Information för pensionstagare och mottagare av en rehabiliteringsförmån

Den här sidan innehåller sammanfattat information som det är bra för en pensionstagare eller mottagare av en rehabiliteringsförmån att känna till om utbetalningen av pensionen eller förmånen, eller om t.ex. arbete vid sidan av pensionen.

Innehållsbild

Utbetalningen av pension och förmån

Pension och rehabiliteringspenning utbetalas den 1:a dagen i månaden som bankerna har öppet. Om månadens första dag är en lördag eller en helgdag, görs inbetalningen på ditt konto följande vardag.  

Dagar då Elo betalar ut pension och rehabiliteringspenning 2019

2 januari            2 maj                  2 september
1 februari           3 juni                  1 oktober
1 mars               1 juli                   1 november

1 april                 1 augusti           2 december

Den första pensionen och rehabiliteringspenningen betalas efter beslutet

Din första pension eller förmån betalas inom en vecka från beslutet eller från ingången av den begynnelsemånad som nämns i beslutet. I fortsättningen är betalningsdagen alltid den första bankdagen varje månad. Du kan granska följande betalningsdag i pensionstjänsten.

Du visste väl att du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden enkelt på nätet?

Pensionstjänsten är alltid tillgänglig när det passar dig bäst.

Sköt dina pensions- och förmånsärenden på nätet

I pensionstjänsten kan du bl.a.:

  • Kontrollera följande betalningsdag och skatteprocent.
  • Meddela om en ändring av kontonumret eller adressuppgifterna.
  • Höja din skatteprocent.
  • Skriva ut ett pensionsintyg.
  • Beställa ett nytt pensionskort.
  • Ansöka om reseersättning i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering, pension som intjänats vid sidan av arbete och om fortsatt pension.
  • Välja den papperslösa tjänsten, vilket innebär att du får dokumenten om din pension eller din förmån direkt till webbtjänsten.

Beskattning av pensionen

Arbetspensionen beskattas som pensionsinkomst, vilket avviker från beskattningen av löneinkomst bland annat i fråga om avdragen.

Närmare information om beskattningen av pension

Innehållsbild
Beskattning när pensionen börjar

Be skattemyndigheterna att räkna din förskottsinnehållningsprocent för pensionsinkomst efter att du fått ditt pensionsbeslut. För att skatteprocenten ska kunna räknas behövs förutom pensionsbeslutet även uppgifter om dina övriga inkomster samt om betald förskottsinnehållning på dem. Skattemyndigheterna skickar skattekortet till Elo.

Om dina skatteuppgifter inte finns tillhanda före den första pensionsutbetalningen, innehålls en skatt på 40 procent på din pension. Skatt som innehållits för mycket återbetalas på ditt konto efter att det skattekort som skattemyndigheternas räknat för din pensionsinkomst har anlänt till Elo. Skatt kan emellertid återbetalas endast för pensioner som utbetalats innevarande år.

Anmälan om det pensionsbelopp som betalats under skatteåret
Du behöver inte anmäla utbetalda pensioner till skattemyndigheterna, utan vi gör det för din räkning vid årsskiftet. Vi skickar motsvarande uppgifter till dig i ett årsbrev eller så kan du granska uppgifterna i pensionstjänsten >
Förskottsinnehållningen de följande åren

Efter det första pensionsutbetalningsåret får vi din förskottsinnehållningsprocent direkt från skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna skickar också uppgiften för din kännedom. Du behöver således inte själv skicka skatteuppgifterna till oss.

Granska förskottsinnehållningsprocenten med skattemyndigheterna, om ditt pensionsbelopp eller dina andra inkomster ändras.

Höjning av skatteprocenten för pension
Du kan höja skatteprocenten på din arbetspension, om du vill betala en större skatteinnehållning än den som skattemyndigheten har meddelat. Höj din skatteprocent i pensionstjänsten >

Arbete vid sidan av pensionen

Innehållsbild
Arbete vid sidan av ålderspension

Du kan arbeta obegränsat vid sidan av ålderspensionen. Din anställning ska emellertid först ha upphört för att du ska få pension.

Vid sidan av pensionen kan du börja en ny anställning. Om du fortsätter att arbeta vid sidan av pensionen hos din tidigare arbetsgivare, måste arbetsvillkoren ha ändrat. Du kan t.ex. övergå från heltidsarbete till deltidsarbete.

