Elos ansvar inom placeringsverksamheten

Basen för Elos principer för ansvarfull placeringsverksamhet utgörs av företagets samhälleliga ansvar: ansvaret till både försäkringstagarna och de försäkrade. Målet för Elos placeringsverksamhet är att få en bra, långsiktig avkastning på pensionstillgångar.

Ansvarsfullheten utgör en viktig del av Elos placeringsverksamhet och placeringarnas riskhantering. Med ansvarsfullhet avses att vi följer lagstiftning och god marknadspraxis, förbinder oss till internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsliv och miljö och att vi självständigt visar ansvar gentemot det omkringliggande samhället.

Elo har förbundit sig att iaktta FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles for Responsible Investment) och publicerat en rapport för ansvarsfulla investeringar. Elo är också medlem i FINSIF, en förening som grundats med syftet att främja ansvarsfull placering i Finland.

Inom Elos placeringsverksamhet består ansvarsfullheten av tre delområden

  • ansvarsfulla förfaranden
  • placeringsobjektens ansvarsfulla verksamhet
  • ägarstyrning och annat inflytande.

Med ansvarsfulla förfaranden avses omsorgsfulla placeringsprocesser och en effektiv verksamhet. Grunden för vår verksamhet utgörs av goda arbetsverktyg och en egen högklassig analys av placeringsobjekten. Även den interna övervakningen, såsom uppföljningen av att externa regelverk och interna bestämmelser iakttas, utgör en viktig del av Elos ansvarsfulla verksamhet.

Då vi bedömer huruvida placeringsobjekten utövar en ansvarsfull verksamhet beaktar vi de så kallade ESG-faktorerna, dvs. miljöansvar (environment), socialt ansvar (social) och god bolagsstyrning (governance). Genom att ta hänsyn till ansvarsfullhetsaspekterna strävar vi efter att ge placeringsverksamheten mervärde. Vi är övertygade om att företag som fungerar ansvarsfullt är företagsekonomiskt lönsamma och framgångsrika på lång sikt. Vi beaktar ansvarsfullheten som en del av placeringsanalysen. Vid analysen av placeringsobjekten använder portföljförvaltarna analysverktyg samt täckande material om företagsansvarets olika delområden.

Ägarstyrning och annat inflytande innebär att vi regelbundet träffar ledningen för de företag som vi äger och deltar i bolagsstämmorna antingen själva eller med hjälp av samarbetspartner. År 2015 deltog Elo till 97 procent på bolagsstämmorna i sina direktägda företag i Finland och utomlands. Ett av Elos mål med de regelbundna företagsmötena är att försäkra sig om att företagens affärsverksamhet är på en hållbar grund och fyller Elos ansvarsfullhetsprinciper. Om ett företag avsevärt avviker från dessa principer, försöker vi få det att korrigera sina brister. Om företaget inte korrigerar sin verksamhet, kan Elo avstå från sin placering, fastän företaget i övrigt skulle uppfylla Elos placeringsvillkor.

Principer för Elos ägarstyrning (på finska, pdf) >
 


Elo är med i CDP

Elo har undertecknat klimatförändrings-, vatten- och skogsprogrammen inom ramen för projektet Carbon Disclosure Project (CDP). CDP är världens största förmedlare av miljöinformation med syfte att få företagen att minska sin miljöpåverkan. Genom sin underskrift sporrar Elo bolagen att öppet rapportera om risker och möjligheter gällande miljön.

Bekanta dig med CDP (på engelska) >