Arbetsprövning och arbetsträning

Arbetsprövning

Arbetsprövning gör det möjligt att återgå till arbetslivet med ett lättare arbetsarrangemang t.ex. efter en lång sjukledighet. Med hjälp av arbetsprövning kan du återgå till arbetslivet smidigt och tryggt med kortare arbetstider och/eller med lättare arbetsuppgifter antingen till tidigare uppgifter eller till nya omarbetade uppgifter antingen hos din tidigare eller en nya arbetsgivare.

Ta först kontakt med företagshälsovården eller med annan vårdinstans, om företaget inte har företagshälsovård. Företagshälsovården kan även kalla samman arbetsgivaren, företagshälsovården och arbetstagaren till ett gemensamt möte för att planera arbetsprövningen. På mötet avtalar man om hur längre arbetsprövningen ska pågå, när den börjar och slutar, arbetsuppgifterna, uppföljningen av arbetsprövningen inom företagshälsovården samt huruvida arbetsgivaren betalar lön under arbetsprövningen. Det lönar sig att göra upp ett protokoll över mötet och att skicka det till Elo.

Om det är svårt att hitta en arbetsplats för arbetsprövningen, lönar det sig att kontakta Elos rehabiliteringsexperter. Innan arbetsprövningen inleds ska arbetstagaren ha fått ett positivt beslut om sin rätt till yrkesinriktad rehabilitering från Elo.

 • Arbetsprövning är den vanligaste formen av arbetspensionsrehabilitering.
 • Förutsätter ett positivt förhandsbeslut om arbetspensionsrehabilitering.
 • Förutsätter ett avtal som undertecknats av arbetsgivaren, rehabiliteringsklienten och arbetspensionsbolaget Elo.
 • Kan vara oavlönad eller avlönad.
 • Arbetsprövningen räcker i allmänhet 2–3 månader, men av motiverad orsak kan den förlängas upp till 6 månader.
 • Under arbetsprövningen kan din arbetstid variera från fyra till åtta timmar om dagen.
 • Målet är att förlänga arbetsdagen till åtta timmar om dagen så småningom vartefter arbetsprövningen framskrider. Om det under arbetsprövningen visar sig att uppgifterna inte lämpar sig för ditt hälsotillstånd, kan arbetsprövningen avbrytas.
 • För att arbetsprövningen ska lyckas är det viktigt att företagshälsovården följer upp hur du klarar dig i arbetet.
 • Om du inte längre har en gällande anställning eller din arbetsgivare inte har möjlighet att erbjuda dig uppgifter som är lämpliga med tanke på ditt hälsotillstånd, kan det bli aktuellt att genomföra arbetsprövning på en ny arbetsplats.

Arbetsträning

Arbetsträning används i allmänhet i situationer, där återgången till arbetet kräver en längre introduktion och inlärning i nya uppgifter än vad som kan genomföras med arbetsprövning. Arbetsträningen är längre än arbetsprövningen och kan vid behov även innehålla utomstående utbildning eller kurser.

Ansökan om arbetsprövning och -träning:

Du har fått ett beslut om arbetspensionsrehabilitering:

 • Kontakta din företagshälsovård och din arbetsgivare och avtala om arbetsprövningens längd och uppföljning.
 • Kontakta Elos rehabiliteringsexperter och berätta om din arbetsprövningsplan eller fyll i en blankett om arbetsprövning på vår webbplats.
 • Om du redan har en godkänd plan om arbetsprövning, kan du fylla i och underteckna ett avtal om antingen oavlönad eller avlönad arbetsprövning med din arbetsgivare och skicka avtalet till Elo.

Du har inte fått ett förhandsbeslut om arbetspensionsrehabilitering:

 • kontakta din företagshälsovård och din arbetsgivare
 • fyll i en ansökan om yrkesinriktad rehabilitering, av vilken arbetsprövningsplanen framgår
 • bifoga ett läkarutlåtande B samt
 • arbetsgivarens beskrivning av ditt arbete, dina arbetsförhållanden och hur du klarar dig i arbetet
 • skicka den undertecknade ansökan tillsammans med B-läkarutlåtandet till Elo.

Inledande av arbetsprövning/träning

Då du har fått ett positivt beslut om din rätt till yrkesinriktad rehabilitering och din arbetsprövnings-/arbetsträningsplan har godkänts, kan du ingå ett avtal om arbetsprövning eller arbetsträning med din arbetsgivare.