Företagare kan obegränsat fortsätta sin företagarverksamhet vid sidan av ålderspension och förtida ålderspension utan en FöPL-försäkring och utan att betala FöPL-avgifter. Företagare kan ta en frivillig FöPL-försäkring vid sidan av pensionen, varvid arbetet ger ytterligare pensionstillväxt.

För arbete som utförs vid sidan av pensionen intjänas en pension på 1,5 procent om året. Du kan ansöka om att få denna pensionstillväxt utbetald i din högsta pensionsålder. Enklast ansöker du om att få pensionstillväxten utbetald i webbtjänsten på www.elo.fi/pensionstjansten. Du loggar in i pensionstjänsten med dina nätbankskoder.

Arbete vid sidan av partiell ålderspension

Om du så önskar, kan du arbeta fritt vid sidan av partiell ålderspension, men pensionen förutsätter inte arbete. Om du arbetar vid sidan av partiell ålderspension, ska anställningen försäkras och en företagare ska ha en gällande FöPL-försäkring.

För arbete vid sidan av partiell ålderspension intjänas pension med 1,7 procent om året för personer under 63 år och med 1,5 procent om året för personer över 63 år. Ålderspension som beviljas efter partiell ålderspension ska sökas separat. Det lönar sig att ansöka om ålderspension på nätet på www.elo.fi/pensionstjansten. Du loggar in i pensionstjänsten med dina nätbankskoder.                      

Arbete vid sidan av invalidpension

Du kan deltidsarbeta vid sidan av invalidpension och delinvalidpension. En person som får full invalidpension kan vid sidan av pensionen tjäna 40 procent av inkomstnivån före pensionen. För dem som får delinvalidpension är inkomstgränsen 60 procent. Du kan reda ut din månatliga inkomstgräns hos oss.

Återgången till arbetet för sjukpensionerade har underlättats med en speciallag. Du kan ändå alltid tjäna 784,52 euro i månaden (siffran enligt nivån 2019), även om din personliga inkomstgräns är lägre.

Pensionsutbetalningen kan avbrytas om dina inkomster stiger över inkomstgränsen under flera på varandra följande månader. Pensionen kan avbrytas för minst tre månader och för högst två år. Efter avbrottet får du pension på nytt utan en ny bedömning av arbetsförmågan när ditt arbete har upphört eller dina inkomster har sjunkit under gränsbeloppet. Pension som varit avbruten i över två år dras in. Förutsättningarna för en indragning av pensionen följs upp på månadsnivå.

Om du börjar arbeta och dina inkomster överstiger den anmälda inkomstgränsen, ska du genast meddela oss om det, så att din pension inte senare behöver avbrytas retroaktivt och ogrundat utbetald pension återkrävas. Vi behöver ett meddelande också när ditt arbete upphör.

Ta kontakt

Övervakningen av pensionsgrundande inkomster (vard. 8–16.30)

020 694 706

Företagarverksamhet som bedrivs under tid med invalidpension och delinvalidpension ska försäkras enligt FöPL, om villkoren för försäkringsskyldighet i övrigt uppfylls. Den fastställda arbetsinkomsten får inte överstiga inkomstgränsen.

För arbete som utförs vid sidan av pensionen intjänas ytterligare pension med 1,5 procent om året. Du kan ansöka om att få denna pensionstillväxt utbetald efter att pensionen ändras till ålderspension, förutsatt att arbetet då har upphört. I annat fall läggs andelen till pensionen först när förvärvsarbetet upphört.

Arbete under tid med deltidspension

Totalinkomsterna för den som får deltidspension kan vara minst 35 procent och högst 70 procent av de tidigare stabiliserade inkomsterna för heltidsarbetet. I deltidspensionsbeslutet anges de noggranna intjäningsgränser, inom vilka dina inkomster bör vara under tiden med deltidspension. Inkomstgränserna höjs med ett årligt index.

En ändring av inkomsten för deltidsarbetet kan ändra deltidspensionens belopp. Pensionsbeloppet justeras när inkomsterna ändras med över 15 procent. Inkomsterna ska även efter en ändring utgöra 35–70 procent av de stabiliserade inkomsterna av heltidsarbetet för att pensionsrätten ska kvarstå. En företagare kan inte ändra sin FöPL-arbetsinkomst under deltidspensionen. Deltidspensionen måste dras in om förutsättningarna för att få pensionen inte uppfylls. Pensionen kan också dras in retroaktivt och pensionsposter som betalats för mycket kan återkrävas.

