 2014

Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag fusionerades 1.1.2014 till Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Med 490 000 försäkrade och en total premieinkomst på cirka 3 miljarder euro har Elo en marknadsandel om cirka 24 procent när verksamheten inleds. Värdet av Elos placeringstillgångar är över 18 miljarder euro.

Elo fortsätter ett nära samarbete med Fennia och LokalTapiola och fungerar som bägge bolagsgruppernas samarbetspartner i arbetspensionsärenden. Elos tjänster finns tillgängliga överallt i Finland via dess samarbetsnät.

För kunderna innebär Elos uppkomst att bolaget kan erbjuda allt mer täckande tjänster och mer konkurrenskraftiga avgiftsnedsättningar, då synergifördelarna efter fusionens övergångsperiod är betydande.

Pensions-Fennias bokslut 2013 (pdf) >

Mer information ger:
Lasse Heiniö, verkställande direktör, Pensions-Fennia (fram till 31.12.2013),
tfn 020 703 5101

Eeva Grannenfelt, direktör, placeringar, Pensions-Fennia (fram till 31.12.2013),
tfn 050 544 6355
Irmeli Heino, direktör, ekonomi och HR, Pensions-Fennia (fram till 31.12.2013),
tfn 020 703 5103.