Stödjande av studier som arbetspensionsrehabilitering

Om rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen inte leder till att du kan fortsätta i ett arbete som är lämpligt med tanke på ditt hälsotillstånd, kan stödjandet av yrkesinriktad rehabilitering komma i fråga för din del. Elo kan stöda utbildning som leder till ett yrke i form av läroavtalsutbildning, grundläggande yrkesexamen eller högskoleutbildning. Utbildningen kan också utgöras av kurser eller fortbildning. Utbildningsplanens ändamålsenlighet i förhållande till ditt hälsotillstånd bedöms alltid individuellt.

Anvisningar för studerande

Om du har fått ett positivt beslut från arbetspensionsbolaget om att dina studier stöds som yrkesinriktad rehabilitering, består din utkomst under studietiden av rehabiliteringspenning eller av rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg. Resekostnader och kostnader för studiematerial som orsakas av studierna ersätts i enlighet med Arbetspensionsförsäkrarna Telas rekommendation.

Arbetspensionsförsäkrarna Telas rekommendationer >

Ansökan om rese- och inkvarteringsersättning (word) > 

Minneslista för studerande

Skicka följande dokument till Elo, så att vi kan betala ut rehabiliteringsersättningar.

Varje höst- och vårtermin (i augusti och januari):

  • Arbetspensionsbolaget Elos studieintyg eller läroanstaltens närvarointyg
  • Studieprestationsutdrag/intyg över avlagda studier i läroinrättningen. Om studierna pågår oavbrutet, skicka ett studieprestationsutdrag med ca 6 månaders intervall.

Efter att vi fått och behandlat de aktuella intygen inleder vi utbetalningen av rehabiliteringsersättningarna för terminen i fråga.

Varje år:

  • Skattekort (rehabiliteringspenningen och -tillägget är inkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas).

Efter att studierna avslutats:

  • Kopia av avgångsbetyget när studierna är klara.

Annat att beakta 

  • Rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg utbetalas den första bankdagen varje månad.
  • Meddela din rehabiliteringsplanerare omedelbart om du avbryter dina studier eller om du är förhindrad att studera under en längre tid än två veckor. Förmåner som betalats utan grund eller felaktigt kan återkrävas.
  • Studieintyg, reseersättningsblanketter och andra blanketter kan skrivas ut på vår webbplats under Ansökan och blanketter. Du kan ansöka om reseersättningar på förhand för en termin eller arbetsprövning. Vi skickar dig ett meddelande om ersättningen av resekostnader och kostnader för studiematerial efter att ärendet har behandlats.
  • Efter att du fått ett beslut om utbetalning kan du i frågor som gäller utbetalning av rehabiliteringspenning, ändring av kontonumret och beskattning kontakta Arbetspensionsbolaget Elos utbetalningsavdelning, tfn 020 694 724. Du kan även meddela om kontonummerändringar, en höjning av skatteprocenten och adressändringar i den elektroniska pensionstjänsten (på finska).

Blanketter
Rehabiliteringsplan (pdf) > (på finska)
Studieintyg (pdf) > (på finska)
Ansökan om rese- och inkvarteringsersättning (word) >

Anvisningar
Anvisningar för studerande (pdf) >
Rekommendationer till ersättningen av rehabiliteringskostnader (Arbetspensionsförsäkrarna Telas anvisningar) >
Broschyren Läroavtalsutbildning (pdf) >

Fakturor i anslutning till arbetspensionsrehabilitering

Ansökan om ersättning för rese- och inkvarteringskostnader (word) >

Inlämnande av blanketterna

Tryggast skickar du oss anmälan via tjänsten för skyddad e-post.

Skicka skyddad e-post >

Anteckna kuntoutus(at)elo.fi som mottagarens e-postadress.

Då ärendet gäller ansökan om rese- och inkvarteringsersättningar är mottagaren av e-posten maksanta(at)elo.fi

Du kan även skicka blanketter och ansökningar per post. Elo betalar postavgiften. Anteckna som adress på kuvertet:
Arbetspensionsbolaget Elo
Kod 5010419
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE