Pensionsutdraget

På pensionsutdraget finns uppgifter om de inkomster som bidragit till pensionstillväxten och om din yrkesbana.

Gör så här:

1. Granska utdraget omsorgsfullt

Om dina uppgifter är korrekta, behöver du inte vidta några åtgärder.

Om du upptäcker ett fel eller att uppgifter saknas, be om att få utdraget korrigerat.

2. Säkerställ om du behöver lämna en korrigeringsbegäran

Svara på några frågor. Du kan skicka en korrigeringsbegäran om dina uppgifter behöver rättas.

Det tar cirka 6 mån. innan korrigeringsbegäran har behandlats. Du får ett skriftligt svar på resultatet av utredningen.

3. Välj ett elektroniskt pensionsutdrag

Ta i bruk det elektroniska utdraget och granska utdraget vid den tidpunkt som passar dig bäst.

Du får inte längre något utdrag per post.

Elektroniskt pensionsutdrag

Du kan granska pensionsutdraget i den elektroniska pensionstjänsten när som helst. Samtidigt kan du välja det elektroniska pensionsutdraget och meddela om eventuella fel eller att uppgifter saknas på utdraget.

Det elektroniska pensionsutdraget uppdateras med inkomstuppgifterna för 2018 i januari–mars. Inkomstuppgifterna för 2019 kan synas redan innan uppgifterna för det föregående året uppdateras. Om du granskar ditt pensionsutdrag i nättjänsten efter mars, får du inget pensionsutdrag per post längre innevarande år. Om du har valt det elektroniska pensionsutdraget, får du inte längre något utdrag per post.

Pensionsutdraget skickas hem per post

Pensionsutdraget skickas till alla 18–67-åriga personer som bor i Finland, som ännu inte har gått i pension och som arbetar inom den privata sektorn. Utdraget skickas från det arbetspensionsbolag där ditt arbete har varit försäkrat i slutet av året innan. Om ditt arbete har upphört redan tidigare, skickas pensionsutdraget av det bolaget där du sist varit försäkrad.

Utdraget skickas till de försäkrade vart tredje år. Elo postar pensionsutdragen i augusti–oktober 2019. Utdraget skickas till personer som är födda i januari–april. Personer som är födda 1960 eller tidigare får ett utdrag från Elo varje år.

Ofta ställda frågor och svar om pensionsutdraget

Innehållsbild
Varför saknas detta års uppgifter på mitt pensionsuppdrag?
Pensionsutdraget på papper innehåller i huvudsak inkomstuppgifterna fram till slutet av föregående år. På det elektroniska utdraget syns även inkomstuppgifter från innevarande år. Om du så önskar, kan du granska pensionsutdraget när som helst i den elektroniska tjänsten www.elo.fi/pensionstjansten.
Varför saknas förra årets uppgifter på mitt pensionsutdrag?
Uppgifterna för 2018 uppdateras på pensionsutdraget i januari–mars. Sociala förmåner som berättigar till pensionstillväxt 2018 syns på pensionsutdraget i huvudsak från ingången av april 2019. Inkomstuppgifterna 2019 kan synas på pensionsutdraget redan innan inkomstuppgifterna för det föregående året har uppdaterats på uppdraget.
Hur vet jag om min yrkesbana är tillräckligt lång för att jag ska få alterneringsledighet eller vuxenutbildningsstöd?

Arbetslöshetskassorna och FPA använder uppgifterna på arbetspensionsutdraget när det räknar ut yrkesbanans längd för en person som ansöker om alterneringsledighet. Närmare information om uträkningen av yrkesbanans längd får du från din egen arbetslöshetskassa. Om du inte hör till någon arbetslöshetskassa, får du hjälp från FPA.

Vuxenutbildningsstöd söks från Sysselsättningsfonden, som även använder uppgifterna på pensionsutdraget vid uträkningen av den krävda längden på yrkesbanan. Du får närmare information från Sysselsättningsfonden eller så kan du använda deras arbetshistoriaräknare.

Jag har avlagt en examen som berättigar till pension, varför syns den inte på mitt utdrag?
Uppgifter om examen som berättigar till pension syns på utdraget på våren det år som följer efter examen. Examen som avlagts före år 2005 har inte gett rätt till pension.
Uppgifterna från den offentliga sektorn saknas på mitt pensionsutdrag, vad bör jag göra?
Keva fungerar som pensionsförsäkringsbolag inom den offentliga sektorn. Om det saknas löneuppgifter från den offentliga sektorn på utdraget, anmäl detta till Keva.
Varför minskar livslängdskoefficienten pensionen?
Livslängdskoefficientens syfte är att hålla de pensionskostnader som beror på den ökade livslängden i styr och att sporra till en längre yrkesbana. Om den genomsnittliga livslängden fortsätter att öka, minskar livslängdskoefficienten månadspensionen. Om du vill bevara samma pensionsnivå som du skulle ha fått utan livslängdskoefficientens inverkan, måste du arbeta längre. Livslängdskoefficienten kan inte undvikas, men effekten av den kan mildras.
Vad avses med KAPL- och KoPL-inkomster?

KAPL-inkomster är inkomster som intjänats under tiden 1962–2007 i arbeten som försäkrats inom bygg-, lantbruks-, skogs- och hamnbranschen.

KoPL-inkomster är inkomster som intjänats 1986–2007 i arbeten som konstnär eller journalist. KoPL-inkomster kan också ha intjänats för korta anställningar inom den privata sektorn, dvs. av s.k. kortjobb under åren 1998–2007.

Lagen om pension för arbetstagare (ArPL-lagen) som trädde i kraft vid ingången av år 2007 ersatte KAPL- och KoPL-pensionslagarna.

Det lönar sig att granska att årsinkomsterna för KAPL- och KoPL-anställningar har registrerats rätt på pensionsutdraget. Om KAPL- och KoPL-inkomsterna är registrerade på fel månader, men årsinkomsten är rätt, inverkar de inte på ditt pensionsskydd och kräver ingen anmälan till arbetspensionsbolaget.

Vad avses med intjäningsgrund?
Den inkomst eller oavlönade förmån som ligger till grund för en förmån eller pension och som det avtalats om att ger pensionstillväxt.
Vad avses med målsatt pensionsålder
Den målsatta pensionsåldern är den ålder fram till vilken du bör arbeta för att kompensera den minskning som livslängdskoefficienten orsakar i månadspensionen.
På vilket sätt inverkar uppskovsförhöjningen på mitt pensionsbelopp?
Längre tid i arbetet belönas. Din pension höjs, om du fortsätter att arbeta efter din lägsta ålder för ålderspension. Uppskovsförhöjningen är 0,4 procent för varje uppskjuten månad. Om du t.ex. går i ålderspension ett år senare, höjer det ditt pensionsbelopp med 4,8 procent.

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänsten alltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 715 vardagar kl. 8−16.30.