För inkomster under deltidspensionen tillväxer pension med 1,7 procent om året för personer under 63 år och med 1,5 procent för personer över 63 år. Före 2017 tillväxte pensionen för inkomster under deltidspension med 1,9 procent fram till 63 års ålder, varefter intjäningsprocenten steg till 4,5 procent.

Om en deltidspensionstagare blir arbetsoförmögen, kan invalidpension beviljas på ansökan. Även ålderspension ska sökas separat.

Återkrav av pension som betalats utan grund

Om pension har utbetalats utan grund, ska det i huvudsak återkrävas i sin helhet. Innan pensionen återkrävs har pensionstagaren möjlighet att begära att det belopp som ska indrivas jämkas genom att t.ex. påpeka faktorer i anslutning till sin ekonomiska situation.

Om pensionen återkrävs, kan du kontakta oss för att komma överens om betalningsarrangemanget. Den återkrävda summan kan betalas i en eller flera rater eller så kan den kvittas mot löpande pensioner. I sista hand kan den drivas in genom utsökning. Ta omedelbart kontakt också om den avtalade betalningsplanen behöver ändras på grund av att din levnadssituation har förändrats.

Ta kontakt

Övervakningen av pensionsgrundande inkomster (vard. 8–16.30)

020 694 706

Pension till utlandet

Innehållsbild
Pension som betalas utomlands
Arbetspension betalas oberoende av pensionstagarens boningsort och medborgarskap antingen på ett finländskt eller utländskt bankkonto. Pensionen förmedlas utomlands via en finländsk bank i mottagarlandets valuta.
 
På pension som betalas utomlands verkställs förskottsinnehållning. Beloppet av förskottsinnehållningen är beroende av bland annat pensionsmottagarens medborgarskap samt skatteavtalen mellan länderna.
Meddela ditt utländska bankkonto
Om du önskar att din pension betalas på ett bankkonto i utlandet, behöver vi den utländska bankens internationella IBAN-kontonummer och BIC-kod för att kunna betala ut din pension.
 
Betalningsförbindelseuppgifterna ska alltid anmälas skriftligen (PDF) och pensionstagaren ska själv underteckna och posta anmälan eller skicka blanketten i pensionstjänsten.
Flyttning utomlands eller återflyttning till Finland

Meddela alltid om ändringar i dina kontaktuppgifter till oss så att utbetalningen av din pension kan fortsätta oavbruten. Flyttning mellan olika länder kan också inverka på din beskattning.


Flyttning utomlands

Arbetspension som intjänats i Finland kan utbetalas till alla länder oberoende av pensionstagarens nationalitet. Detta gäller både din arbetspension och familjepension.

Från pensionen innehålls skatt i enlighet med skatteavtalen.


Meddela din utländska adress och din betalningsförbindelse

Om du flyttar utomlands, ska du meddela oss din utländska adress och en eventuell ändring i betalningsförbindelsen som gäller pensionen. Om du har lämnat en anmälan till de finländska myndigheterna om att du flyttar utomlands permanent, ska du också meddela oss datumet för flyttningen till utlandet, eftersom den kan inverka på hur din pension beskattas.

Pensionen förmedlas utomlands via en finländsk bank. För utbetalning av pensionen behöver vi det internationella IBAN-kontonumret och bankens BIC-kod från banken i ditt bosättningsland. Pension förmedlas utomlands i första hand i det mottagande landets valuta eller om så önskas i euro.

Meddela oss förutom om flyttningen till utlandet även om eventuella adressändringar utomlands. Det är viktigt att vi får kontakt med dig per brev, så att utbetalningen av din pension kan fortsätta oavbruten.

Du kan lämna ett meddelande om en adressändring i den elektroniska pensionstjänsten. Du loggar in i tjänsten med dina nätbanskoder på www.elo.fi/pensionstjansten. 


Flyttning under utlandsvistelsen

Om du flyttar medan du bor utomlands, ska du lämna en anmälan om adressändring till oss. Det är viktigt att vi får kontakt med dig per brev, så att utbetalningen av din pension kan fortsätta oavbruten. Flyttning till ett annat land kan därtill inverka på hur din pension beskattas.


Återflyttning från utlandet till Finland

Om du flyttar tillbaka till Finland permanent, ska du meddela oss din nya adress. Återflyttning från utlandet till Finland kan därtill inverka på hur din pension beskattas.

