Yrkesinriktad rehabilitering

Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att stöda dig att orka i arbetet. Elos yrkesinriktade rehabilitering kan vara ett alternativ för dig som inte längre klarar av dina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller skada och det finns en risk för arbetsoförmåga. Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan du också återvända till arbetslivet från en tidsbestämd invalidpension, dvs. från tid med rehabiliteringsstöd.

Diskutera yrkesinriktad rehabilitering alltid först med din företagshälsovård eller annan yrkesutbildad hälsovårdspersonal och be om ett B-läkarutlåtande att foga till ansökan. Logga in i den elektroniska pensionstjänsten och ansök om yrkesinriktad rehabilitering.

Rätt till yrkesinriktad rehabilitering

Elo kan stöda yrkesinriktad rehabilitering, om: 
 • du ännu inte har uppnått din lägsta pensionsålder
 • det finns risk för att du blir invalidpensionerad inom de närmaste åren
 • du har yrkes- och arbetserfarenhet från flera år tillbaka
 • du under de fem föregående åren haft arbetsinkomster för minst 35 614,03 euro
 • du inte är berättigad till yrkesinriktad rehabilitering som beviljas för ett olycksfall eller en trafikskada och
 • du arbetar eller det har gått en relativt kort tid sedan arbetet upphörde.

Sköt ditt pensions- och rehabiliteringsärende på nätet

I Pensionstjänsten kan du bl.a.

 • Se en förhandsberäkning av rehabiliteringspenningen.
 • Ansöka om rehabilitering.
 • Lämna in en rehabiliteringsplan.
 • Ansöka om kostnadsersättning för rehabilitering.

Rehabiliteringsplan

En välgjord rehabiliteringsplan är viktig för att rehabiliteringen ska lyckas. Det lönar sig således att upprätta en rehabiliteringsplan så fort som möjligt efter att förhandsbeslutet kommit. Planen kräver egen aktivitet samt samarbete med företagshälsovården och personaladministrationen på den egna arbetsplatsen.

Om det känns svårt eller till och med omöjligt att ensam göra upp en plan, kan du kontakta våra rehabiliteringsexperter. Vid behov kan vi erbjuda dig en tjänsteproducent som hjälper dig att planera din rehabilitering.

Då planen uppgörs lönar det sig att begrunda:

- Huruvida din tidigare arbetserfarenhet och utbildning kan utnyttjas?
- Ditt hälsotillstånd; vilka är dina eventuella begränsningar och hur kan planen stöda dig i framtiden?
- Din försörjning under och efter rehabiliteringen

Rehabiliteringsplanen ska inlämnas till Elo tillsammans med förhandsansökan eller på en särskild blankett. Planens ändamålsenlighet bedöms alltid individuellt. Inom den yrkesinriktade rehabiliteringen strävar man alltid efter att utnyttja din tidigare utbildning och yrkesbana.

Du kan lämna in den färdiga planen till oss på en särskild blankett i den elektroniska pensionstjänsten.

Yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder

Yrkesinriktad rehabilitering kan vara:

Arbetsprövning eller arbetsträning

 • Till det egna eller ett nytt arbete.
 • Räcker vanligen 3–6 månader.

Läroavtal

 • Inlärning i ett nytt yrke på en arbetsplats, arbetsgivaren betalar lön.
 • Innehåller ofta teoriutbildning vid en läroanstalt inom branschen.
 • Avtal ingås med den lokala läroavtalsbyrån.

Yrkesinriktad omskolning

 • Exempelvis en kort uppdateringsutbildning eller en längre yrkesutbildning.
 • Räcker högst 4,5 år.

Stöd för inledande av eller fortsatt företagsverksamhet

 • Hjälpmedel
 • Arbetsprövning

Broschyrer och blanketter

Förhandsbeslut om rätten till rehabilitering

Efter att du ansökt om yrkesinriktad rehabilitering, får du ett beslut om din rätt till rehabilitering från Elo. Om beslutet är positivt, får du ett förhandsbeslut som är i kraft nio månader. Den här tiden är reserverad för upprättande av en rehabiliteringsplan och för inledande av rehabiliteringen.

Förhandsbeslutet innehåller en uppskattning av rehabiliteringspenningen som betalas under tid med aktiva rehabiliteringsåtgärder. Du kan ansöka om ett förhandsbeslut fastän du ännu inte skulle ha en färdig rehabiliteringsplan.

Utkomst under rehabiliteringen

Under aktiva rehabiliteringsåtgärder betalas rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg samt ersätts behövliga och nödvändiga rehabiliteringskostnader. Du har även möjlighet att få näringsstöd för företagsverksamhet.

Läs mer om rehabiliteringsåtgärderna

Innehållsbild
Arbetsprövning
Arbetsprövning gör det möjligt att återgå till arbetslivet med ett lättare arbetsarrangemang t.ex. efter en lång sjukledighet. Med hjälp av den kan du återgå till arbetslivet med kortare arbetstider och/eller lättare arbetsuppgifter antingen till tidigare uppgifter eller nya omarbetade uppgifter hos din tidigare eller en ny arbetsgivare.

Arbetsprövning förutsätter även ett positivt förhandsbeslut om arbetspensionsrehabilitering samt ett gemensamt avtal som undertecknats av arbetsgivaren, rehabiliteringsklienten och arbetspensionsbolaget Elo.

Arbetsprövningen kan vara oavlönad eller avlönad. Arbetsprövningen räcker i allmänhet 2–3 månader, men av motiverad orsak kan den förlängas upp till högst 6 månader.

Under arbetsprövningen kan din arbetstid variera från fyra till åtta timmar om dagen. Målet är att förlänga arbetsdagen till åtta timmar om dagen så småningom vartefter att arbetsprövningen framskrider. Om det under arbetsprövningen visar sig att uppgifterna inte lämpar sig för ditt hälsotillstånd, kan arbetsprövningen avbrytas.

Om du inte längre har en gällande anställning eller din arbetsgivare inte har möjlighet att erbjuda dig uppgifter som är lämpliga med tanke på ditt hälsotillstånd, kan det bli aktuellt att genomföra arbetsprövning på en ny arbetsplats. För att arbetsprövningen ska lyckas är det viktigt att företagshälsovården följer upp hur du klarar dig i arbetet.
Arbetsträning
Arbetsträning används i allmänhet i situationer, där återgången till arbetet kräver en längre introduktion och inlärning i nya uppgifter än vad som kan genomföras med arbetsprövning. Arbetsträningen är längre än arbetsprövningen och kan vid behov även innehålla utbildning eller kurser som genomförs externt.

Stödjande av studier
Om rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen inte leder till att du kan fortsätta i ett arbete som är lämpligt med tanke på ditt hälsotillstånd, kan stödjandet av yrkesutbildning komma i fråga för din del. Elo kan stöda utbildning som leder till ett yrke i form av läroavtalsutbildning, yrkesinriktad grundexamen eller yrkeshögskoleutbildning. Utbildningen kan också utgöras av kurser eller fortbildning. Utbildningsplanens ändamålsenlighet vad gäller ditt hälsotillstånd bedöms alltid individuellt.
Stödjande av företagarverksamhet (näringsstöd)
Genom att bevilja näringsstöd kan Elo stöda grundandet av ett företag eller en ändring av tidigare företagsverksamhet att bättra lämpa sig för företagarens hälsotillstånd samt yrkesutövande. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att den sökande kan få sin utkomst från företaget eller yrkesutövandet.

Näringsstöd kan beviljas som understöd för anskaffningen av arbetsredskap och -maskiner i anslutning till yrkesutövandet enligt ett individuellt beslut som grundar sig på inköpsverifikaten.

Läs mer om de förmåner som du kan få under rehabilitering

euro
Rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenningen grundar sig på den invalidpension som du skulle få om du hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för rehabiliteringsfallet. Pensionsbeloppet höjs med 33 procent.

Förmånen utbetalas endast under aktiva rehabiliteringsperioder.

Om du arbetar, betalas rehabiliteringspenningen i form av partiell rehabiliteringspenning.

Rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg
Rehabiliteringspenningen är en tidsbunden invalidpension som förutsätter att du är allmänt oförmögen att arbeta, men att din arbetsförmåga kan återställas med vård eller rehabilitering.

Rehabiliteringstillägg betalas till rehabiliteringsstödet, om Elo har beslutat stöda din aktiva rehabilitering. Tillägget är 33 procent av rehabiliteringsstödet för fulla rehabiliteringsmånader.
Rehabiliteringskostnader
 • Kostnader som orsakas av rehabiliteringen, t.ex. resekostnader och studiekostnader ersätts enligt Arbetspensionsförsäkrarna Telas rekommendationer >
 • Betalas i allmänhet till ett jämnt eurobelopp som fastställs varje år per termin. 
 • Kan också betalas till den som har boendekostnader på två orter på grund av studierna. 
 • Elo försäkrar rehabiliteringsklienten i händelse av arbetsolycksfall under oavlönad arbetsprövning eller arbetsträning.
Rehabiliteringsunderstöd
 • om du inte har rätt till annan utkomst 
 • motsvarar beloppet av invalidpension 
 • kan utbetalas för väntetider och tider mellan aktiva rehabiliteringsperioder samt under den tid rehabiliteringsplanen görs upp för högst tre månader.
Stödjande av företagsamhet, dvs. näringsstöd
Näringsstöd kan beviljas för inledande av företagsverksamhet eller för att ändra eller fortsätta yrkesutövandet.

Är du redan studerande?

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänsten alltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 715 vardagar kl. 8−16.30.