Elos placeringsverksamhet

Syftet med Elos placeringsverksamhet är att se till att arbetspensionsmedlen placeras lönsamt och tryggt. Placeringsverksamheten är långsiktig, självständig och oberoende. Pensionsmedlen placeras i enlighet med bolagets strategi och verksamhetsprinciper. Utgångspunkten för Elos placeringsverksamhet är att i alla marknadsförhållanden få en så bra avkastning som möjligt på de fonderade pensionsmedlen med en bestämd risknivå.

Elos placeringsverksamhet bygger på följande prioriteringar: 

  • Allokeringsprocessen lägger grunden för bolagets långsiktiga placeringar. 
  • Effektiva och testade placeringsprocesser med en klar koppling till bolagets placeringsstrategi har tagits fram för de olika tillgångsklasserna. 
  • Verksamhetens ansvarsfulla karaktär framhävs genom att placeringsobjekten värderas detaljerat och självständigt inom varje tillgångsklass och placeringsmarknaden analyseras grundligt. 
  • Placeringsbeståndet är åskådligt. Spridningen inom de olika tillgångsklasserna är tillräcklig, men inte för stor. 
  • Majoriteten av placeringarna i de olika tillgångsklasserna är huvudsakligen direkta placeringar som bolaget gör på egen hand. 
  • Verksamheten är kostnadseffektiv och riskhanteringen täckande. 
  • Siktet är inställt på långsiktiga placeringar, inte snabba vinster.

Marknadsvärdet av Elos placeringar var i slutet av 2017 cirka 23,1 miljarder euro. Elo är Finlands tredje största arbetspensionsbolag räknat enligt de medel bolaget förvaltar.

 

Elos och dess föregångarbolags boksluts- och resultatuppgifter 2010–2017 >