Den som återflyttar till Finland ska själv skaffa ett skattekort för pension. Om du flyttar tillbaka till Finland, ska du så snabbt som möjligt efter flyttningen skaffa ett skattekort för pension från skattemyndigheterna. För att kunna utfärda skattekortet behöver skattemyndigheterna en redogörelse för alla dina inkomster innevarade år. Du får ett intyg över det pensionsbelopp som betalats innevarande år i pensionstjänsten >

Meddela dina adressuppgifter en gång per år

Om du bor utomlands permanent, ska du en gång om året meddela dina adressuppgifter till oss. Vi skickar en anmälan om bosättning till alla pensionstagare som bor utomlands i december–januari varje år. Lämna in en undertecknad anmälan om bosättning till oss även fastän adressen inte har ändrats under året.

Enklast skickar du anmälan om bosättning som bilaga i pensionstjänsten.

Om vi inte får din anmälan inom den angivna tiden, avbryts utbetalningen av pensionen fram till att vi fått din anmälan.

Beskattningen av en pensionstagare som bor utomlands

Beskattningen av arbetspensionen är bl.a. beroende av om du flyttar permanent eller tillfälligt. På beskattningen inverkar dessutom medborgarskap samt de eventuella skatteavtal som Finland ingått med landet i fråga.

Då en finsk medborgare flyttar utomlands kan pensionen beskattas med förskottsskatt under flyttningsåret och de tre följande åren. Under denna tid beskattas du på samma sätt som om du skulle bo i Finland. Efter det betraktas du beskattningsmässigt som en person som bor utomland, dvs. som en begränsat skattskyldig person. I sådana fall ber Elo om ett skattekort för pension för en begränsat skattskyldig från skattemyndigheterna i Finland.
 
Elo ansöker om förskottsinnehållningsuppgiften för pension i en utomlands boende pensionstagares ställe när pensionen börjar.

De lönar sig att be skattemyndigheterna om närmare information om beskattningen av pension utomlands, tfn 020 697 024 eller skattemyndigheternas webbssidor.

Enligt Finlands lagstiftning beskattas finländska pensioner i Finland, även om mottagaren skulle bo utomlands.  Pensionen för en person som bor utomlands beskattas på samma sätt som pensionen för en person som bor i Finland. Skatteprocenten fastställs utifrån inkomsternas storlek.  Finland har skatteavtal med över 60 stater. I allmänhet innehåller skatteavtalen en bestämmelse om att pension som utbetalas från Finland också beskattas i Finland.

Beskattningen av en förmån

Då du fått ett rehabiliteringsbeslut, ska du be skattemyndigheterna att räkna ut din förskottsinnehållningsprocent för den rehabiliteringsförmån som utbetalas till dig. Rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd beskattas som en förmån, rehabiliteringstillägget som pensionsinkomst. För uträkning av skatteprocenten behövs utöver ett beslut även uppgifter om dina övriga inkomster och den förskottsinnehållning som verkställts på dem. Beställ ett skattekort från skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna skickar skattekortet direkt till Elo.

Om din skatteprocent inte finns tillhanda före den första utbetalningen uppbärs 40 procent i skatt på din förmån. Skatt som uppburits för mycket återbetalas/betalas på ditt konto (inom en vecka) från det att skattemyndigheternas skattekort har anlänt till Elo. Vi kan emellertid endast återbetala skatt för förmåner som betalats innevarande år.

Kostnadsersättningar, t.ex. ersättningar för rese- och boendekostnader är skattefria och de beaktas inte i beskattningen.

Anvisningar vid studier i form av yrkesinriktad rehabilitering

Innehållsbild
I början av studierna

Lämna in ett studieintyg  

Lämna in ett studieintyg till Elo när studierna börjar. Rehabiliteringsförmån kan utbetalas först efter att bolaget fått intyget. Enklast lämnar du in intyget som en bilaga i pensionstjänsten på adressen www.elo.fi/pensionstjansten. 


Reseersättningar

Du kan få ersättning för resekostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering. Läs mera om resekostnader och ersättningen av dem i Arbetspensionsförsäkrarna Telas rekommendationer >

 

Du kan ansöka om reseersättningar på nätet på adressen www.elo.fi/pensionstjansten. Du loggar in i pensionstjänsten med dina egna nätbankskoder.


