Då arbetsförmågan försämrats

Det lönar sig att söka hjälp då arbetsförmågan försämrats. Begrunda tillsammans med företagshälsovården och arbetsgivaren om man med hjälp av förbättrad arbetsergonomi, medicinsk rehabilitering som beviljas av FPA eller genom nya arrangemang på arbetsplatsen kan stöda dig att klara dig i ditt arbete. Via företagshälsovården kan du söka till FPA:s Tyk- eller ASLAK-kurser.

Under kortvarig arbetsoförmåga är din försörjning tryggad med FPA:s sjukdagpenning. Om din arbetsoförmåga blir långvarig och du har svårt att klara dig i dina nuvarande arbetsuppgifter, finns det många sätt att gå till väga beroende på din situation. Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering redan innan sjukdagpenningperioden börjar, och det är inte för sent att lämna in ansökan efter att du redan beviljats rehabiliteringsstöd.

För att kunna fortsätta i arbetslivet krävs samarbete mellan arbetstagaren, företagshälsovården, arbetsgivaren och arbetspensionsbolaget Elo:

 

Arbetstagaren

 • Om du märker att du har svårt att klara av dina arbetsuppgifter, berätta om det för din närmaste chef och/eller företagshälsovården
 • Begrunda vilka uppgifter du klarar oberoende av dina begränsningar
 • Utred tillsammans med arbetsgivaren och företagshälsovården vilka möjligheter det finns att omorganisera dina arbetsuppgifter och arbetsförhållanden
 • Lättast är det att påbörja utredningen på ett förhandlingsmöte som ordnas via företagshälsovården
 • Om det inte räcker att göra omorganiseringar på arbetsplatsen och det blir aktuellt att ansöka om arbetspensionsrehabilitering, lämna in en ansökan om arbetspensionsrehabilitering.
 • Elos rehabiliteringsexperter stöder dig i rehabiliteringsärendet.

Företagshälsovården

 • Red ut arbetstagarens rehabiliteringsbehov och möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering, såvida en kartläggning inte redan har inletts på arbetstagarens eller närmaste chefens initiativ.
 • Avtala vid behov om ett förhandlingsmöte för att diskutera arbetsförmågan och behövligt nätverk tillsammans med arbetstagaren och arbetsgivarens representanter. Om arbetspensionsrehabilitering anses vara nödvändig, ska du styra arbetstagaren att ansöka om rehabilitering. Företagsläkaren: Upprätta ett läkarutlåtande B som bilaga till ansökan om yrkesinriktad rehabilitering, såvida du bedömer att kriterierna för yrkesinriktad rehabilitering uppfylls.
 • Elos rehabiliteringsexperter stöder företagshälsovården i rehabiliteringsärendet.

Arbetsgivaren

 • Om du märker att en arbetstagares arbetsprestationer har försämrats eller att sjukledigheten har ökat, ta upp detta med arbetstagaren. Fråga arbetstagaren vilka arbetsarrangemang som behövs på arbetsplatsen för att han eller hon ska kunna fortsätta i arbetet. Anvisningar för att föra ett sådant samtal ingår vanligen i arbetsplatsens modell för tidigt stöd vid risk för arbetsoförmåga. Det lönar sig alltid att styra en person som återvänder från en lång sjukledighet att först diskutera med företagshälsovården. Elos arbetshälsotjänster stöder arbetsgivaren i rehabiliteringsärenden.
 • Red ut möjligheterna att omorganisera arbetet på arbetstagarens egen arbetsplats. Kan arbetsuppgifterna göras lättare, t.ex. genom att ändra arbetstiden, arbetsuppgifterna eller arbetsergonomin?
 • Red ut möjligheterna att omorganisera arbetet inom arbetsgivarorganisationen, om det visar sig att arbetstagaren inte kan fortsätta i sina tidigare uppgifter. Kartlägg tillsammans med representanter för personaladministrationen om det finns arbete som lämpar sig för arbetstagaren i olika enheter eller uppgifter.
 • Avtala om ett förhandlingsmöte för att diskutera behövliga nätverk och arbetsförmågan med arbetstagaren, företagshälsovården och vid behov även med representanter för personaladministrationen.
 • Om det blir aktuellt att ansöka om arbetspensionsrehabilitering fungerar arbetspensionsbolaget Elos rehabiliteringsexperter som arbetsgivarens stöd.

Arbetspensionsbolaget Elo

 

 • Handleder och hjälper arbetstagaren/rehabiliteringssökanden att ansöka om rehabilitering. Rådgivning 020 694 726, elakeneuvonta@elo.fi
 • Ger beslut om yrkesinriktad rehabilitering. Handleder och stöder den som fått ett rehabiliteringsbeslut att upprätta och genomföra rehabiliteringsplanen. Rehabiliteringsexperter: 020 694 723 kuntoutus@elo.fi
 • Stöder arbetsgivaren och företagshälsovården i ärenden som gäller arbetspensionsrehabilitering och ledningen av arbetsförmåga. Arbetshälsotjänster och rehabiliteringsexperter 020 694 723, kuntoutus@elo.fi