Ålderspension

Du kan gå i ålderspension tidigast när du uppnått din lägsta pensionsålder. Varje åldersklass har en egen pensionsålder, som fastställs enligt födelseåret.


Lägsta åldern för ålderspension:

Födelseår                             Pensionsålder

Född 1954 och tidigare        63 år
1955                                     63 år 3 mån.
1956                                     63 år 6 mån.
1957                                     63 år 9 mån.
1958                                     64 år
1959                                     64 år 3 mån.
1960                                     64 år 6 mån.
1961                                     64 år 9 mån.
1962–1964                           65 år

Innehållsbild

Broschyres och blanketter

Innehållsbild

Sköt din försäkring på nätet

I pensionstjänsten kan du bl.a.

 • Se en förhandsberäkning av din pension.
 • Granska ditt pensionsutdrag.
 • Ansöka om ålderspension.
 • Välja den papperslösa tjänsten eller kontrollera ditt dokument i den elektroniska pensionstjänsten.
 • Som pensionstagare skriva ut ett pensionsintyg, anmäla om ändringar som inverkar på pensionsutbetalningen och beställa ett nytt pensionskort.

Ålderspensionen börjar

Din ålderspension kan börja från ingången av den månad som följer efter att du uppnått din lägsta pensionsålder.  Det lönar sig att ansöka om pension cirka två veckor innan pensionen är avsedd att börja.

Ålderspension förutsätter att din anställning upphör. Meddela din arbetsgivare i god tid om att du avser att gå i pension och säg upp din anställning med iakttagande av normal uppsägningstid. Om du går i ålderspension först i din högsta pensionsålder, krävs det inte att anställningen upphör för att du ska få ålderspension.

Företagarverksamhet behöver inte upphöra när ålderspensionen börjar. Företagare kan obegränsat fortsätta sin företagarverksamhet vid sidan av ålderspension utan att ha en FöPL-försäkring och utan att betala FöPL-avgifter. Företagare kan också ta en frivillig FöPL-försäkring vid sidan av pensionen, vilket innebär att företagaren tjänar in ytterligare pension för arbetet. 

Ju längre du arbetar, desto större pension intjänar du. Pension tillväxer ända fram till den högsta pensionsåldern som är:

 • 68 år för dem som är födda 1957 och tidigare
 • 69 år för dem som är födda 1958–1961
 • 70 år för dem som är födda 1962 och senare.

Ålderspension i olika levnadssituationer

Innehållsbild
Ålderspension för arbetslösa

Som arbetslös tryggas din försörjning av arbetslöshetsskyddet.  Om du hör till en arbetslöshetskassa, kan du få inkomstrelaterad dagpenning från kassan. Om du inte hör till en kassa, kan du få grunddagpenning från FPA. Om du inte är berättigad till arbetslöshetsdagpenning, kan du få arbetsmarknadsstöd från FPA. Arbetslöshetsskydd betalas högst upp till 65 års ålder och efter det kan du endast få arbetslöshetsskydd under permittering.

Arbetslöshetsdagpenning betalas för högst 500 dagar. En arbetstagare kan emellertid få arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar, förutsatt att arbetstagaren:

 • har varit i arbete som ger rätt till pension i minst fem år under de senaste 20 åren
 • är född 1955–1956 och fyller 60 år innan arbetslöshetsdagpenning har betalats för maximitiden på 500 dagar eller
 • är född 1957 och senare och fyller 61 år innan arbetslöshetsdagpenning har betalats för maximitiden på 500 dagar.

Du kan granska din rätt till arbetslöshetsdagpenning samt dagpenningens belopp hos din arbetslöshetskassa. Information om arbetslöshetsskyddet fås även från FPA eller Arbetslöshetskassornas samorganisation.

För arbetslöshetsdagpenning intjänas pension fram till den lägsta pensionsåldern.

En arbetslös arbetstagares rätt till ålderspension

Du kan få ålderspension från 62 års ålder, om du då får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar och du är född före 1958. Pensionen börjar tidigast från ingången av den månad som följer efter att maximitiden på 500 dagar uppnås, fastän du skulle fylla 62 år före det. I ålderspension utbetalas den pension som intjänats utan förtidsminskning.

Om du uppnår din lägsta pensionsålder under maximitiden för arbetslöshetsdagpenning, kan du antingen ansöka om ålderspension redan vid din lägsta pensionsålder eller fortsätta att ta ut arbetslöshetsdagpenning ända fram till 65 års ålder och ansöka om ålderspension först då.

Om du inte har rätt till arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar, kan du ansöka om ålderspension i din lägsta pensionsålder.

En arbetslös företagares rätt till ålderspension

En företagare kan gå i ålderspension tidigast efter att ha uppnått sin lägsta pensionsålder. En företagare har inte rätt till arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar och därför är det inte heller möjligt att gå i pension utifrån tilläggsdagarna innan den lägsta pensionsåldern har uppnåtts.

Invalidpensionen ändras till ålderspension

Det behövs ingen särskild ansökan om ålderspension som beviljas efter invalidpension utan pensionen ändras automatiskt till ålderspension. Tidpunkten för när pensionen ändras till ålderspension är beroende av när din invalidpension har beviljats: 

 • i din lägsta pensionsålder, om din arbetsoförmåga har börjat 2017 eller senare
 • vid 63 års ålder om din arbetsoförmåga har börjat 2006–2016
 • vid 65 års ålder om din arbetsoförmåga har börjat redan 2005 eller tidigare.

Om du har arbetat vid sidan av pensionen, ska den pension som intjänats för detta arbete sökas separat. Om ditt arbete har upphört, kan du lämna in en ansökan då invalidpensionen ändras till ålderspension. Om arbetet fortsätter, kan du ansöka om att få pensionen utbetald efter att arbetet har upphört. Det har varit möjligt att tjäna in ytterligare pension för arbete vid sidan av pensionen sedan 2005. Pension tillväxer ända upp till den högsta pensionsåldern.

Ålderspension efter partiell förtida ålderspension
Om du får partiell förtida ålderspension, kan du gå i ålderspension när du uppnår din lägsta ålder för ålderspension. Arbetet ska upphöra, men företagarverksamhet kan däremot fortsätta. FöPL-försäkringsskyldigheten upphör emellertid. Ålderspension kräver en skild ansökan.
Frivillig tilläggspension och ålderspensionering

Det lagstadgade pensionsskyddet kan kompletteras med en frivillig tilläggspensionsförsäkring som du antingen tecknar åt dig själv eller som din arbetsgivare tecknar åt dig.

Tilläggspension som din arbetsgivare tecknat kan innehålla rätt till en lägre pensionsålder, som även ger dig rätt att ta lagstadgad ålderspension i en lägre pensionsålder. I sådana situationer får du en förhandsberäkning av beloppet av din arbetspension från Elos pensionsrådgivning och du kan ansöka om ålderspension med blankett.

Närmare information om frivillig tilläggspension får du från det bolag, i vilket tilläggspension har tecknats eller av din arbetsgivare.

Ålderspension enligt folkpensionslagen och ålderspensionering

Utöver arbetspension kan du i form av ålderspension även få folkpension, om beloppet av din arbetspension beroende på familjeförhållandena inte överstiger 1 157,71 – 1 299,88 euro i månaden. Det bör emellertid observeras, att folkpensionen har en egen åldersgräns för ålderspension.

Ålderspension enligt folkpensionen kan beviljas tidigast vid 65 års ålder. Om du har rätt till folkpension, kan du besluta om du tar ut den i förtid redan innan du fyller 65 år. Åldersgränsen för förtida folkpension är 63 år. Åldersgränsen stiger till 64 år för dem som är födda 1958–1961.

Förtida folkpension gör en bestående minskning i pensionsbeloppet. I pensionen görs en förtidsminskning som är 0,4 procent för varje månad som pensionen tidigareläggs. Om du ansöker om folkpension först vid 65 års ålder, görs det ingen förtidsminskning.

Om du samtidigt ansöker om ålderspension både enligt arbetspension och folkpension, räcker det med en ansökan i Elos pensionstjänst. Närmare information om folkpensionen får du från FPA >

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänsten alltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 715 vardagar kl. 8−16.30.