Ersättningar för boende på främmande ort

Till rehabiliteringsklienter som har boendekostnader både på hemorten och på rehabiliteringsorten betalas en ersättning för tilläggskostnaderna under rehabiliteringsmånaderna. Ersättningen betalas i form av partiell dagpenning i enlighet med Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar. Ersättning kan sökas via pensionstjänsten på www.elo.fi/pensionstjansten. Du loggar in i tjänsten med dina nätbankskoder. Till ansökan ska bifogas en utredning över tilläggskostnaderna samt en kopia av hyresavtalet.

 

Normersättning

Elo ersätter kostnaderna för studier som leder till examen i enlighet med Arbetspensionsförsäkrarna Telas rekomendationer >. För att kunna betala ersättning behöver vi ett studieintyg, som du kan skicka som en bilaga via pensionstjänsten. Du loggar in i tjänsten med dina egna nätbanskoder på www.elo.fi/pensionstjansten. Ersättning betalas skilt för höst- och vårterminen.

 

Studierna avbryts eller fördröjs

Kontakta Elos rehabiliteringsexpert, om dina studier avbryts eller fördröjs. Förmåner som betalats utan grund kan återkrävas.

 

Läroavtal

Ett läroavtal ingås alltid med den lokala läroavtalsbyrån. Lämna in en kopia på ditt arbetsavtal, läroavtalet samt läroinrättningens studieintyg till Elo när läroavtalet börjar. På läroavtalsutbildning tillämpas i regel de anvisningar som gäller för studerande.

 

Arbete vid sidan av studierna

Du kan arbeta vid sidan av dina studier med beaktande av inkomstgränsen. Din personliga inkomstgräns anges i beslutet om rehabiliteringsförmånen.
Åtgärder som den studerande ska vidta i januari

Kom ihåg att lämna in:

  • ett studieintyg
  • ett nytt skattekort till Elo.
Försörjning under sommaren

Elo betalar rehabiliteringsförmån även för feriemånaderna. Det rekommenderas att ferietiden används för studier eller arbetspraktik.

Lämna in ett studieintyg till Elo för utbetalning av förmån och kostnadsersättning. Du kan lämna in ett studieintyg som en bilaga via pensionstjänsten. Du loggar in i tjänsten med dina nätbankskoder på www.elo.fi/pensionstjansten.


Förmån för höstterminen betalas då vi fått ett nytt studieintyg. Kostnadsersättning för rehabilitering betalas med stöd av samma intyg.

Examen

Gratulationer till din examen! Nu är det dags att övergå till arbetslivet.

Kom ännu ihåg att lämna in ditt examensbetyg till Elo, som du kan skicka som en bilaga via pensionstjänsten på www.elo.fi/pensionstjansten. Du loggar in i tjänsten med dina nätbankskoder.

Sköt dina pensions- och förmånsärenden och håll dina uppgifter uppdaterade

Innehållsbild
Ändring av bankkonto
Din pension eller förmån betalas på det konto som du har uppgett i din ansökan. På grund av datasekretessen kan vi inte ta emot kontonummerändringar per telefon eller e-post. Om du vill ändra det konto på vilket din pension eller förmån betalas, gör du det enklast i pensionstjänsten.
Pensionsintyg
Du kan behöva ett intyg över pensionsbeloppet och utbetalda pensioner t.ex. när du sköter ärenden på skattebyrån. Du kan skriva ut ett intyg över ditt pensionsbelopp i pensionstjänsten >
Kontrollera kontaktuppgifterna

Om din adress, e-postadress eller ditt telefonnummer ändras, kan du göra en ändringsanmälan i pensionstjänsten på mellanbladet Mina uppgifter. Välj samtidigt den papperslösa tjänsten så får du dina pensionshandlingar direkt till pensionstjänsten i fortsättningen.

Arbetspensionskort

För ålderspensions- och invalidpensionstagare kommer arbetspensionskortet hem per post senast inom ett par veckor efter pensionsbeslutet. Arbetspensionskort beviljas inte till dem som får rehabiliteringsstöd, delinvalidpension, deltidspension, partiell förtida ålderspension eller familjepension.

Med arbetspensionskortet får du pensionsrabatter som det lönar sig att fråga efter direkt på de ställen där du gör inköp. Arbetspensionskortet fungerar som ett intyg över att du är pensionerad även utomlands.

Om ditt kort förkommer, kan du beställa ett nytt i pensionstjänsten.

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänstenalltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 715 vardagar kl. 8−16.30.