Avtalet ingås mellan Elo, arbetsgivaren och rehabiliteringsklienten och i det fastställs arbetsprövningens längd samt arbetsgivarens, arbetstagarens och Elos ansvar och skyldigheter.

Då det undertecknade avtalet har anlänt till Elo, börjar Elo betala ut rehabiliteringspenning från och med den dag arbetsprövningen eller arbetsträningen inleds. Om förhållandena ändras under arbetsplatsrehabiliteringen eller du måste vara borta från arbetet över en vecka t.ex. på grund av sjukdom, kontakta Elo.

Ekonomiskt stöd under arbetsplatsrehabilitering

Under arbetsplatsrehabilitering betalar Elo rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg enligt arbetspensionslagarna antingen till arbetstagaren eller arbetsgivaren.

Då arbetsprövningen/-träningen är oavlönad betalas rehabiliteringspenningen till arbetstagaren. I sådana fall försäkrar Elo arbetstagaren i händelse av arbetsolycksfall och det uppstår inga kostnader för arbetsgivaren på grund av arbetsprövningen.

Då arbetsprövningen/-träningen är avlönad, betalar arbetsgivaren lön enligt avtalet till arbetstagaren under hela arbetsplatsrehabiliteringen och Elo betalar arbetsgivaren rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna. I sådana fall omfattas arbetsgivaren och rehabiliteringsklienten av de skyldigheter och -rättigheter som ett arbetsavtal medför. Arbetstagaren intjänar semester och arbetsgivaren ansvarar för lagstadgade avgifter och försäkringar.

Om rehabiliteringsförmånen är större än den penninglön som arbetsgivaren betalar, betalas skillnaden mellan penninglönen och rehabiliteringsförmånen till rehabiliteringsklienten. Om den penninglön som arbetsgivaren betalar avvikande från avtalet om arbetsprövning eller arbetsträning är mindre än avtalat under någon kalendermånad, ansvarar arbetsgivaren för att betala skillnaden mellan lönen och rehabiliteringsförmånen till rehabiliteringsklienten.

Rehabiliteringskostnader såsom resekostnader eller inkvarteringskostnader för genomförande av arbetsprövning på främmande ort ersätts enligt Arbetspensionsförsäkrarna Telas anvisningar.

Annat att beakta

 • Rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg utbetalas den första bankdagen varje månad.
 • Meddela rehabiliteringsplaneraren om arbetsprövningen/träningen avbryts, inledandet dröjer eller du är förhindrad att delta i arbetsprövningen/arbetsträningen i över två veckors tid. Förmåner som betalats utan grund eller felaktigt kan återkrävas (ArPL 34 § och 126 §).
 • Du kan ansöka om reseersättningar för arbetsprövningstiden på förhand. Vi skickar dig ett meddelande om utbetalningen av ersättning för resekostnader efter att ärendet har behandlats.
 • Efter att du fått ett beslut om utbetalning kan du i frågor som gäller utbetalning av rehabiliteringspenning, ändringar i kontonumret och beskattning kontakta Arbetspensionsbolaget Elos utbetalningsavdelning, tfn 020 694 724. Du kan även meddela om kontonummerändringar, en höjning av skatteprocenten och adressändringar i den elektroniska pensionstjänsten (på finska).

Blanketter om arbetsplatsrehabilitering

Arbetsprövningsplan (pdf) > 
Avtal om arbetsprövning (Elo betalar en förmån) (pdf) > 
Avtal om arbetsprövning (Arbetsgivaren betalar lön) (pdf) >
Arbetsgivarens eller rehabiliteringsklientens bedömning av arbetsprövningen eller arbetsträningen (word) >
Ansökan om ersättning för rese- och inkvarteringskostnader (word) >

Inlämnande av blanketterna

Tryggast skickar du oss anmälan via tjänsten för skyddad e-post.

Skicka skyddad e-post >

Anteckna kuntoutus(at)elo.fi som mottagarens e-postadress.

Då det gäller ansökan om rese- och inkvarteringskostnader är mottagarens e-postadress maksanta(at)elo.fi

Du kan även skicka blanketter och ansökningar per post. Elo betalar postavgiften. Anteckna som adress på kuvertet:
Arbetspensionsbolaget Elo
Kod 5010419
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE