Ansökan om arbetspensionsrehabilitering

Ansök om rehabilitering i Elos pensionstjänst. Du loggar in i webbtjänsten med dina egna bankkoder.

Rätt till arbetspensionsrehabilitering

 Om en sjukdom medför risk för arbetsoförmåga under de närmaste åren eller väsentligt försvagar arbets- och förvärvsförmågan, har den insjuknade rätt att få ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering för att hindra arbetsoförmåga eller för att förbättra arbets- och förvärvsförmågan.

Arbetspensionsbolaget Elo kan stöda yrkesinriktad rehabilitering om nedanstående villkor uppfylls:

  • du är under 63 år,
  • risk för att bli invalidpensionerad under de närmaste åren,
  • yrkes- och arbetserfarenhet från flera år,
  • arbetsinskomster för 35 614,03 euro under de fem föregående kalenderåren,
  • du är inte berättigad till yrkesinriktad rehabilitering som beviljas på basis av ett olycksfall eller en trafikskada och
  • du arbetar eller det har gått endast en kort tid sedan arbetet upphörde.

Även andra instanser än arbetspensionsbolagen stöder yrkesinriktad rehabilitering. Om de ovanstående villkoren inte uppfylls i ditt fall, kan eventuellt FPA eller ditt trafik- eller olycksfallsförsäkringsbolag stöda din yrkesinriktade rehabilitering.

Ansökan om arbetspensionsrehabilitering

Du ansöker om arbetspensionsrehabilitering med en blankett som är avsedd för detta ändamål och till vilken du ska foga ett aktuellt läkarutlåtande B. Det lönar sig att kontakta företagshälsovården i god tid, eller om företaget inte har någon företagshälsovård, någon annan tillhandahållare av vårdtjänster. Den vårdande läkaren kan bedöma din arbetsförmåga, hur aktuellt det är med arbetspensionsrehabilitering och ta ställning till risken för arbetsoförmåga samt upprätta ett läkarutlåtande B för ansökan om yrkesinriktad rehabilitering.

Du behöver inte ha en färdig plan när du ansöker om arbetspensionsrehabilitering. Du kan ansöka om ett förhandsbeslut som är i kraft i nio månader för uppgörandet av en rehabiliteringsplan. Du kan kontakta våra rehabiliteringsexperter, som hjälper dig att göra upp en rehabiliteringsplan. Om du redan har en färdig plan, kan du anteckna den i din ansökan om arbetspensionsrehabilitering.

Inlämnande av blanketterna

Tryggast skickar du oss anmälan via tjänsten för skyddad e-post. 

Skicka skyddad e-post >

Anteckna kuntoutus(at)elo.fi som mottagarens e-postadress.
Då det gäller ansökan om ersättning för rese- och inkvarteringskostnader är mottagarens e-postadress maksanta(at)elo.fi

Du kan även skicka blanketter och ansökningar per post. Elo betalar postavgiften. Anteckna som adress på kuvertet:
Arbetspensionsbolaget Elo
Kod 5010419
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

 

Hur avgörs din ansökan?

 

Då ansökan med bilagor har anlänt till Elo, bedömer Elos rehabiliteringsexperter och försäkringsläkare om förutsättningarna för beviljande av arbetspensionsrehabilitering uppfylls för din del. Bedömningen är tudelad. Först bedöms huruvida du har rätt till arbetspensions-rehabilitering, dvs. huruvida sjukdom, lyte eller skada orsakar risk för att du ska bli invalidpensionerad inom de närmaste åren och huruvida arbetspensionsrehabilitering är ändamålsenlig i ditt fall.

Då man bedömer ändamålsenligheten beaktas din ålder, yrke, tidigare verksamhet, utbildning, inkomsterna under de senaste åren samt huruvida den sökta arbetspensionsrehabiliteringen sannolikt leder till att du kan fortsätta eller återgå till ett arbete som är lämpligt med tanke på ditt hälso¬tillstånd och huruvida arbetspensionsrehabiliteringen skjuter upp invalidpensionen.

Om det finns en färdig individuell plan i din ansökan, tas i beslutet även ställning till huruvida planen är ändamålsenlig. Då man bedömer planens ändamålsenlighet beaktas om planen är lämplig med tanke på ditt hälsotillstånd, din ålder, yrke och tidigare
verksamhet.

Efter att arbetspensionsbolaget Elo har behandlat ansökan, ger bolaget ett överklagbart beslut om din ansökan. Rätten att överklaga gäller både planen och besluten om rätten till rehabilitering. Om du anses ha rätt till arbetspensionsrehabilitering, får du ett positivt förhandsbeslut om din rätt till arbetspensionsrehabilitering.

 


Ta kontakt

Arbetspensionsrehabilitering (vard. klo 8–16.30)

020 694 715


Brochyrer och blanketter

Arbetspensionsrehabilitering (0,20 MB)
Läroavtalsutbildning (0,04 MB)
Arbetsrövning och arbetsträning (0,04 MB)

Vad menas med förhandsbeslut om rehabilitering?

Efter att rehabiliteringsansökan har inlämnats fattar vi ett överklagbart beslut om rätten till rehabilitering. Med beslutet följer en beräkning av rehabiliteringspenningen.

Om det finns en färdig rehabiliteringsplan, kan du få ett förhandsbeslut om din rätt till rehabilitering. Beslutet är i kraft nio månader, under vilka du kan utarbeta en rehabiliteringsplan och begrunda dina alternativ att återgå till arbetet. Du behöver således inte ha en färdig plan för återgången till arbete när du lämnar in din ansökan om rehabilitering. Med förhandsbeslutet följer en uppskattning av rehabiliteringspenningen.

Ansökan om arbetspensionsrehabilitering

Ansökan om arbetspensionsrehabilitering