Elos bolagsstämma valde åtta nya ledamöter till förvaltningsrådet

30.4.2019

Elos ordinarie bolagsstämma valde åtta nya ledamöter till förvaltningsrådet den 29 april 2019. Antalet ledamöter i förvaltningsrådet minskade från 44 till 42 ledamöter.

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet, beslutade om dispositionen av vinsten enligt styrelsens förslag och beviljade ansvarsfrihet åt förvaltningsrådet, styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Till nya ledamöter i förvaltningsrådet valdes:

- Stefan Borgman, ordförande för METO Skogsbranschens Experter rf
Juha Hakkarainen, skogsdirektör vid Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
- Ulla Hopponen, ekonomichef vid Industriförbundet rf
- Matti Huutola, organisationschef vid FFC rf
- Heidi Jaara, verkställande direktör för Wheslyn Group Oy
- Mats Nyman, verksamhetsledare för Privatsektorns Chefer och Specialister YTY rf
- Millariikka Rytkönen, ordförande för Tehy ry
- Mikko Salo, verksamhetsledare för Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu rf

Av de ledamöter som står i tur att avgå omvaldes Pekka Metsi, Harri Miettinen, Heikki Pesu, Katariina Poskiparta, Ansu Saarela, Klaus Saarikallio, Tapio Volanen och Janne Ylinen.

Bolagsstämman beslutade att hålla arvodena till förvaltningsrådet på oförändrad nivå. Ledamöterna i förvaltningsrådet får ett mötesarvode på 800 euro. Till förvaltningsrådets ordförande betalas därtill ett årsarvode på 5 000 euro och till vice ordföranden 3 800 euro. Medlemmarna i förvaltningsrådet är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken det ska betalas ArPL-avgift för förtroendemannaarvoden.

Bolagsstämman valde revisionssammanslutningen Ernst & Young Ab till bolagets revisor för räkenskapsperioden 2019.